Survey Mail
ANASAYFA
 
İSTANBUL'DA YATIRIM
SSS
Yatırım Destek Ofisi'nin görev ve yetkileri nelerdir?
Farklı ülkelerden gelen yatırımcı grupları, ülkemizde yatırımlar için çalışmalara başladığında ajans olarak bunlara ne tür desteklerde bulunabiliyorsunuz?
Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) nedir?
Kimler YTB başvurusu yapabilir?
Hangi tür yatırımlar için İstanbul Kalkınma Ajansı'na YTB başvurusu yapılabilir?
YATIRIM DESTEK HAKKINDA SORULAR
YATIRIM TEŞVİKLERİ

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA); misyon olarak İstanbul’da ekonomik ve sosyal kalkınma üzerinde etkili olan aktörleri ortaklıklar içinde bir araya getirmeyi, bölgenin kalkınma potansiyelini küresel ve ulusal olarak stratejik bir perspektifle ele almayı, sahip olunan içsel kaynakların harekete geçirilmesini ve bölge dışından gerektiğinde kaynak transfer edilmesini benimsemiştir.

Türkiye’de faaliyet gösteren 26 Kalkınma Ajansı’ndan biri olan İSTKA; Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’ndan (DPT, yeni adıyla Kalkınma Bakanlığı) aldığı yetki ile “2010-2013 İstanbul Bölge Planı”nı, bölgede faaliyet gösteren ilgili birçok kurum temsilcisinin katkı ve katılımı ile hazırlamıştır. 1 Aralık 2010’da yürürlüğe giren Plan kapsamında yapılan çalışmalar sonucu ortaya çıkan vizyon ise "Kültürel, tarihi ve doğal mirasını koruyan; yüksek katma değer üreten ekonomik faaliyetleri tercih eden; yaşanabilir ve yaşam kalitesini sürekli yükselten kent: İstanbul" olarak tanımlanmıştır.

Yeni teşvik sistemi diye adlandırılan ve 5 ekten oluşan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” 19.06.2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yapılan düzenleme, 2010-2013 İstanbul Bölge Planı’nın 5 gelişme ekseninden birisi olan Küresel Rekabet Edebilirlik gelişme ekseni altındaki stratejik amaç ve hedeflerin hayata geçirilmesi konusunda önemli yer tutmaktadır. İSTKA, bu konuda üst ölçekli politikalar geliştirmeye ise devam etmektedir.

İlgili kanunun tanımlar kısmında «kalkınma ajansları» yerel birimler arasında sıralanmıştır. Ajanslara direkt yüklenen görevlerin başında «Bakanlıkça düzenlenen teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımların gerçekleşmelerini izleyerek gerçekleşme durumlarını altışar aylık dönemler halinde Bakanlığa bildirmek» yer almaktadır. Yerel birimlerin sorumluluğuna verilebilecek hususlar ise yatırım teşvik belgelerinin müracaatlarının alınması, değerlendirilmesi ve tamamlanması olarak sıralanmaktadır.

Özellikle kalkınma ajanslarının faaliyetlerini yürüttüğü bölgelerde yeni teşvik sisteminin işlerlik kazanması ile birlikte Ajanslar bölgelerinde daha aktif roller üstlenmekte ve teşvik belgesi düzenleyebilir hale gelmektedir.
Bu bilgiler ışığında, özellikle 2010-2013 İstanbul Bölge Planı çerçevesinde bölgede öne çıkan sektörler ele alındığında stratejik yatırımların teşviki mekanizmasının İstanbul açısından fayda sağlayacağı öngörülebilir. Bu konuda İSTKA, kurulduğu günden bu yana yurtiçi ve yurtdışında çeşitli tanıtım faaliyetleri yürüterek kentin yüksek katma değerli bir ekonomik yapıya erişmesi için gayret sarf etmektedir. Yatırım Destek Ofisi kanalıyla yürütülen faaliyetler doğrultusunda ise farklı sektörlerdeki sayısız yatırımcıya sadece yeni teşvik sistemi değil, bölgedeki tüm gerçek ve tüzel kişilere yönelik sunulan teknik ve mali destek programlarının bilgilendirmesi yapılmaktadır.

Yeni Teşvik Sistemi Sunumu

"Ajansımızca Teşvik Belgesi Düzenlenebilecek Sektörler" Listesi

YDO Başvuru Formuna Buradan Ulaşabilirsiniz