Duyurular

26.12.2022

T.C.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

SÖZLEŞMELİ UZMAN PERSONEL ALIM İLANI

Başkanlığımızca 03/06/2011 tarih ve 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci Maddesinin üçüncü fıkrası ve 11.09.2013 tarihli ve 28762 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2013/5286 karar sayılı Bölge Kalkınma İdarelerinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre 7 sözleşmeli uzman ve diğer sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Başvuru Tarihi

02/01/2023-16/01/2023

Başvuru Adresi

Adaylar başvurularını e-Devlet kapısında yer alan “Doğu Anadolu Projesi- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.trüzerinden

gerçekleştirebilecektir.

Sınav Yeri

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Üniversite Mah. Prof. Dr. İhsan Doğramacı Bulvarı No:9 Yakutiye/ERZURUM

Tel No:0442 238 28 28

Fax No:0442 282 20 30

E-Posta:baskanlik@dap.gov.tr

Sınav Şekli

Sözlü(Mülakat)Sınav

Sınav Tarihleri

13/02/2023

Sınav yapılacak gün sayısı başvuru sayısının yoğunluğuna göre artırılabilir. Sınava girmeye hak kazananların listesi ve sınav saatleri https://www.dap.gov.tr adresinden ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

I-AÇIKTAN BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

a) 657sayılıDevletMemurlarıKanununun48.maddesindebelirtilengenelşartlarıtaşımak,

b) EnazdörtyıllıkolmaküzereTablo1'debelirtilenbölümlerdenveyabunlaradenkliğiYükseköğretimKuruluncakabuledilenyurtiçindekiveyayurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,

c) İlgili alan bölümünden mezun olduktan sonra özel sektörde ve/veya kamuda mesleği ile ilgili alanlarda en az 5 (beş) yıl (lisansüstü derece sahipleri için en az üç yıl) fiilen çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

d) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinin en az birinden en az altmış puan (YDS 60) almış olmak veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) denkliği kabul edilen ulusal ve uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan bu puana denk puan almış olmak.

II-KAMUDAN BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

a) 657sayılıDevletMemurlarıKanununun48.maddesindebelirtilengenelşartlarıtaşımak,

b) EnazdörtyıllıkolmaküzereTablo1'debelirtilenbölümlerdenveyabunlaradenkliğiYükseköğretimKuruluncakabuledilenyurtiçindekiveyayurtdışındakiyükseköğretimkurumlarındanenazlisans düzeyinde mezun olmak,

c) KamuKurumvekuruluşlarındaveyaözelsektördeaşağıdayeralanalanlardanenazbirindeenaz5 (beş)yıl fiilen başarılı olarak çalışmışolmak,

1) ProjeÜretimi,TasarımıveYönetimi,

2) Planlama,Programlama

3) StratejiGeliştirme,StratejiYönetimi,

4) İzlemeveDeğerlendirme,

5) Tanıtım,Danışmanlık,

6) Araştırma-Geliştirme,

7) BilgiveİletişimTeknolojileri,

8) Finansman,

9) İnsanKaynaklarıYönetimi.

d) Sınavın yapılacağı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 50 yaşını doldurmamışolmak,

e) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinin enaz birinden en az altmış puan (YDS 60) almış olmak veya Ölçme, Seçme ve YerleştirmeMerkeziBaşkanlığınca(ÖSYM)denkliğikabuledilenulusalveuluslararasıgeçerliliğibulunansınavlardanbu puanadenk puan almış olmak,

f) Sınavdabaşarılıolankamuçalışanlarıkurumlarınınmuvafakatiilesözleşmeliolarak istihdam edilebileceklerdir. Bu kişiler ilgili kurumundan aylıksız izinli sayılır. İzinli olduklarısürecememuriyetleriileilgiliözlükhaklarıdevamettiğigibi,busürelerterfiveemekliliklerindehesabakatılır.Terfileribaşkacabirişlemegerekkalmaksızınsüresindeyapılır.

