Duyurular

07.11.2022

TC İSTANBUKALKINMA AJANSI

İHALE İLANI

CES 2023 Fuarı Sürecinde ABD’nin Las Vegas Kentinde Konaklama İşi “Pazarlık Usulü İhale” ile ihale edilecektir.

1-Ajansınİrtibat Bilgileri:

a) adresi                                        : Asmalı Mescit Mah. İstiklal Caddesi No:142 Odakule Kat:6-7-8 Beyoğlu/İSTANBUL

b)telefon ve faks numarası              : T: 0212 46834 00     F: 0212 4683444

c) elektronik posta adresi                : iletisim@istka.org.tr

2-İhale Konusu İşin:

a) niteliği, türü ve miktarı                  : CES 2023 Fuarı Sürecinde ABD’nin Las Vegas Kentinde Konaklama İşi Hizmet Alımı

b)süresi                                            : 60 gün (Konaklama Süresi: 5 Gün)

3-İhalenin

a) usulü                                            : Pazarlık Usulü

b)yapılacağı yer                                 : Asmalı Mescit Mah. İstiklal Caddesi No:142 Odakule Kat:6-7-8 Beyoğlu/İSTANBUL

c)tarihi ve saati                                  : 14 Kasım 2022Saat 10:00

 

4-İhaleyekatılabilmeşartları veistenilenbelgelerileyeterlikdeğerlendirmesindeuygulanacakkriterler: İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a)Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1)Gerçek kişi olması halinde ,kayıtlı olduğu ticaret ve/veyasanayiodasındanyadailgilimeslekodasından,ilkilanveyaihaletarihininiçinde

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2)Tüzelkişiolmasıhalinde,ilgilimevzuatıgereğikayıtlıbulunduğuticaretve/veya sanayi odasından ,ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1)Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2)Tüzelkişi olması halinde ,ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumugösterirTicaretSicilGazetesi,bubilgilerintamamınınbirTicaretSicilGazetesindebulunmamasıhalinde,bubilgilerintümünü

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgelere tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) İdari şartname ekinde yeralan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) İdarişartnamedebelirlenengeçiciteminatailişkinstandartformauygungeçiciteminatmektubuveyageçiciteminatmektuplarıdışındaki teminatlarınT.C. Ziraat Bankası A.Ş. Galatasaray ŞubesiTR13 0001 0007 0165 1800 5950 16noluhesabaihale geçici teminatıaçıklamasıileyatırıldığınıgösterenmakbuzlar,

d)Vekaletenihaleyekatılmahalinde,vekiladınadüzenlenmiş,ihaleyekatılmayailişkinnoteronaylıvekaletnameilevekilinnotertasdikliimza beyannamesi,

e) İsteklinin ortakgirişim olmasıhalinde, İdariŞartname ekindeyeralanstandart forma uygunişortaklığıbeyannamesi,

f) İhalelerden Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname.

 

4.2. İhaleyeişortaklığıolarakteklif verilmesihalinde;

4.2.1. İşortaklığınınherbirortağı tarafından4.1.maddesinin(a) ve(b) bentlerindeyeralanbelgelerinayrıayrı sunulması zorunludur.

4.3.Konsorsiyumlarihaleyeteklif veremez.

4.4.Ekonomikvemali yeterliğeilişkinbelgeler vebubelgelerintaşıması gerekenkriterler:

4.4.1. İsteklininmali tabloları onaylamayayetkilimakamlarcaonaylanmışsonmali yılailişkin bilançosuvegelir tablosu,

4.5.Mesleki veteknikyeterliğeilişkin belgeler vebubelgelerintaşıması gerekenkriterler:

4.5.1 İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler,

4.5.2  Yeterlilik Kriterleri

a)       İsteklinin en az 5 tam zamanlı personele sahip olduğunu; ihale konusu iş için yetkin, İngilizce bilen, esnek çalışma saatlerine uyabilen ve ulaşılabilir, deneyimli ve tercihen ABD seyahat organizasyonu ve konaklama süreçlerinde deneyimi olan en az 2 kişiyi görevlendireceğini ve bunlara dair özgeçmiş belgelerini

b)       İhale sonucu başarılı bulunması durumunda konaklama yapılacak otel ismi ve teknik şartnamede belirtilen özellikleri taşıdığına dair bilgi ve belgeleri

c)       İsteklinin uluslararası operasyonlarda en az 5 yıl deneyimi olduğuna dair bilgi veya belgeleri

d)       İsteklinin daha önce Amerika’da konaklama veya konaklamayı da içeren en az bir iş yaptığına dair bilgi veya belgeleri

e)       İsteklinin 3 yıla (2019-2020-2021) ilişkin toplam cirosunun toplamda en az 3.000.000 TL olduğuna dair bilgi veya belgeleri

f)        İsteklinin sahip olduğu Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) belgesini

g)       İsteklinin sahip olduğu A grubu seyahat acentası işletme belgesini

 

