Survey Mail
ANASAYFA
GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ

İstanbul Kalkınma Ajansı, İstanbul Bölge Planında veya saha çalışmaları sonucunda belirlenen öncelikli alanlarda, işletme modeli, ortaklık yapısı, mülkiyet durumu ve proje bedeli gibi hususları belirlenmiş güdümlü projelere destek sağlayabilmektedir.

Güdümlü projeler, proje teklif çağrısı yöntemi uygulanmadan doğrudan destek sağlamaya yönelik olarak; bölge planında öngörülen öncelikler doğrultusunda, konusu ve koşulları ajans öncülüğünde ve yönlendirmesinde belirlenen özel nitelikli model projelerdir. Güdümlü projelerde üniversite, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşlarının ortaklıkları teşvik edilir.

Güdümlü Proje Destek Konuları

Güdümlü projelerde genel olarak, özel sektör işletmeciliğini güçlendirecek şekilde,

 • Üretim ve ihracat kapasitesinin geliştirilmesi,
 • İyi uygulama örneklerinin oluşturulması,
 • Sektörel çeşitlenmenin ve ihtisaslaşmanın desteklenmesi,
 • Özel bilgi, beceri ve teknolojilerin geliştirilmesi, transferi veya yaygınlaştırılması,
 • Yeni finansman modellerinin geliştirilmesi,
 • Üniversite sanayi işbirliğinin desteklenmesi,
 • Yeni hizmet ve üretim organizasyonlarının geliştirilmesi,
 • İşbirliği ağları ve değer zinciri oluşturulması,
 • Kümelenmelerin desteklenmesi,
 • Yeni sanayi altyapısı ve organizasyon modellerinin geliştirilmesi ve
 • Bölgedeki sektörlerin ihtiyaç duyacağı alanlarda insan kaynaklarının geliştirilmesi esastır.

Güdümlü Projelerde Desteklenmeyecek Konular

Güdümlü proje kapsamında aşağıda belirtilen niteliklere sahip projeler desteklenmez:

 

 • Mahalli idarelerin kırsal altyapıya yönelik her türlü yatırımları ile münhasıran mahalli idareler tarafından rutin olarak gerçekleştirilen mahalli müşterek nitelikteki yol, içme suyu, kanalizasyon, arıtma, yağmur suyu, sağlık ocağı, kültür merkezi, spor tesisi, sosyal hizmet binaları gibi model veya yenilikçi niteliği haiz olmayan yapım işleri,
 • Kamu yatırım programında yer alan projeler,
 • Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketi gibi belirli ölçüde kamu yararı gözetenler veya hâkim ortağı kamusal nitelikli kuruluşlar olan şirketler hariç olmak üzere sadece kâr amacı güden kuruluşların bulunduğu projeler,
 • Uygulanmasında mülkiyet, izin, imar, ortaklık ve benzeri hukuki ve teknik engeller bulunan projeler.

 

Güdümlü Projelerde Destek Oranı ve Süresi

Güdümlü projelerde toplam proje maliyetinin en fazla yüzde yetmiş beşi oranında mali destek sağlayabilir. Güdümlü projelerde proje ortaklarının da nakdi destek sağlamaları ve projenin sürdürülebilirliğini teminat altına alacak taahhütlerde bulunmaları esastır.

Güdümlü projelerin uygulama süresi iki yılı geçemez.

Güdümlü Proje Hazırlık ve Değerlendirme İşlemleri

Güdümlü projenin geliştirilmesi sürecinde ajansın koordinasyonunda muhtemel proje sahibi ve ortaklarınca Kalkınma Bakanlığı tarafından belirlenen esaslara uygun olarak kesin projeye dayanan fizibilite raporu hazırlanır. Projenin fizibilite etüdüyle yapılabilirliği ortaya konduğu takdirde projeye ait başvuru formu, bütçe ve taahhütnameler gibi fizibiliteye esas teşkil eden diğer belgeler de fizibilite raporuyla birlikte Ajansa sunulur. Proje başvurusu Genel Sekreterlik tarafından incelenerek, Genel Sekreterlik değerlendirmesi ile birlikte Yönetim Kurulu onayına sunulur. Ajans Yönetim Kurulu’ndan Projenin desteklenmesi yönünde karar çıkması durumunda, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde başvuru dokümanları Kalkınma Bakanlığı onayına da sunulabilir. Söz konusu belgeler Kalkınma Bakanlığı tarafından uygun görüldüğü takdirde başvuru sahibi ile destek sözleşmesi imzalanarak projeye kaynak tahsis edilir.

Yukarıda belirtilen şartlara uygun güdümlü proje fikirleri potansiyel başvuru sahipleri tarafından Ajansımıza iletilebilir. Şifahen ya da e-posta yoluyla gerçekleştirilebilecek bu bilgilendirmenin akabinde, başvurunun önünde şekli ve teknik bir engel olmadığı anlaşılırsa başvuru sahip(ler)i ile Ajans arasında görüşmeler başlatılarak proje fikrinin niteliğine göre bundan sonra nasıl bir yol haritası izleneceği kararlaştırılır. Bu kapsamda, sorun veya ihtiyaç analizi, yeni paydaş görüşmeleri, saha ziyaretleri, piyasa araştırmaları vb. gibi eylem maddelerine ihtiyaç duyulabilir. Güdümlü Proje kapsamında desteklenemeyeceği anlaşılan proje fikirleri uygun destek mekanizmalarına yönlendirilir.

Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği İlgili Maddesi