Survey Mail
ANASAYFA
GENEL SEKRETERLİK

Genel sekreterlik Ajansın icra organıdır. İç Denetçi, Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi, Program Yönetim Birimi, İzleme ve Değerlendirme Birimi, Yatırım Destek Ofisi ve Destek Birimi kendisine bağlıdır. Genel sekreter yönetim kuruluna karşı sorumludur.

Genel Sekreter

Özgül ÖZKAN YAVUZ

GENEL SEKRETER 

 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden 1995 yılında dereceyle mezun oldu. ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü “Kentsel Politika ve Yerel Yönetimler” programında Araştırma Görevlisi olarak görev yaparken “Türkiye’de Kentsel Yenileme Süreçleri ve Politikaları” başlıklı teziyle 1998 yılında yüksek lisans (MSc) diploması aldı. 1999 yılında kazandığı Avrupa Birliği Jean Monnet Programı bursuyla İngiltere’ye giderek Birmingham Üniversitesi, School of Public Policy, Centre for Urban and Regional Studies Bölümünde turizm planlaması ve alan yönetimi konularında uzmanlaşmış, “Türkiye’de Turizm Alanlarında Planlama ve Yönetim” konulu teziyle ikinci yüksek lisans derecesini (MSc) almıştır. 2008 yılında Bahçeşehir Üniversitesi’nde AB Projeleri ve Proje Döngüsü Yönetimi alanında eğitim almıştır. Şehircilikle ilgili muhtelif konularda Avrupa Komisyonu, Uluslararası Konut ve Planlama Federasyonu ve Amsterdam Üniversitesi’nin farklı tarihlerde düzenledikleri yaz okulu eğitimlerine ve seminerlere katılmıştır.   

1997 yılında Turizm Bakanlığı Yatırımlar Genel Müdürlüğü, Planlama Dairesi’nde Şehir Plancısı olarak çalışmaya başlamış, 17 yıl boyunca önce Turizm Bakanlığı sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yurtiçi ve yurtdışı çeşitli birim ve projelerinde görev yapmıştır. 2004 - 2007 yıllarında Hollanda Kültür ve Tanıtma Ataşesi olarak diplomatik görevde bulunmuş, 2008-2010 arasında İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı’nın Uluslararası Tanıtımdan Sorumlu Direktörü olarak çalışmıştır. 2011’de atandığı İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcılığı görevini Temmuz 2014 tarihine kadar sürdüren Yavuz, bu görevinde kültür ve turizm alanında çeşitli ulusal ve uluslararası projelerin yürütücüsü olmuştur. Bu tarihten Kasım 2016’ya kadar İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu Genel Müdürü olarak görev yapan Yavuz, aynı dönemde “European Cities Marketing Association” isimli birliğin Yönetim Kurulu üyeliğine de seçilerek İstanbul’u uluslararası alanda temsil etmiştir.

Evli olan Yavuz, çok iyi derecede İngilizce ve orta düzeyde Hollandaca bilmektedir. Kentsel dönüşüm, şehir ve destinasyon tanıtımı, destinasyon planlaması ve yönetimi, kültürel planlama ve kültürel miras yönetimi, kentsel turizm ve kültür turizmi konularında araştırma, makale, sunum ve yayınları bulunmaktadır.

İç Denetçi

Ajansın faaliyetleri, hesapları, işlemleri ve performansı yönetim kurulu başkanı veya genel sekreter ile bir iç denetçi tarafından denetlenir. İç denetim raporları yönetim kuruluna ve kalkınma kuruluna sunulur.

Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi

Görevleri

 • İstanbul Bölgesinde sosyo-ekonomik gelişmeyi hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya, sosyal dışlanmayla mücadeleye, ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel mevcut durumu tespit etmeye yönelik analiz ve araştırmalar yapmak veya yaptırmak,
 • İstanbul Bölge Planının hazırlanmak, Planının, vizyon ve önceliklerinin paydaşlar tarafından benimsenmesi ve uygulanması için gerekli çalışmaları yapmak,
 • Bölge planı ve programları ile uyumlu olarak sağlanacak desteklerin çerçevesini oluşturmak, amaç, öncelik alanları ve performans/başarı gösterge setini belirlemek, yıllık çalışma programı ve bütçe içinde verilmesi planlanan destekler için ayrılacak tutarların belirlenmesine ilişkin çalışma yapmak, zamanlamasını ve mali desteklerin bütçe dağılımını planlamak,
 • Bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak; başta Kalkınma Kurulu olmak üzere, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, koordinasyonu sağlamak,

İstanbul Kalkınma Ajansı

Program Yönetim Birimi

Görevleri

 • Sağlanacak desteklerin uygulama mekanizmasının genel çerçevesini oluşturmak ve güncellemek.
 • Potansiyel yararlanıcılara yönelik başvuru rehberlerini hazırlamak ve dağıtmak, destek programlarının bölgede tanıtımını yapmak.
 • Potansiyel başvuru sahiplerine yönelik proje hazırlama eğitimleri planlamak ve gerçekleştirmek.
 • Proje başvurularını kabul etmek ve kayıtlarını yapmak.
 • Başvuruların değerlendirilmesinde görevlendirilecek bağımsız değerlendiricilerin seçim kriterlerini belirlemek, değerlendirme sürecini yönetmek.
 • Destek almaya hak kazanan projelerin bütçelerini değerlendirmeler ışığında revize etmek, proje sahiplerini sözleşme sürecinden önce konu ile ilgili olarak bilgilendirmek.
 • Destek almaya hak kazanan projelerin başvuru sahipleri ile sözleşme imzalamak.

İstanbul Kalkınma Ajansı

İzleme ve Değerlendirme Birimi

Görevleri

 • Ajansın yürüttüğü programların, desteklediği proje ve faaliyetlerin ilerlemelerine yönelik değerlendirmeler yapmak, periyodik değerlendirme raporları hazırlamak, bölgenin kalkınması bakımından yarattığı etki ve sonuçları ile başarı düzeylerini tespit etmek amacıyla etki değerlendirmelerini yapmak.
 • Yararlanıcılara, proje/faaliyet uygulama ve satın alma usulleri, raporlama gibi konularda eğitimler vermek; bu amaçla bir Proje Uygulama Rehberi hazırlamak ve uygulamada yararlanıcılara karşılaştıkları problemlerin çözümüne yönelik destek vermek.
 • Desteklenen proje ve faaliyetlere izleme ziyaretleri gerçekleştirmek.
 • Yararlanıcılar tarafından sunulan raporları ve ödeme taleplerini değerlendirmek, yapılan harcamaların usule uygunluğunu denetlemek, uygun görülen ödeme taleplerinin zamanında tevdiini sağlamak
 • Yararlanıcıların sözleşme feshi, usulsüzlük vb. sebeplerden kaynaklanan geri ödemelerinin takibini yapmak,

İstanbul Kalkınma Ajansı

Yatırım Destek Ofisi

Görevleri

 • İş ve yatırım ortamının geliştirilmesi amacıyla saha çalışmaları gerçekleştirmek, araştırmalar ve çalışmalar yapmak,
 • Ulusal ve uluslararası alanda potansiyel sektörleri ve hedef pazarları belirlemek, stratejik çalışmalar yapmak,
 • Potansiyel yatırımcılara ilişkin olarak ilgili kurumlarla işbirliği halinde mevcut veri tabanlarından faydalanarak yatırıma uygun arazi, bina ve tesisler ile işletme veri tabanı (envanter) oluşturmak, düzenli aralıklarla güncellemek,
 • Yatırımcıların yatırım sürecinde ihtiyaç duydukları bilgilendirme ve yönlendirme hizmetlerini yatırımcı bilgilendirme programı çerçevesinde sağlamak,
 • Yatırımlarda devlet yardımları ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde verilen görevleri yürütmek, yatırımcıları bilgilendirmek ve yönlendirmek,
 • İzin ve onay işlemleri ile diğer idari iş ve işlemlerle ilgili olarak yatırımcıları bilgilendirmek, ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirmek.

İstanbul Kalkınma Ajansı

Destek Birimi

Görevleri

 • Tüm taşınır ve taşınmaz malların alımı, satımı, yapımı ve kiralanması ile hizmet alımı faaliyetlerini Ajansın mal, hizmet ve Yapım işleri, satın alma ve ihale usul ve esasları çerçevesindeki faaliyetlerin koordinesi,
 • Ajansın mali işlerini ve insan kaynakları politikasını yasal mevzuat çerçevesi içinde yürütmek,
 • Ajans hizmet ofisinin her türlü ihtiyaçlarının giderilmesi ile bakımının yapılmasını sağlamak,
 • Bilgi işlem faaliyetlerini planlamak, yönlendirmek ve koordinasyonu sağlamak, yazılım ve donanım ihtiyaçlarını belirleyerek satın alınması işlemlerini satın almadan talep etmek.

İstanbul Kalkınma Ajansı