5-Ekonomi kaçı danen avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6-İhaledokümanıAsmalı Mescit Mah. İstiklal Caddesi No:142 Odakule Kat:6-7-8 Beyoğlu/İSTANBUL adresinde bedelsiz görülebilir ve 1.000,00TL (T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Galatasaray ŞubesiTR13 0001 0007 0165 1800 5950 16noluhesaba yatırılabilir) karşılığı Asmalı Mescit Mah. İstiklal Caddesi No:142 Odakule Kat:6-7-8 Beyoğlu/İSTANBUL adresinden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7-Teklifler, 14 Kasım2022,saat10:00’akadarAsmalı Mescit Mah. İstiklal Caddesi No:142 Odakule Kat:6-7-8 Beyoğlu/İSTANBUL adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Posta da yaşanacak gecikmelerden Ajans sorumlu tutulamaz.

8-İsteklilertekliflerini,birimfiyatüzerindenvereceklerdir.İhalesonucu,üzerineihaleyapılanişkalemleriiçinteklifedilenbirimfiyatlarınçarpımı

sonucu bulunan toplam bedel üzerinden istekliyle birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

9-İstekliler teklifettikleribedelin%3’ündenazolmamaküzerekendibelirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10-Verilenteklifleringeçerliksüresi,ihaletarihindenitibarenenaz60(altmış) takvim günü olmalıdır.

11-İstanbulKalkınma Ajansı, 2886sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığından ,mal ve hizmet alımı ile yapımişlerineilişkinişiihaleedipetmemekte,kısmenihaleetmekteveyadilediğinekısmenveyatamamenvermekteserbesttir.İhalenintamamenveya

kısmen iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Ajanstan herhangi bir hak talebinde bulunulamayacaktır.

 
 
 
   

01.03Cuma

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri... Yer: Saat: 12:07

31.01Salı

İstanbul Eklemeli İmalat Ekosistem... Yer: Saat: 09:55

06.06Pazartesi

YERSİS Çevrimiçi Tanıtım Toplantıs... Yer: Saat: 15:17

31.05Salı

İSTKA’nın 21’inci Kalkınma Kurulu ... Yer: Saat: 16:04

25.06Perşembe

Ajansımızın Haziran Ayı Yönetim Ku... Yer: Saat: 10:07

10.03Salı

Ajansımızın Mart Ayı Yönetim Kurul... Yer: Saat: 10:44

28.01Salı

İSTKA’nın 20’inci Kalkınma Kurulu ... Yer: Saat: 14:48

25.12Çarşamba

Ajansımızın 19’uncu Kalkınma Kurul... Yer: Saat: 12:43

17.12Salı

"Teknoloji Yatırımcısı Akademisi" ... Yer: Saat: 15:02

17.12Salı

İSTKA Aralık Ayı Yönetim Kurulu To... Yer: Saat: 10:01

12.11Salı

Ajansımızın Kasım Ayı Yönetim Kuru... Yer: Saat: 13:55

15.10Salı

İSTKA Çocuklar ve Gençler Tecrübe ... Yer: Saat: 17:46

08.10Salı

Ajansımızın Ekim Ayı Yönetim Kurul... Yer: Saat: 10:29

12.09Perşembe

İSTKA’nın 18’inci Kalkınma Kurulu ... Yer: Saat: 13:57

03.09Salı

Ajansımızın Eylül Ayı Yönetim Kuru... Yer: Saat: 10:54

06.08Salı

Ajansımızın Ağustos Ayı Yönetim Ku... Yer: Saat: 12:19

13.06Perşembe

İSTKA Girişimcilik Projeleri Tecrü... Yer: Saat: 15:02

29.04Pazartesi

Ajansımızın Nisan Ayı Yönetim Kuru... Yer: Saat: 12:19

18.12Salı

Ajansımızın Aralık Ayı Yönetim Kur... Yer: Saat: 11:23

13.12Perşembe

İSTKA’nın 17’inci Kalkınma Kurulu ... Yer: Saat: 14:58

Kasım Ayı Yönetim Kurulu Toplantım... Yer: Saat:

