Duyurular

01.05.2020

Türkiye ve Avrupa Komisyonu arasında imzalanan 2014-2020 yıllarını kapsayan işletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME)  kapsamında Social Economy Missions” proje teklif çağrısı yayımlandı.

COSME programının bütçesi, ana eylemler olan; 

  • KOBİ'lerin finansmana erişiminin arttırılması,
  • Pazarlara erişiminin iyileştirilmesi,
  • Çerçeve koşulların geliştirilmesi ve
  • Girişimciliğin teşvik edilmesi

amacıyla 7 yıl için 2,3 milyar AVRO olarak belirlenmiştir. KOSGEB, COSME Programının ulusal koordinatörüdür.

Teklifler aşağıdaki listede sıralanan başlıklardan veya konsorsiyumun Sosyal Ekonomi Misyonu ile ilgili bulduğu bir alandan seçilebilir:

1. Kendi İçinde Döngüyü Sağlayabilen Yerel ve/veya Bölgesel Ekosistemler Kurulması:

Belirli bir bölgede (mahalle, belediye, şehir gibi) faaliyet gösteren Sosyal Ekonomi paydaşları kamu otoritelerinin de yardımıyla vatandaşların gıda tedariği gibi günlük ihtiyaçlarına yardımcı olmakta, vatandaşların güvenliği ve ihtiyaç sahibi gruplara destek olunması gibi pek çok alanda da çalışmalar yapmaktadır. Covid-19 virüsünün günlük hayatta yarattığı problemler bu paydaşların ve bölgesel yeterliliğin ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Ekosistem misyonu sayesinde yerel ve bölgesel kamu otoriteleri ile KOBİ’ler, sosyal girişimler, kooperatifler, start-uplar, sosyal hizmet kuruluşları, üniversiteler, laboratuvarlar gibi pek çok paydaşı bir araya gelecektir. Paydaşlar kendi aralarında deneyim paylaşımında bulunacak, saha ziyaretleri ve uygulamalı eğitimler gibi interaktif yöntemler ile bu bilgi ve deneyim paylaşımı desteklenecek ve işbirliği artacaktır.

2. Sosyal Sorumluluğa Sahip Kamu Alımları:

Kamu alımlarında satın alma gücünün sosyal sorumluluk sahibi mallar ve hizmetlerden yana kullanılması işletmeler için iyi bir örnek teşkil etmektedir. Bu örnek sayesinde işletmeler sosyal standartların; yönetim, üretim ve hizmet süreçlerinde göz önünde bulundurulması konusunda teşvik edilmektedir. Sosyal Sorumluluğa Sahip Kamu Alımları misyonu yerel ve bölgesel kamu otoriteleri ile KOBİ’leri, sosyal hizmet kuruluşlarını ve temsili kuruluşları bir araya getirecektir. Uygun olması halinde Uluslararası Çalışma Örgütü’nün belirlediği sosyal standartların ticari anlaşmalarda gözetilmesine katkıda bulunan diğer tüm aracılar bu misyon içerisinde yer alabilecektir. Paydaşlar kendi aralarında deneyim paylaşımında bulunacak, saha ziyaretleri ve uygulamalı eğitimler gibi interaktif yöntemler ile bu bilgi ve deneyim paylaşımı desteklenecek ve işbirliği artacaktır.

3. Sosyal ve Ekolojik İnovasyon Kümelerinin Oluşturulması

KOBİ’ler küme halinde bir araya geldiklerinde daha fazla iş yaratma, daha çok ticari marka ortaya çıkarma şansına sahiptirler. Sosyal Ekonomi Misyonunun bu tür kümeler içinde yer alması partnerlerin bu oluşumdan daha çok faydalanmasını sağlamaktadır. Kümeler farklı kurum, kuruluş ve işletme türleri arasında işbirliği sağlanması için oldukça etkili bir oluşumdur. Bu çağrı kapsamında özellikle KOBİ’lerden oluşan kümeler desteklenmektedir. Bu misyon çerçevesinde kamu otoriterleri ile araştırma merkezleri, üniversiteler, KOBİ’ler, sivil toplum kuruluşları bir araya gelecektir. Ek olarak, GECES (Commission Working Group on Social Economy and Social Enterprises) bünyesinde araştırmalar yürüten uzmanlar Sosyal ve Ekolojik Kümeler üzerine çalışmalar yapmaktadır. GECES’in bu alanda yürüttüğü çalışmalar rehberlik amaçlı kullanılabilir. Paydaşlar kendi aralarında deneyim paylaşımında bulunacak, saha ziyaretleri ve uygulamalı eğitimler gibi interaktif yöntemler ile bu bilgi ve deneyim paylaşımı desteklenecek ve işbirliği artacaktır.

4. Sosyal Ekonomide İş Geliştirmenin Desteklenmesi

Son yıllarda uzmanlar kazanç ve başarının sadece maddi kar ile ölçülmesinin önüne geçilmesi gerektiğini, sosyal ve çevresel değerlerin ekonomi ile her zaman iç içe olması gerektiğini savunmaktadır. Bu bağlamda insan odaklı ve çevre dostu sosyal girişimciler desteklenmektedir. Avrupa Komisyonu sosyal ekonomi uygulayıcıları ile işbirliği içinde “Social Economy Canvas” adında prototip bir araç geliştirmiştir. “Social Economy Canvas” ile sosyal girişimlerin desteklenmesi, girişimlerin kendilerini değerlendirebilecek bir araca sahip olması ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin desteklenmesi amaçlanmıştır. Bu misyon sayesinde kamu otoriteleri, KOBİ’ler, sosyal girişimler, iş geliştirme ajansları ve uzmanlar bir araya gelecektir. Misyona iş geliştirme ajanslarının ve iş geliştirme alanında destek sağlayan kuruluşların dahil olması oldukça önemlidir. Paydaşlar kendi aralarında deneyim paylaşımında bulunacak, saha ziyaretleri ve uygulamalı eğitimler gibi interaktif yöntemler ile bu bilgi ve deneyim paylaşımı desteklenecek, işbirliği artacaktır.

5. Yeşil Girişimciliğin ve Dijital Girişimciliğin Desteklenmesi

Sürdürülebilir ve çevre dostu bir ekonomiye sahip olmak Avrupa Komisyonu’nun öncelikleri arasındadır. Komisyon 2050 yılına kadar Avrupa’nın karbon salımını minimum düzeye indirmeyi hedeflemektedir. Pek çok sosyal ekonomi paydaşı yenilenebilir enerji kooperatifleri, toplu taşıma sorunlarının çözülmesi, biyoçeşitliliğin sağlanması gibi alanlarda sürdürülebilir ürünler ve hizmetler sağlamaktadır. Ek olarak, yeni teknolojilerin ve dijital sosyal inovasyonun sosyal girişimlerde yer almasına da oldukça önem verilmektedir. Bu misyon çerçevesinde kamu otoriteleri, KOBİ’ler, sosyal girişimler ve kooperatifleri bir araya gelecektir. Paydaşlar kendi aralarında deneyim paylaşımında bulunacak, saha ziyaretleri ve uygulamalı eğitimler gibi interaktif yöntemler ile bu bilgi ve deneyim paylaşımı desteklenecek, işbirliği artacaktır.

6. İşsizlikle Mücadelede Yerel Veya Bölgesel Önlemlerin Alınması;

Yerel ve bölgesel işsizlikle mücadelede ihtiyaçların belirlenmesi ve tam anlamıyla karşılanması çok önemlidir. Her bölgenin kendi içerisinde ihtiyaç duyduğu iş gücü farklıdır. Yerel iş gücü ihtiyaçları ve bölgenin sosyal özellikleri doğru bir şekilde belirlenmelidir. Ortaya çıkacak olan yeni iş fırsatları sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmalıdır. Bu misyon çerçevesinde kamu otoriteleri, KOBİ’ler, sosyal girişimler ve iş bulma kurumları/ajansları bir araya gelecektir. Paydaşlar kendi aralarında deneyim paylaşımında bulunacak, saha ziyaretleri ve uygulamalı eğitimler gibi interaktif yöntemler ile bu bilgi ve deneyim paylaşımı desteklenecek, işbirliği artacaktır.

7. Sürdürülebilir Tarım ve Kırsal Kalkınma

a. Sürdürülebilir Tarım

Tarımsal üretimin çevre dostu yapılması çevreyi, iklimi ve biyoçeşitliliği korumaya yardımcı olmaktadır. Üretilen gıda maddelerinin satışı ise kırsal alanda üretici ve tüketici arasındaki mesafenin azalmasını sağlayacak küçük üreticilerin sürdürülebilir kar elde etmesini sağlayacaktır. İlgili alanlarda deneyimlerin paylaşılması klasik kırsal tarımın sürdürülebilir tarıma dönüşmesine katkıda bulunacaktır. Avrupa Komisyonu “Farm to Fork Strategy” ile bu dönüşümün detayları üzerinde duracaktır.

b. Kırsal Kalkınma

Kent ile karşılaştırıldığında kırsal bölgelerdeki eğitim, kültürel faaliyet ve iş imkânı oldukça azdır. Bu durum iyi eğitimli gençlerin kırsal bölgeleri terk etmesine sebep olmaktadır. Ayrıca bazı sosyal gruplar örneğin iş arayışında olanlar, yaşlı bireyler, engelli bireyler vb. kırsal bölgelerde sosyal hayattan dışlanmaktadır. Sosyal girişimler bu sorunlara çözüm bulmak için sosyal dayanışmayı güçlendirme üzerine çalışmalar yapmaktadır.

Bu misyon çerçevesinde kamu otoriteleri, KOBİ’ler, sosyal girişimler ve kooperatifler bir araya gelecektir. Paydaşlar kendi aralarında deneyim paylaşımında bulunacak, saha ziyaretleri ve uygulamalı eğitimler gibi interaktif yöntemler ile bu bilgi ve deneyim paylaşımı desteklenecek, işbirliği artacaktır.

8. Eğitim ve Sosyal Ekonomi Ekosisteminin Geliştirilmesi Misyonu

Eğitimin sosyal ekonomi üstündeki pozitif etkisi oldukça büyüktür. Eğitim aynı zamanda bu konudaki farkındalığı da artırmaktadır. Gençler sosyal ekonomi misyonunu sadece okul ile bağdaştırmamalı, okul ortamı dışında da sosyal ekonomi ile iç içe olmalıdırlar. Aynı zamanda Avrupa Komisyonu genç işsizliğinin azalması için ERASMUS+ ile tamamlayıcı olacak şekilde çalışmalar yapmaktadır. Bu misyon çerçevesinde kamu otoriteleri, KOBİ’ler, üniversiteler ve akademik kurumlar bir araya gelecektir. Paydaşlar kendi aralarında deneyim paylaşımında bulunacak, saha ziyaretleri ve uygulamalı eğitimler gibi interaktif yöntemler ile bu bilgi ve deneyim paylaşımı desteklenecek, işbirliği artacaktır.

9. Kamu Politikaları ve Sosyal Ekonomi Misyonu

Bölgesel ve yerel otoriteler kamu politikaları sayesinde sosyal ekonomi örgütlerini ve sosyal girişimleri destekleyebilmektedir. Avrupa Birliği, OECD ile işbirliği halinde kamu otoritelerinin sosyal girişimler için destekleyici politikalar geliştirmesine yardımcı olmak adına “Better Entrepreneurship Policy Tool” adında bir araç geliştirmiştir. Araç sayesinde pek çok alanda kurumların kendilerini değerlendirmesi ve çeşitli kaynaklar sayesinde kendilerini geliştirmesi mümkündür. Bu misyon çerçevesinde kamu otoriteleri, KOBİ’ler ve iş bulma kuruluşları bir araya gelecektir. Paydaşlar kendi aralarında deneyim paylaşımında bulunacak, saha ziyaretleri ve uygulamalı eğitimler gibi interaktif yöntemler ile bu bilgi ve deneyim paylaşımı desteklenecek, işbirliği artacaktır.

10. Sosyal Ekonomi, Göçmenler ve Mültecilerin Entegrasyonu

Sosyal ekonomi örgütleri mültecilerin ve göçmenlerin gıda, eğitim, barınma, sağlık hizmeti gibi pek çok ihtiyacını karşılamaktadır. Bazı örgütler özelikle göçmenlerin ekonomik kalkınması üzerine çalışmaktadır. Bu misyon çerçevesinde kamu otoriteleri, KOBİ’ler ve iş bulma kuruluşları bir araya gelecektir. Paydaşlar kendi aralarında deneyim paylaşımında bulunacak, saha ziyaretleri ve uygulamalı eğitimler gibi interaktif yöntemler ile bu bilgi ve deneyim paylaşımı desteklenecek, işbirliği artacaktır.

11. Diğer

Başvuru sahipleri tarafından detaylandırılacaktır.

Workshoplar

Proje sonunda en az 3 adet Workshopgerçekleştirilmiş olmalı, her bir Workshop için bir rapor hazırlanmalıdır. Ek olarak proje sonunda bir Final Raporu sunulmalıdır. İlk workshop proje koordinatörünün faaliyet gösterdiği bölgede (mahalle, şehir vb.) gerçekleştirilmelidir. Workshop boyunca koordinatör ve ortaklar deneyimlerini paylaşacak, eğer mümkünse saha ziyaretlerinde bulunacaklardır. İkinci ve üçüncü workshop için yer, yöntem ve içerik bilgisi başvuru sahipleri tarafından belirlenmeli ve teklifte yer almalıdır. Söz konusu zorunlu 3 workshop en az 20 adet “ziyaretçi” katılımcı ile gerçekleştirilmelidir.

Zaman Planı:

Aşamalar

Tarih (Tahmini)

Son Başvuru Tarihi

09.06.2020, 17:00 (Brüksel saati)

Değerlendirme dönemi

Haziran 2020 - Ağustos 2020

Başvuru sahiplerinin bilgilendirilmesi

Eylül 2020

Hibe anlaşmaların imzalanması

Aralık 2020

Faaliyetlerin başlangıç tarihi

Şubat 2021

 

AB Finansmanı:

Projenin eş finansmanı için ayrılan toplam bütçe 1.900.000 Avro'dur.

EASME’nin 19 teklifi fonlaması beklenmektedir.

Proje başı ayrılan hibe miktarı 100.000 Avro’dur.

Uygunluk Kriterleri:

Tekliflerin aşağıdaki özelliklere sahip konsorsiyumlar tarafından sunulması gereklidir.

  • Konsorsiyum en az 3 üyeden oluşmalıdır ve üyeler 3 farklı AB ülkesinden veya COSME Programı’na katılan ülkeden olmalıdır.
  • Bütün konsorsiyum üyeleri bölgesel veya yerel bir kamu yönetimi organı olmalıdır.
  • Asgari şart olan 3 bölgesel veya yerel bir kamu kurumu şartı sağlandıktan sonra, KOBİ’ler ile ilgili çatı kuruluşlar da teklife dahil olabilirler.

Proje süresi 12 ayı aşmamalıdır.

Tekliflerin Sunulması:

Teklifler elektronik olarak 09 Haziran 2020 saat: 17.00'ye (Brüksel saati) kadar sunulabilir.

Elektronik başvuru yapmadan önce “Başvuru Sahipleri İçin Rehber” doküman ve tüm detayları içeren “Çağrı Metni” tam olarak incelenmelidir.

İlgili Dokümanlar

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cos-sem-2020-4-01;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=COSME;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

 
 
 
   

01.03Cuma

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri... Yer: Saat: 12:07

31.01Salı

İstanbul Eklemeli İmalat Ekosistem... Yer: Saat: 09:55

06.06Pazartesi

YERSİS Çevrimiçi Tanıtım Toplantıs... Yer: Saat: 15:17

31.05Salı

İSTKA’nın 21’inci Kalkınma Kurulu ... Yer: Saat: 16:04

25.06Perşembe

Ajansımızın Haziran Ayı Yönetim Ku... Yer: Saat: 10:07

10.03Salı

Ajansımızın Mart Ayı Yönetim Kurul... Yer: Saat: 10:44

28.01Salı

İSTKA’nın 20’inci Kalkınma Kurulu ... Yer: Saat: 14:48

25.12Çarşamba

Ajansımızın 19’uncu Kalkınma Kurul... Yer: Saat: 12:43

17.12Salı

"Teknoloji Yatırımcısı Akademisi" ... Yer: Saat: 15:02

17.12Salı

İSTKA Aralık Ayı Yönetim Kurulu To... Yer: Saat: 10:01

12.11Salı

Ajansımızın Kasım Ayı Yönetim Kuru... Yer: Saat: 13:55

15.10Salı

İSTKA Çocuklar ve Gençler Tecrübe ... Yer: Saat: 17:46

08.10Salı

Ajansımızın Ekim Ayı Yönetim Kurul... Yer: Saat: 10:29

12.09Perşembe

İSTKA’nın 18’inci Kalkınma Kurulu ... Yer: Saat: 13:57

03.09Salı

Ajansımızın Eylül Ayı Yönetim Kuru... Yer: Saat: 10:54

06.08Salı

Ajansımızın Ağustos Ayı Yönetim Ku... Yer: Saat: 12:19

13.06Perşembe

İSTKA Girişimcilik Projeleri Tecrü... Yer: Saat: 15:02

29.04Pazartesi

Ajansımızın Nisan Ayı Yönetim Kuru... Yer: Saat: 12:19

18.12Salı

Ajansımızın Aralık Ayı Yönetim Kur... Yer: Saat: 11:23

13.12Perşembe

İSTKA’nın 17’inci Kalkınma Kurulu ... Yer: Saat: 14:58

Kasım Ayı Yönetim Kurulu Toplantım... Yer: Saat:

02.10Salı

İSTKA Ekim Ayı Yönetim Kurulu Topl... Yer: Saat: 14:35

24.09Pazartesi

2018 Yılı MDP Açılış Toplantısı ve... Yer: Saat: 15:01

05.09Çarşamba

İSTKA Eylül Ayı Yönetim Kurulu Top... Yer: Saat: 12:49

11.09Salı

Hizmet Ofisimiz Invest in Istanbul... Yer: Saat: 12:20

02.08Perşembe

İSTKA Ağustos Ayı Yönetim Kurulu T... Yer: Saat: 11:52

08.05Salı

İSTKA Mayıs Ayı Yönetim Kurulu Top... Yer: Saat: 13:38

03.04Salı

İSTKA Nisan Ayı Yönetim Kurulu Top... Yer: Saat: 12:05

20.02Salı

Dünya Melek Yatırım Forumu İstanbu... Yer: Saat: 17:53

20.02Salı

Dünya Melek Yatırım Forumu'nda Inv... Yer: Saat: 17:05

16.02Cuma

İSTKA'nın 11. Kalkınma Planı Payda... Yer: Saat: 18:33

13.02Salı

İSTKA Şubat Ayı Yönetim Kurulu Top... Yer: Saat: 13:04

24.01Çarşamba

İSTKA’nın 16’ncı Kalkınma Kurulu T... Yer: Saat: 14:14

15.01Pazartesi

İSTKA 2018 Yılı Mali Destek Progra... Yer: Saat: 10:10

26.12Salı

İSTKA Aralık Ayı Yönetim Kurulu To... Yer: Saat: 17:31

22.11Çarşamba

Girişimciler Borsa İstanbul’da Tür... Yer: Saat: 11:04

24.11Cuma

Büyük Veri ve Yapay Zeka Sertifika... Yer:Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş G... Saat: 14:00

14.11Salı

İSTKA Kasım Ayı Yönetim Kurulu Top... Yer: Saat: 09:58

08.11Çarşamba

ALP HAVACILIK İkitelli Sanayicisiy... Yer:İkitelli OSB Hizmet Binası Konfera... Saat: 14:00

23.10Pazartesi

METİGEM Akademi Eğitimleri Başlıyo... Yer:İkitelli OSB Metigem Hizmet Binası Saat: 00:00

27.10Cuma

London & Partners Yöneticileri İST... Yer: Saat: 15:40

23.10Pazartesi

İSTKA Desteğiyle Yürütülen İki İst... Yer: Saat: 14:37

02.10Pazartesi

İSTKA’nın 87. Dönem PCM Eğitimi Ta... Yer: Saat: 13:46

26.09Salı

İSTKA ve EURADA İşbirliği ile Avru... Yer: Saat: 12:15

22.09Cuma

Girişimcilik Ekosisteminin Aktörle... Yer: Saat: 16:03

07.09Perşembe

Ar-Ge İnovasyon Zirvesi’nde İSTKA ... Yer: Saat: 16:05

24.08Perşembe

HUFBM Projesi Kapsamında BAYKAR Ma... Yer:İkitelli OSB Hizmet Binası Konfera... Saat: 14:00

01.08Salı

İSTKA Yönetim Kurulu Toplantısı Ge... Yer: Saat: 18:12

01.08Salı

Zeytinburnu Bilim Yaşam Merkezi At... Yer: Saat: 16:58

25.07Salı

Sabancı Üniversitesi Girişim Hızla... Yer:www.startupglobe.org Saat: 00:00

24.07Pazartesi

Küçükçekmece Girişimcilik ve İnova... Yer:Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı K... Saat: 00:00

01.09Cuma

Ulusal Yetenek ve Mentor Ağı proje... Yer:Üsküdar Üniversitesi Saat: 00:00

12.07Çarşamba

Invest in Istanbul Uluslararası Ta... Yer: Saat: 11:41

19.07Çarşamba

ALUTEAM'de Alüminyum Cephe Tasarım... Yer:Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversi... Saat: 10:00

05.05Cuma

İSTKA Ar-Ge Fuarı’nda Rude Goldber... Yer: Saat: 11:11

25.04Salı

Özel Yetenekli Çocuklar Desteklene... Yer: Saat: 08:30

30.03Çarşamba

Borsa İstanbul’da gong Finans Tekn... Yer: Saat: 12:23

15.06Cuma

8. KALKINMA KURULU TOPLANTISI GERÇ... Yer:Dış Ticaret Kompleksi Saat: 10:00

02.12Çarşamba

14. KALKINMA KURULU TOPLANTISI GER... Yer:Türkiye İhracatçılar Meclisi Konfe... Saat: 09:30

23.03Perşembe

"İstanbul’u Birlikte Geleceğe Taşı... Yer: Saat: 16:13

07.03Salı

İSTKA’dan İstanbul’a Bir Günde İki... Yer: Saat: 12:00

24.12Cuma

5. KALKINMA KURULU TOPLANTISI GERÇ... Yer:İstanbul WOW Zeus Salonu Saat: 09:00

09.06Salı

13. KALKINMA KURULU TOPLANTISI GER... Yer:İstanbul Ticaret Odası Meclis Salo... Saat: 09:30

16.02Perşembe

İstanbul'a Uzakdoğu İlgisi Yer: Saat: 00:00

16.12Salı

Sağlık Turizmi Sektöründe İşbirliğ... Yer:İstanbul Kalkınma Ajansı Saat: 15:00

12.02Çarşamba

12. KALKINMA KURULU TOPLANTISI GER... Yer:İstanbul Ticaret Odası Meclis Salo... Saat: 10:00

01.06Pazartesi

Uzakdoğu’nun İstanbul’a İlgisi Hız... Yer: Saat: 11:00

16.09Çarşamba

Newton-Katip Çelebi Fonu ile Afetl... Yer:İstanbul Kalkınma Ajansı Saat: 10:00

01.04Cuma

Uzak Doğu Büyük Usta Mimar Sinan'ı... Yer: Saat: 00:00

07.03Salı

İSTKA Yönetim Kurulu Toplantısı Ge... Yer: Saat: 00:00

22.02Çarşamba

Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan’dan İS... Yer: Saat: 00:00

27.06Perşembe

İSTKA 9. Kalkınma Kurulu Toplantıs... Yer:Dış Ticaret Kompleksi (Türkiye İhr... Saat: 09:30

12.10Cumartesi

Güvenli İnternet Projesi Açılış Tö... Yer:Bağcılar Meydanı Saat: 16:00

24.10Perşembe

İnovasyon Türkiye 2013 Fuarı Başla... Yer:İstanbul Fuar Merkezi 9-10 ve 11. ... Saat: 09:00

18.11Pazartesi

Arjantin Tesa Vakfı Ziyareti Yer:İstanbul Kalkınma Ajansı Saat: 10:00

10.12Salı

10. Kalkınma Kurulu Toplantısı Ger... Yer:İstanbul Ticaret Odası Meclis Salo... Saat: 10:00

17.12Salı

2014 Yılı Mali Destek Programları ... Yer:Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi Saat: 09:00

16.08Cuma

Cama Gönül Veren Mahir Eller Aranı... Yer: Saat: 00:00

20.08Salı

Tüted, Kullanıcı Deneyimi ve Uygul... Yer: Saat: 00:00

10.01Perşembe

Biyo&Nano Teknoloji Kongresi Yer:Fatih Üniversitesi, Mühendislik Fa... Saat: 09:30

07.02Salı

Çekmeköy Belediyesi “Dijital Arşiv... Yer:Haliç Kongre Merkezi Saat: 00:00

23.10Çarşamba

Türkiye Sağlık Teknolojisine İstka... Yer:Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Kam... Saat: 10:30

31.10Perşembe

Adalarda Doğal, Kültürel Miras ve ... Yer:Point Otel Saat: 10:00

29.11Cuma

İstanbul Tasarım Merkezi Kısa Film... Yer:c Saat: 18:00

04.12Çarşamba

Mesleki Eğitim, Rehberlik ve Kariy... Yer:Legacy Ottoman Hotel Kilikya Salon... Saat: 15:00

26.12Perşembe

Gemisyon Projesi Değerlendirme Çal... Yer:İstanbul Teknik Üniversitesi Saat: 09:30

07.01Salı

Ulusal Yeşil Bina Sertifika Sistem... Yer:Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ünivers... Saat: 16:00

22.03Çarşamba

85. Dönem PCM eğitimi tamamlandı Yer:İstanbul Kalkınma Ajansı Saat: 17:20

 
DOKÜMAN ARŞİVİ   ARA