Tablo1:Alınacak Sözleşmeli Uzman ve Diğer Sözleşmeli Personelin Mezun Olması Gereken Fakülte ve Bölümler

Aranan Mezuniyet Şartı(Fakülte/Bölüm)

İlgili Alan Tecrübesi

Yabancı Dil

Alınacak Personel Adedi*

Ziraat Mühendisliği Bahçe Bitkilerilisansprogramındanmezunolmak

EnAz5 Yıl

(Lisansüstüenaz3 yıl)

60

1

Ziraat Mühendisliği Tarımsal Yapılar ve Sulama lisansprogramındanmezunolmak

EnAz5 Yıl

(Lisansüstüenaz3 yıl)

60

2

Makine Mühendisliği lisans programından mezun olmak

EnAz5 Yıl

(Lisansüstüenaz3 yıl)

60

1

Veteriner Hekimlik lisans programından mezun olmak

EnAz5 Yıl

(Lisansüstüenaz3 yıl)

60

2

İletişim Fakültesi herhangi bir lisans programından mezun olmak

EnAz5 Yıl

(Lisansüstüenaz3 yıl)

60

1

TOPLAM

7

III- GENEL ŞARTLAR

a) (*) Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olmaması nedeni ile boş kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre değerlendirilmesi sureti ile doldurulabilir.

b) Sınav Kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir.

c) Başvuruda bulunan uzman personel adayların aşağıda sayılan alanların birinde veya birkaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek tercih sebebi olacaktır;

1) Tv Haber yazabilmek,

2) Web tasarımı yapabilmek,

3) İnternet Haberciliği uygulamasını ileri derecede kullanabilmek,

4) DAP BKİ Bölgesine yönelik saha deneyimi,

5) MS Office programlarına hakim olmak,

6) İleri seviyede fotoğraf ve video düzenleme veya uygulamalarını kullanabilmek, (Photoshop, Premiere Pro, InDesign, Dreamviewer, Corel Draw, Freehand vb.),

7) Fizibilite çalışmaları, risk yönetimi, proje hazırlama, izleme değerlendirme, raporlama, kayıt tutma hakkında bilgi sahibi olmak,

8) Proje döngüsü yönetimi, Ulusal veya uluslararası kurum/kuruluşlar tarafından yürütülen destek mekanizmaları, program/proje uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak,

9) Kırsal kalkınma, tarım politikaları ve tarım ekonomisi konularında bilgi sahibi olmak,

10) Birden fazla yabancı dil bilmek ve bunu belgelemek.

IV-BAŞVURU ŞARTLARINA İLİŞKİN BAZI AÇIKLAMALAR

a) Yabancıdil sınav eşdeğerlikleri;ÖSYM'ninhttps://www.osym.gov.tr/TR,10358/esdegerlikler.htmlinternetsitesilinkindeyayımlananYabancıDilSınavlarıEşdeğerlikleritablolarından,sınavbaşvurutarihi itibariylegüncel olanınagöredeğerlendirilecektir.

b) Dahaönceyurtdışındaçalışmışve/veyaüniversiteeğitiminiyurtdışındakiüniversitelerdeİngilizce olarak tamamlamış olmak, muafiyet sebebi değildir. Adaylarınbaşvurusırasındayukarıdabelirtilenyabancıdilyeterlilikşartlarınısağlamalarıgerekmektedir.

c) E-Devlettekimezuniyetbilgilerihatalıveyaeksikolanadaylarbaşvurususırasında'Diğer Belgelerimiz' aşaması altında bulunan “Lisans Mezuniyet Belgesi”, “Yüksek LisansMezuniyetBelgesi”ve“DoktoraMezuniyetBelgesi”alanlarınamezuniyetlerinigösterirdoküman (lar) ıyüklemeleri gerekmektedir.

d) Her aday sadece ilandaki bir pozisyon için başvuruda bulunabilir. Birden fazla pozisyon içinyapılanbaşvurular değerlendirmeyealınmayacaktır.

V- BAŞVURUŞEKLİ,TARİHİVEYERİ

Adaylar,müracaatlarını 02/01/2023 - 16/01/2023 tarihleri arasında ( saat 23:59:59'a kadar) e-Devlet üzerinde Doğu Anadolu Projesi-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veKariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecektir. Adayların şahsen, e-mail, posta, kargo ya da APS ile yapılan başvurularıkesinliklekabuledilmeyecektir.

VI- ADAYLARDAN BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Başvuru yapacak adaylardan istenen belgeler aşağıda belirtilmektedir.

a) İş tecrübelerini gösterir SGK' dan alınacak olan hizmet döküm belgesinin aslı, noter veya ilgiliresmikurumcaonaylı sureti, (e-devletten alınan üzerinde barkod ve doğrulama kodu bulunan “SGK Hizmet Dökümü” belgesi kabul edilecektir.) İş tecrübesi sürelerinde; lisans mezuniyeti sonrasındaki fiilen çalışan hizmetler dikkate alınacaktır. Adayın başvuru yaptığı tarih itibari ile iş tecrübe süresini doldurmuş olması gerekmektedir.

b) Çalıştıkları kurumlardan alınacak olan iş tecrübelerini gösterir (hangi görevi hangi unvanlagerçekleştirdiklerinitevsik edici) belgeler,

c) Özel şartlar altında yer alan bölümler dışındaki bölümlerden veya yurtdışındaki üniversitelerindenk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirmeyealınabilmesiiçin,başvurusırasında“DiğerBelgelerimiz”aşamasıaltındabulunan“DenkliğiGösterirBelge”alanınailgili dokümanımutlakayüklemeleri gerekmektedir.

d) ÖSYMBaşkanlığıTarafındanEşdeğerliliğiKabulEdilenYabancıDilSınavıBelgesi,(ÖSYM Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) harici sınav belgesi beyanı yapılmasıdurumundayüklenecektir.)

e) Yukarıdabelirtilentercih sebeplerinitaşıdığınıgösterirbelgeler(varsa).

VII-BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

a) Mülakatakatılmayahakkazananlarınlistesi,yarışmasınavınınyapılacağıtarihtenenaz beşgünönceBaşkanlığımızınhttps://www.dap.gov.tradresindekiinternetsitesindeilanedilecektir.AyrıcaadaylarsınavlarınailişkinbilgileriKariyerKapısıüzerindengörüntüleyebilecektir.Adaylaraayrıcatebligat yapılmayacaktır.

b) Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olmaması nedeni ile boş kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre değerlendirilmesi sureti ile doldurulabilir.

c) Mülakatsınavındaadayınçalıştığıalandakiuzmanlıkdüzeyi,meslekitecrübevebilgibirikimi,yabancıdilbilgisi,bilinenyabancıdilikullanabilmedüzeyi,kavrayış,ifadevetemsilkabiliyeti,muhakemegücü,görevlendirilecekpozisyonayatkınlık,davranışvetepkilerininmesleğeuygunluğugibi niteliklersınavkurulu tarafından değerlendirilecektir.

d) SınavKuruluüyelerininverdiklerinotlarınaritmetikortalamasısınavsonucunugösterir.Sınav başarı notu 100 puan üzerinden 70'tir. Ancak sınavda başarılı olanların sayısıilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzeresıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma mülakat sınavını kazanmış kabuledilir.Mülakatsınavındayetmişinüzerindepuanalmışolmakbusıralamayagiremeyenadaylar için kazanılmış hak teşkil etmez. Sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmaksuretiyle başarılı adaylar arasından, her bir öğrenim dalı itibarıyla yedek aday sayısı belirtilebilir.Sınavkurulu,sınavsonundaortalamabaşarıpuanınıdüşükbulduğutakdirdesınavduyurusunda ilanedilenden dahaazsayıda adayı başarılı sayabilir.

e) DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca sınavsonucu, Sınav Kurulu tarafından sonuçları kendisine intikal ettirildiği tarihten sonra yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben Başkanlığımızın internet sitesinde (http://www.dap.gov.tr) ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

f) Sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir. Sınav sonuçlarına, sonuçların ilan tarihinden itibaren 1 (bir) hafta içerisinde itirazedilebilir.Bu itirazlarsınavkurulutarafından kararabağlanacaktır.

g) Gerçeğe aykırı bilgi veya belge verdiği yahut sınavda hile yaptığı belirlenen adaylar hakkındailgisinegöre,yarışmasınavınaalmama,sözleşmeyapmamaveyasözleşmeninfeshiişlemleri

yapılır. Ayrıca Başkanlığımız tarafından bu kimseler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suçduyurusundabulunulacaktır.

VIII- DİĞER HUSUSLAR

a) Açıktan başvurarak istihdam edilecek uzman sözleşmeli personel 31 Mayıs 2006 tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4 üncü Maddesinin birinci fırkasının (a) bendi, kamudan başvurarak sözleşme imzalanacak kamu personeli ise aynı maddenin (c) bendi uyarınca sigortalı olacaktır.

b) İstihdamedileceksözleşmelipersonelinaylıknetsözleşmeücreti642sayılıKHK'nın

5 inci Maddesi uyarınca birinci dereceli uzmana ödenecek aylık ortalama net tutarı geçmemek üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından belirlenir. (2022 yılı için Aralık Ayı itibarıyla birinci dereceli uzmana ödenen brüt ücret 14.206,40 TL'dir)

KamuoyunaİlanenDuyurulur.

 
 
 
   

31.01Salı

İstanbul Eklemeli İmalat Ekosistem... Yer: Saat: 09:55

06.06Pazartesi

YERSİS Çevrimiçi Tanıtım Toplantıs... Yer: Saat: 15:17

31.05Salı

İSTKA’nın 21’inci Kalkınma Kurulu ... Yer: Saat: 16:04

25.06Perşembe

Ajansımızın Haziran Ayı Yönetim Ku... Yer: Saat: 10:07

10.03Salı

Ajansımızın Mart Ayı Yönetim Kurul... Yer: Saat: 10:44

28.01Salı

İSTKA’nın 20’inci Kalkınma Kurulu ... Yer: Saat: 14:48

25.12Çarşamba

Ajansımızın 19’uncu Kalkınma Kurul... Yer: Saat: 12:43

17.12Salı

"Teknoloji Yatırımcısı Akademisi" ... Yer: Saat: 15:02

17.12Salı

İSTKA Aralık Ayı Yönetim Kurulu To... Yer: Saat: 10:01

12.11Salı

Ajansımızın Kasım Ayı Yönetim Kuru... Yer: Saat: 13:55

15.10Salı

İSTKA Çocuklar ve Gençler Tecrübe ... Yer: Saat: 17:46

08.10Salı

Ajansımızın Ekim Ayı Yönetim Kurul... Yer: Saat: 10:29

12.09Perşembe

İSTKA’nın 18’inci Kalkınma Kurulu ... Yer: Saat: 13:57

03.09Salı

Ajansımızın Eylül Ayı Yönetim Kuru... Yer: Saat: 10:54

06.08Salı

Ajansımızın Ağustos Ayı Yönetim Ku... Yer: Saat: 12:19

13.06Perşembe

İSTKA Girişimcilik Projeleri Tecrü... Yer: Saat: 15:02

29.04Pazartesi

Ajansımızın Nisan Ayı Yönetim Kuru... Yer: Saat: 12:19

18.12Salı

Ajansımızın Aralık Ayı Yönetim Kur... Yer: Saat: 11:23

13.12Perşembe

İSTKA’nın 17’inci Kalkınma Kurulu ... Yer: Saat: 14:58

Kasım Ayı Yönetim Kurulu Toplantım... Yer: Saat:

02.10Salı

İSTKA Ekim Ayı Yönetim Kurulu Topl... Yer: Saat: 14:35

24.09Pazartesi

2018 Yılı MDP Açılış Toplantısı ve... Yer: Saat: 15:01

05.09Çarşamba

İSTKA Eylül Ayı Yönetim Kurulu Top... Yer: Saat: 12:49

11.09Salı

Hizmet Ofisimiz Invest in Istanbul... Yer: Saat: 12:20

02.08Perşembe

İSTKA Ağustos Ayı Yönetim Kurulu T... Yer: Saat: 11:52

08.05Salı

İSTKA Mayıs Ayı Yönetim Kurulu Top... Yer: Saat: 13:38

03.04Salı

İSTKA Nisan Ayı Yönetim Kurulu Top... Yer: Saat: 12:05

20.02Salı

Dünya Melek Yatırım Forumu İstanbu... Yer: Saat: 17:53

20.02Salı

Dünya Melek Yatırım Forumu'nda Inv... Yer: Saat: 17:05

16.02Cuma

İSTKA'nın 11. Kalkınma Planı Payda... Yer: Saat: 18:33

13.02Salı

İSTKA Şubat Ayı Yönetim Kurulu Top... Yer: Saat: 13:04

24.01Çarşamba

İSTKA’nın 16’ncı Kalkınma Kurulu T... Yer: Saat: 14:14

15.01Pazartesi

İSTKA 2018 Yılı Mali Destek Progra... Yer: Saat: 10:10

26.12Salı

İSTKA Aralık Ayı Yönetim Kurulu To... Yer: Saat: 17:31

22.11Çarşamba

Girişimciler Borsa İstanbul’da Tür... Yer: Saat: 11:04

24.11Cuma

Büyük Veri ve Yapay Zeka Sertifika... Yer:Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş G... Saat: 14:00

14.11Salı

İSTKA Kasım Ayı Yönetim Kurulu Top... Yer: Saat: 09:58

08.11Çarşamba

ALP HAVACILIK İkitelli Sanayicisiy... Yer:İkitelli OSB Hizmet Binası Konfera... Saat: 14:00

23.10Pazartesi

METİGEM Akademi Eğitimleri Başlıyo... Yer:İkitelli OSB Metigem Hizmet Binası Saat: 00:00

27.10Cuma

London & Partners Yöneticileri İST... Yer: Saat: 15:40

23.10Pazartesi

İSTKA Desteğiyle Yürütülen İki İst... Yer: Saat: 14:37

02.10Pazartesi

İSTKA’nın 87. Dönem PCM Eğitimi Ta... Yer: Saat: 13:46

26.09Salı

İSTKA ve EURADA İşbirliği ile Avru... Yer: Saat: 12:15

22.09Cuma

Girişimcilik Ekosisteminin Aktörle... Yer: Saat: 16:03

07.09Perşembe

Ar-Ge İnovasyon Zirvesi’nde İSTKA ... Yer: Saat: 16:05

24.08Perşembe

HUFBM Projesi Kapsamında BAYKAR Ma... Yer:İkitelli OSB Hizmet Binası Konfera... Saat: 14:00

01.08Salı

İSTKA Yönetim Kurulu Toplantısı Ge... Yer: Saat: 18:12

01.08Salı

Zeytinburnu Bilim Yaşam Merkezi At... Yer: Saat: 16:58

25.07Salı

Sabancı Üniversitesi Girişim Hızla... Yer:www.startupglobe.org Saat: 00:00

24.07Pazartesi

Küçükçekmece Girişimcilik ve İnova... Yer:Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı K... Saat: 00:00

01.09Cuma

Ulusal Yetenek ve Mentor Ağı proje... Yer:Üsküdar Üniversitesi Saat: 00:00

12.07Çarşamba

Invest in Istanbul Uluslararası Ta... Yer: Saat: 11:41

19.07Çarşamba

ALUTEAM'de Alüminyum Cephe Tasarım... Yer:Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversi... Saat: 10:00

05.05Cuma

İSTKA Ar-Ge Fuarı’nda Rude Goldber... Yer: Saat: 11:11

25.04Salı

Özel Yetenekli Çocuklar Desteklene... Yer: Saat: 08:30

30.03Çarşamba

Borsa İstanbul’da gong Finans Tekn... Yer: Saat: 12:23

15.06Cuma

8. KALKINMA KURULU TOPLANTISI GERÇ... Yer:Dış Ticaret Kompleksi Saat: 10:00

02.12Çarşamba

14. KALKINMA KURULU TOPLANTISI GER... Yer:Türkiye İhracatçılar Meclisi Konfe... Saat: 09:30

23.03Perşembe

"İstanbul’u Birlikte Geleceğe Taşı... Yer: Saat: 16:13

07.03Salı

İSTKA’dan İstanbul’a Bir Günde İki... Yer: Saat: 12:00

24.12Cuma

5. KALKINMA KURULU TOPLANTISI GERÇ... Yer:İstanbul WOW Zeus Salonu Saat: 09:00

09.06Salı

13. KALKINMA KURULU TOPLANTISI GER... Yer:İstanbul Ticaret Odası Meclis Salo... Saat: 09:30

16.02Perşembe

İstanbul'a Uzakdoğu İlgisi Yer: Saat: 00:00

16.12Salı

Sağlık Turizmi Sektöründe İşbirliğ... Yer:İstanbul Kalkınma Ajansı Saat: 15:00

12.02Çarşamba

12. KALKINMA KURULU TOPLANTISI GER... Yer:İstanbul Ticaret Odası Meclis Salo... Saat: 10:00

01.06Pazartesi

Uzakdoğu’nun İstanbul’a İlgisi Hız... Yer: Saat: 11:00

16.09Çarşamba

Newton-Katip Çelebi Fonu ile Afetl... Yer:İstanbul Kalkınma Ajansı Saat: 10:00

01.04Cuma

Uzak Doğu Büyük Usta Mimar Sinan'ı... Yer: Saat: 00:00

07.03Salı

İSTKA Yönetim Kurulu Toplantısı Ge... Yer: Saat: 00:00

22.02Çarşamba

Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan’dan İS... Yer: Saat: 00:00

27.06Perşembe

İSTKA 9. Kalkınma Kurulu Toplantıs... Yer:Dış Ticaret Kompleksi (Türkiye İhr... Saat: 09:30

12.10Cumartesi

Güvenli İnternet Projesi Açılış Tö... Yer:Bağcılar Meydanı Saat: 16:00

24.10Perşembe

İnovasyon Türkiye 2013 Fuarı Başla... Yer:İstanbul Fuar Merkezi 9-10 ve 11. ... Saat: 09:00

18.11Pazartesi

Arjantin Tesa Vakfı Ziyareti Yer:İstanbul Kalkınma Ajansı Saat: 10:00

10.12Salı

10. Kalkınma Kurulu Toplantısı Ger... Yer:İstanbul Ticaret Odası Meclis Salo... Saat: 10:00

17.12Salı

2014 Yılı Mali Destek Programları ... Yer:Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi Saat: 09:00

16.08Cuma

Cama Gönül Veren Mahir Eller Aranı... Yer: Saat: 00:00

20.08Salı

Tüted, Kullanıcı Deneyimi ve Uygul... Yer: Saat: 00:00

10.01Perşembe

Biyo&Nano Teknoloji Kongresi Yer:Fatih Üniversitesi, Mühendislik Fa... Saat: 09:30

07.02Salı

Çekmeköy Belediyesi “Dijital Arşiv... Yer:Haliç Kongre Merkezi Saat: 00:00

23.10Çarşamba

Türkiye Sağlık Teknolojisine İstka... Yer:Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Kam... Saat: 10:30

31.10Perşembe

Adalarda Doğal, Kültürel Miras ve ... Yer:Point Otel Saat: 10:00

29.11Cuma

İstanbul Tasarım Merkezi Kısa Film... Yer:c Saat: 18:00

04.12Çarşamba

Mesleki Eğitim, Rehberlik ve Kariy... Yer:Legacy Ottoman Hotel Kilikya Salon... Saat: 15:00

26.12Perşembe

Gemisyon Projesi Değerlendirme Çal... Yer:İstanbul Teknik Üniversitesi Saat: 09:30

07.01Salı

Ulusal Yeşil Bina Sertifika Sistem... Yer:Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ünivers... Saat: 16:00

22.03Çarşamba

85. Dönem PCM eğitimi tamamlandı Yer:İstanbul Kalkınma Ajansı Saat: 17:20

 
DOKÜMAN ARŞİVİ   ARA