Survey Mail
ANASAYFA
SIKÇA SORULAN SORULAR
İlgili bölümler altında yer alan tüm sıkça sorulan sorulara toplu olarak bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
PROJE UYGULAMA SÜRECİ HAKKINDA SORULAR
Proje uygulama başlangıç tarihi nedir?

Proje uygulama süresi, destek sözleşmesinin Ajans tarafından imzaladığı tarihten sonraki gün başlar.

Proje uygulama süresi zorunlu hallerde uzatılabilir mi?

Proje uygulama süresi ancak proje veya faaliyetin yürütülmesini büyük ölçüde zorlaştıran veya geçici olarak imkânsız hale getiren, yargı süreci sebebiyle veya mücbir sebeplerin varlığı halinde, altı ayı geçmemek üzere uzatılabilir. Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller; “deprem, sel, yangın, çığ, toprak kayması, yıldırım düşmesi gibi genel nitelikli doğal afetler, genel kanuni grev, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı” olarak belirlenmiş olup; bu liste dışındaki her hangi bir durumun mücbir sebep olarak kabulü mümkün değildir. .

Ön ödeme ne zaman yapılır?

Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 45 gün içinde; izleme uzmanı tarafından ilk izleme ziyareti yapılır.

Yararlanıcı,

  • 12 aylık harcama takvimini,
  • Harcama teyit raporunu hazırlayacak firma/kişi ile imzalayacağı bağımsız denetim sözleşmesini (destek tutarı 100.000 TL ve üzeri ise),
  • Ön ödeme talebini,
  • Güncel vergi borcu sorgusunu (kamu kurumu değil ise) Ajansa sunar.

Ajans tarafından yapılacak risk değerlendirmesine göre sözleşmede belirtilen destek tutarının %20 ila %60’ı arasında belirlenen kısmı ön ödeme olarak yararlanıcının proje hesabına yatırılır.

Proje uygulama kurallarını nasıl öğrenebiliriz?

Proje uygulama esaslarına ilişkin temel bilgilere aşağıda belirtilen sözleşme ekleri ve rehberlerden ulaşabilirsiniz: .

Ayrıca, destek sözleşmesi imzalayan yararlanıcılarımıza Birimimizce yapılan uygulama ve raporlama eğitimlerine katılımınız önem arz etmektedir.

Proje kapsamında gerçekleştirilecek satın alma faaliyetlerinde uyulması gereken kurallar nelerdir?

Satın alma kuralları yararlanıcının yasal statüsüne göre belirlenmiştir. Harcama usul ve esasları ilgili kanunlarca belirlenen yararlanıcılar tabi oldukları satın alma mevzuatı çerçevesinde, harcama usul ve esasları hiçbir kanun tarafından belirlenmemiş yararlanıcılar ise Satın Alma Rehberi’nde belirtilen usul ve esaslara göre satın alımlarını gerçekleştirir. .

İdari maliyetler neleri kapsar?

İdari maliyetler; Proje Uygulama Rehberi’nde “projenin yönetimine ilişkin genel maliyetler” olarak tanımlanmıştır. Buna göre, aşağıda belirtilen genel yönetim giderleri, proje faaliyetlerine ilişkin olmak ve projenizde doğrudan bütçelenmiş olmamak kaydıyla ‘8. İdari Maliyetler’ bütçe kalemi kapsamında uygun maliyet olarak kabul edilebilecektir: .

  • Ofis giderleri: ofis kirası, elektrik, su, ısınma, telefon, faks ve internet kullanım gideri, kitap ve kırtasiye malzemeleri, bilgisayar sarf malzemeleri, temizlik, küçük onarım, sigorta, güvenlik ve bina aidatı giderleri.
  • Ulaşım giderleri: proje personeli tarafından yapılan ve bütçenin diğer kalemlerinde yer almayan ilave ulaşım masrafları.
  • Diğer faaliyet giderleri: ilan masrafları, posta, kargo, nakliye ve hamaliye giderleri, bütçenin diğer kalemlerinde yer almayan ve ihale süreçlerinde yabancı isteklilerin belgelerine ilişkin tercüme maliyetleri ile yüklenici ile yapılan sözleşmeden doğan damga vergisi, bütçenin diğer kalemlerinde yer almayan görünürlük maliyetleri ve vize ücretleri.
Mali Raporlama İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular