Survey Mail
ANASAYFA
SIKÇA SORULAN SORULAR
İlgili bölümler altında yer alan tüm sıkça sorulan sorulara toplu olarak bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
YATIRIM DESTEK HAKKINDA SORULAR
Yatırım Destek Ofisi'nin görev ve yetkileri nelerdir?

Yatırım Destek Ofisi (YDO), İstanbul’daki iş ve yatırım ortamının yerli ve yabancı yatırımcılara tanıtımı ve teşvikiyle ilgilenen birimdir. Görevleri ile ilgili olarak Genel Sekreter’e sorumlu olan YDO’nun sunduğu tüm yatırım destek hizmetleri ücretsizdir. YDO’nun görev ve yetkileri şunlardır:

 • İlgili mevzuattaki başvuru koşulları ve istenen belgeler doğrultusunda yatırımcıya bilgi vermek, yol göstermek ve ilgili mevzuatta belirli işlemleri yürütmek ve gerçekleştirmek,
 • İstanbul’da yatırımcıların karşılaşabilecekleri engel ve sorunları tespit ederek sorunların çözümü konusunda ilgili merciler nezdinde girişimde bulunmak,
 • İstanbul’un iş ve yatırım imkanlarının, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak,
 • Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı ve ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği halinde İstanbul’da yatırım destek ve tanıtım stratejisini belirlemek ve uygulamak,
 • Görev alanına giren konularda basılı ve elektronik yayınlar çıkarmak ve bu tür yayınları desteklemek,
 • Birimle ilgili görev ve faaliyetler kapsamında ilgili yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği ve kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak,
 • 2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” doğrultusunda yatırım teşvik belgeleri konusunda mevzuatın gerektirdiği şekilde müracaatları kabul etmek, yatırım tamamlama vizesi işlemlerini gerçekleştirmek ve bölgedeki projelerin izlemelerini raporlamak.
 • Farklı ülkelerden gelen yatırımcı grupları, ülkemizde yatırımlar için çalışmalara başladığında ajans olarak bunlara ne tür desteklerde bulunabiliyorsunuz?

  Ajansımız, şirket kuruluş süreci hakkında bilgilendirme faaliyetlerinden yatırım teşvik belgesi düzenlenmesine kadar uzanan birçok hizmeti yatırımcılara sunabilmektedir. Bu kapsamda, Ajansımız ilgili mevzuattaki başvuru koşulları ve istenen belgeler doğrultusunda yatırımcıları bilgilendirmekte ve yapılan bilgilendirme faaliyetleri sonrasında yatırımcılar izin ve ruhsat işlemleri için sorumlu kurumlara yönlendirilebilmektedir. Ayrıca yatırım konusuna ilişkin devlet teşvikleri ve destek mekanizmaları tanıtılarak, yatırım teşvik belgesine konu olabilecek bir yatırıma ilişkin yatırım teşvik belgesi düzenlenebilmektedir.

  Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) nedir?

  Teşvik belgesi, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın bu değerler ve tespit edilen şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkanı sağlayan bir belgedir.

  Kimler YTB başvurusu yapabilir?

  Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, birlikler, iş ortaklıkları, kamu kurum ve kuruluşları (genel ve özel bütçeli kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri, belediyeler ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların sermaye bileşimindeki hisse oranları yüzde elliyi geçen kurum ve kuruluşlar) ve kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler ve vakıflar ile yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri teşvik belgesi düzenlenmesi için müracaat edebilir.

  Hangi tür yatırımlar için İstanbul Kalkınma Ajansı'na YTB başvurusu yapılabilir?

  YTB düzenlenebilmesi için Bakanlığa müracaat edilir. Ancak, genel teşvik uygulamaları kapsamında yer alan, sabit yatırım tutarı on milyon Türk Lirasını aşmayan ve Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2012/1 sayılı Tebliğ EK-4’te belirtilen yatırımlar için firmanın tercihine bağlı olarak yatırımın yapılacağı yerdeki Kalkınma Ajansına da müracaat edilebilir.

  Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) müracaatlarında aranan belgeler nelerdir?

  Yatırım Teşvik Belgesi başvurularında aranan belgelere Tebliğ’in 6. Maddesinden ulaşılabilir.

  Başvuru için aranan belgeler.