Survey Mail
ANASAYFA
SIKÇA SORULAN SORULAR
İlgili bölümler altında yer alan tüm sıkça sorulan sorulara toplu olarak bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
DESTEK PROGRAMLARI HAKKINDA SORULAR
Program rehberlerinde belirtilen sıkça sorulan sorular nerede?

Açık destek programlarına ilişkin, mail adresleri ve faks üzerinden sorulan soruların cevaplarına  Açık Destek Programları sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Ne tür destekler veriyorsunuz?

Ajansımız, mevzuatında bulunan destek araçlarından “Proje Teklif Çağrısı” ve işleyiş olarak benzer nitelikte olan “Doğrudan Faaliyet Desteği” araçlarını kullanarak destek vermektedir.

Proje Teklif Çağrısı nedir?

Proje teklif çağrısı, belirli bir destek programı kapsamında, nitelikleri net bir şekilde belirlenmiş olan potansiyel başvuru sahiplerinin, önceden belirlenen konu ve koşullara uygun olarak proje teklifi sunmaya davet edilmesidir.

Teklif Çağrısı süreci nasıl işliyor?

Sürecin aşamaları şu şekildedir:

  • Ajans yönetimi tarafından, Bölge Planında ve yıllık çalışma programında belirtilen öncelikler doğrultusunda, hangi başvuru sahiplerinin hangi konulardaki projelerine hangi şartlarda destek verileceği belirlenir.
  • Bu kararlar doğrultusunda, destek programına ilişkin tüm bilgileri barındıran “Başvuru Rehberi” yayınlanır ve program çeşitli toplantılarla kamuoyuna tanıtılır.
  • Proje sunmak isteyeler, başvuru rehberini inceleyerek programın çerçevesini öğrenir. Bir projenin değerlendirilmeye alınabilmesi için rehberde belirtilen 3 uygunluk şartını (başvuru sahibi, faaliyetler, maliyetler) birden yerine getiriyor olması gerekmektedir.
  • Başvuru sahipleri, proje başvurularını istenilen formatta hazırlayarak rehberde belirtilen son başvuru tarihinden önce Ajansa sunarlar.
  • Proje başvuruları değerlendirilir, başarılı bulunanlarla destek sözleşmesi imzalanarak uygulama safhasına geçilir.
Destek almanın şartları nelerdir?

Bir kalkınma ajansına destek başvurusu yapabilmeniz için şu şartların mevcut olması gerekmektedir:

  • Proje başvurusuna açık bir destek programının bulunması
  • Başvuru Rehberindeki şartlara uygun bir başvuru sahibi olmanız
  • Başvuru Rehberindeki önceliklere hizmet eden bir projenin hazırlanması
  • Projenin son başvuru tarihinden önce, uygun formatta ajansa sunulması
Şartları sağlıyorum, nasıl başvurabilirim?

Başvurular online bir platform olan KAYS (kalkınma ajansları yönetim sistemi) üzerinden alınmaktadır. Bu sürece ilişkin detaylara Başvuru Rehberlerinden ve KAYS kullanıcı kılavuzlarından erişebilirsiniz.

Kimlere destek veriyorsunuz?

Ajansların yürüttüğü programların sabit bir hedef kitlesi bulunmamaktadır. Her destek programının uygun başvuru sahipleri programın niteliğine göre belirlenmekte ve Başvuru Rehberinde ifade edilmektedir.

Şimdiye kadar kimler destek aldı?

Kapanan programlar kısmından destek almış proje listelerini bulabilirsiniz.

Bir fikrim/projem var, buna ajanstan destek alabilir miyim?

Bkz: Soru 4’e verilen cevap. Proje hedefinizin Başvuru Rehberinde belirtilen “Programın Amaç ve Önceliklerine” uygun olup olmadığı konusunda Ajans bir görüş belirtmez. Zira projeyi hazırlamak Başvuru Sahiplerinin, değerlendirmek ise Bağımsız Değerlendiricilerin sorumluluğundadır.

İş kurmak istiyorum, destek veriyor musunuz?

Destek programlarının işleyişini belirleyen mevzuat gereğince, yeni işletme kurulumuna dair herhangi bir destek verilmemektedir.

Bir sonraki destek programı ne zaman açılacak / hangi konularda olacak?

Destek programlarının belirli bir yayınlama takvimi ya da konu sırası bulunmamaktadır. Yeni programların konuları ve tarihleri; Bölge Planına, Ajans çalışma programına ve işleyiş durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir. Bir yarışma usulü olan Proje Teklif Çağrısı yönteminin bir gereği olarak, programlar kamuoyuna ilan edilmeden önce Ajans dışına tarih ya da konu bakımından herhangi bir bilgi verilememektedir.

Hazır bir proje formatı ya da destek almış örnek bir proje verebilir misiniz?

Başvuru sahiplerimize hazır örnek proje ya da geçmiş dönemlerde başarılı olmuş projelerin kopyaları verilememektedir. Bununla birlikte, başvuru evrakının temelini teşkil eden Başvuru Formu, Bütçe ve Mantıksal Çerçeve dokümanlarının şablonları ve alan açıklamaları projenin yazılma formatını belirlemektedir.

Proje yazmak zor mu? Proje yazımı ile ilgili eğitim veriyor musunuz?

Kalkınma Ajansları gibi Proje Teklif Çağrısı yöntemi ile fon sağlayan kurumlara Proje hazırlayan ekibin belli bir teknik kapasiteye sahip olması gerekmektedir. Özellikle ekipte Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) formasyonuna sahip insan kaynağının bulunması projenin kalitesini artıracaktır. Ajansımız bünyesinde düzenlenen PCM eğitimleri ve PCM ile ilgili diğer kaynaklar ulaşmak için buraya tıklayınız.

Proje yazımı için dışardan danışmanlık desteği alabilir miyiz?

Proje yazımı için kurum dışından destek alınmasında bir sakınca olmamakla birlikte, uzun vadede teknik kapasitenin oluşturulması için kurumun kendi personelinin de sürece dahil edilmesi tavsiye edilmektedir.

Danışmanlık ücretini projeye ekleyebilir miyiz?

Proje uygulanmaya başlamadan önce oluşan hiçbir maliyet proje kapsamında karşılanmamaktadır.

Herhangi bir danışmanı önerir misiniz, akredite ettiğiniz danışmanlar var mı?

İstanbul Kalkınma Ajansı, piyasadaki hiçbir danışman şirket ile olumlu/olumsuz ilişki içinde değildir. Başvuru sahipleri, proje yazma hizmetini riskine / maliyetine tamamen kendileri katlanarak alabilirler. Ajansla ilişki içinde olduğunu iddia eden danışman şirketlerin iddiaları asılsız olup bu tip bir iddiaya muhatap olan başvuru sahiplerinin Ajansımıza bilgi vermeleri kendi yararlarına olacaktır.

Desteklerin kaynağı nerden geliyor? Dış kaynak (AB vs) kullanıyor musunuz?

Kalkınma Ajanslarının mali kaynaklarının merkezi bütçeden aktarılan ödeneklerden ve Ajansın görev alanı içerisinde yer alan Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Ticaret Sanayi Odaları’nın bütçelerinden aktarılan kurum paylarından oluşmaktadır. Dış kaynak kullanılmamaktadır.

Destekler geri ödemeli mi yoksa hibe mi?

Kalkınma Ajansları programları kapsamında verilen destekler hibe niteliğindedir ve geri ödemesizdir.

Projelerin ne kadarlık kısmını destekliyorsunuz?

Destek oranları ve tutarları, Başvuru Rehberinde belirtilen sınırlar dahilinde kalmak şartıyla başvuru sahipleri tarafından belirlenmektedir. Mevzuata göre kar amacı güden işletmelerin projelerine en fazla 50%, kar amacı gütmeyen kurumların projelerine ise en fazla 90% oranında destek verilebilmektedir.

Değerlendirme süreci nasıl işliyor? Projeleri kim değerlendiriyor?

Proje başvuruları beş aşamadan oluşan bir değerlendirme sürecinden geçmektedir;

1. Aşama: Ön İnceleme
Ajans, yapılan başvurular üzerinde, başvuru rehberinde talep edilen belgelerin doğru, eksiksiz, imzalı, kaşeli ve/veya mühürlü olarak sunulmuş olması ve Başvuru Sahibinin, ortaklarının ve proje konularının başvuru rehberinde belirtilen kriterlere uygunluğu gibi hususlar yönünden ön inceleme yapar.

2. Aşama: Teknik ve Mali Değerlendirme
Ön inceleme sonucunda uygun bulunan başvurular, Bağımsız Değerlendiriciler tarafından Başvuru Rehberlerinde belirtilen değerlendirme usulleri ve kriterleri doğrultusunda teknik ve mali nitelik açısından değerlendirilir.

3. Aşama: Değerlendirmenin Kontrolü
Bağımsız Değerlendiriciler tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından Değerlendirme Komitesi, yapılan değerlendirme çalışmalarını inceleyerek tavsiyelerini oluşturur ve başarılı proje listeleri ile birlikte Ajans Genel Sekreteri’ne raporlar.

4. Aşama: Proje Bütçe Tutarlarını İnceleme/Gerekli Durumlarda Ön İzleme Ziyareti Yaptırma
Genel Sekreter proje tekliflerinin risk durumunu ölçmek amacıyla Ajans personelini görevlendirerek ön izleme ziyaretleri yaptırabilir. Ayrıca projelerin bütçe kalemlerini ve bunlar için öngörülen bütçe tutarlarını inceletir. Başarılı projeler listesini bu incelemeler sonucunda revize ederek Yönetim Kuruluna sunar.

5. Aşama: Yönetim Kurulu Onayı
Yönetim Kurulu’nun desteklenecek nihai listeyi onaylamasından sonra, öngörülen destek ödeneği ile sınırlı olmak üzere, Ajans tarafından listedeki projelere mali destek verilir. Destek almaya hak kazanan Başvuru Sahiplerine yazılı olarak bildirimde bulunularak sözleşme imzalanmaya davet edilir.

Bağımsız Değerlendirici kimdir?

Proje tekliflerini, Başvuru Rehberlerinde belirtilen esaslara göre teknik ve mali açıdan değerlendirmek üzere, alanında en az beş yıllık uzmanlık ve tecrübe birikimi olan, yükseköğretim kurumları öğretim elemanları ile kamu kurum ve kuruluşları personelinden Ajans tarafından uygun bulunanların ilgili kurumlarca görevlendirilmesi veya Ajans tarafından diğer gerçek kişiler arasından hizmet alımı yoluyla seçilen uzmanlardır.