02.10Salı

İSTKA Ekim Ayı Yönetim Kurulu Topl... Yer: Saat: 14:35

24.09Pazartesi

2018 Yılı MDP Açılış Toplantısı ve... Yer: Saat: 15:01

05.09Çarşamba

İSTKA Eylül Ayı Yönetim Kurulu Top... Yer: Saat: 12:49

11.09Salı

Hizmet Ofisimiz Invest in Istanbul... Yer: Saat: 12:20

02.08Perşembe

İSTKA Ağustos Ayı Yönetim Kurulu T... Yer: Saat: 11:52

08.05Salı

İSTKA Mayıs Ayı Yönetim Kurulu Top... Yer: Saat: 13:38

03.04Salı

İSTKA Nisan Ayı Yönetim Kurulu Top... Yer: Saat: 12:05

20.02Salı

Dünya Melek Yatırım Forumu İstanbu... Yer: Saat: 17:53

20.02Salı

Dünya Melek Yatırım Forumu'nda Inv... Yer: Saat: 17:05

16.02Cuma

İSTKA'nın 11. Kalkınma Planı Payda... Yer: Saat: 18:33

13.02Salı

İSTKA Şubat Ayı Yönetim Kurulu Top... Yer: Saat: 13:04

24.01Çarşamba

İSTKA’nın 16’ncı Kalkınma Kurulu T... Yer: Saat: 14:14

15.01Pazartesi

İSTKA 2018 Yılı Mali Destek Progra... Yer: Saat: 10:10

26.12Salı

İSTKA Aralık Ayı Yönetim Kurulu To... Yer: Saat: 17:31

22.11Çarşamba

Girişimciler Borsa İstanbul’da Tür... Yer: Saat: 11:04

24.11Cuma

Büyük Veri ve Yapay Zeka Sertifika... Yer:Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş G... Saat: 14:00

14.11Salı

İSTKA Kasım Ayı Yönetim Kurulu Top... Yer: Saat: 09:58

08.11Çarşamba

ALP HAVACILIK İkitelli Sanayicisiy... Yer:İkitelli OSB Hizmet Binası Konfera... Saat: 14:00

23.10Pazartesi

METİGEM Akademi Eğitimleri Başlıyo... Yer:İkitelli OSB Metigem Hizmet Binası Saat: 00:00

27.10Cuma

London & Partners Yöneticileri İST... Yer: Saat: 15:40

23.10Pazartesi

İSTKA Desteğiyle Yürütülen İki İst... Yer: Saat: 14:37

02.10Pazartesi

İSTKA’nın 87. Dönem PCM Eğitimi Ta... Yer: Saat: 13:46

26.09Salı

İSTKA ve EURADA İşbirliği ile Avru... Yer: Saat: 12:15

22.09Cuma

Girişimcilik Ekosisteminin Aktörle... Yer: Saat: 16:03

07.09Perşembe

Ar-Ge İnovasyon Zirvesi’nde İSTKA ... Yer: Saat: 16:05

24.08Perşembe

HUFBM Projesi Kapsamında BAYKAR Ma... Yer:İkitelli OSB Hizmet Binası Konfera... Saat: 14:00

01.08Salı

İSTKA Yönetim Kurulu Toplantısı Ge... Yer: Saat: 18:12

01.08Salı

Zeytinburnu Bilim Yaşam Merkezi At... Yer: Saat: 16:58

25.07Salı

Sabancı Üniversitesi Girişim Hızla... Yer:www.startupglobe.org Saat: 00:00

24.07Pazartesi

Küçükçekmece Girişimcilik ve İnova... Yer:Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı K... Saat: 00:00

01.09Cuma

Ulusal Yetenek ve Mentor Ağı proje... Yer:Üsküdar Üniversitesi Saat: 00:00

12.07Çarşamba

Invest in Istanbul Uluslararası Ta... Yer: Saat: 11:41

19.07Çarşamba

ALUTEAM'de Alüminyum Cephe Tasarım... Yer:Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversi... Saat: 10:00

05.05Cuma

İSTKA Ar-Ge Fuarı’nda Rude Goldber... Yer: Saat: 11:11

25.04Salı

Özel Yetenekli Çocuklar Desteklene... Yer: Saat: 08:30

30.03Çarşamba

Borsa İstanbul’da gong Finans Tekn... Yer: Saat: 12:23

15.06Cuma

8. KALKINMA KURULU TOPLANTISI GERÇ... Yer:Dış Ticaret Kompleksi Saat: 10:00

02.12Çarşamba

14. KALKINMA KURULU TOPLANTISI GER... Yer:Türkiye İhracatçılar Meclisi Konfe... Saat: 09:30

23.03Perşembe

"İstanbul’u Birlikte Geleceğe Taşı... Yer: Saat: 16:13

07.03Salı

İSTKA’dan İstanbul’a Bir Günde İki... Yer: Saat: 12:00

24.12Cuma

5. KALKINMA KURULU TOPLANTISI GERÇ... Yer:İstanbul WOW Zeus Salonu Saat: 09:00

09.06Salı

13. KALKINMA KURULU TOPLANTISI GER... Yer:İstanbul Ticaret Odası Meclis Salo... Saat: 09:30

16.02Perşembe

İstanbul'a Uzakdoğu İlgisi Yer: Saat: 00:00

16.12Salı

Sağlık Turizmi Sektöründe İşbirliğ... Yer:İstanbul Kalkınma Ajansı Saat: 15:00

12.02Çarşamba

12. KALKINMA KURULU TOPLANTISI GER... Yer:İstanbul Ticaret Odası Meclis Salo... Saat: 10:00

01.06Pazartesi

Uzakdoğu’nun İstanbul’a İlgisi Hız... Yer: Saat: 11:00

16.09Çarşamba

Newton-Katip Çelebi Fonu ile Afetl... Yer:İstanbul Kalkınma Ajansı Saat: 10:00

01.04Cuma

Uzak Doğu Büyük Usta Mimar Sinan'ı... Yer: Saat: 00:00

07.03Salı

İSTKA Yönetim Kurulu Toplantısı Ge... Yer: Saat: 00:00

22.02Çarşamba

Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan’dan İS... Yer: Saat: 00:00

27.06Perşembe

İSTKA 9. Kalkınma Kurulu Toplantıs... Yer:Dış Ticaret Kompleksi (Türkiye İhr... Saat: 09:30

12.10Cumartesi

Güvenli İnternet Projesi Açılış Tö... Yer:Bağcılar Meydanı Saat: 16:00

24.10Perşembe

İnovasyon Türkiye 2013 Fuarı Başla... Yer:İstanbul Fuar Merkezi 9-10 ve 11. ... Saat: 09:00

18.11Pazartesi

Arjantin Tesa Vakfı Ziyareti Yer:İstanbul Kalkınma Ajansı Saat: 10:00

10.12Salı

10. Kalkınma Kurulu Toplantısı Ger... Yer:İstanbul Ticaret Odası Meclis Salo... Saat: 10:00

17.12Salı

2014 Yılı Mali Destek Programları ... Yer:Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi Saat: 09:00

16.08Cuma

Cama Gönül Veren Mahir Eller Aranı... Yer: Saat: 00:00

20.08Salı

Tüted, Kullanıcı Deneyimi ve Uygul... Yer: Saat: 00:00

10.01Perşembe

Biyo&Nano Teknoloji Kongresi Yer:Fatih Üniversitesi, Mühendislik Fa... Saat: 09:30

07.02Salı

Çekmeköy Belediyesi “Dijital Arşiv... Yer:Haliç Kongre Merkezi Saat: 00:00

23.10Çarşamba

Türkiye Sağlık Teknolojisine İstka... Yer:Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Kam... Saat: 10:30

31.10Perşembe

Adalarda Doğal, Kültürel Miras ve ... Yer:Point Otel Saat: 10:00

29.11Cuma

İstanbul Tasarım Merkezi Kısa Film... Yer:c Saat: 18:00

04.12Çarşamba

Mesleki Eğitim, Rehberlik ve Kariy... Yer:Legacy Ottoman Hotel Kilikya Salon... Saat: 15:00

26.12Perşembe

Gemisyon Projesi Değerlendirme Çal... Yer:İstanbul Teknik Üniversitesi Saat: 09:30

07.01Salı

Ulusal Yeşil Bina Sertifika Sistem... Yer:Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ünivers... Saat: 16:00

22.03Çarşamba

85. Dönem PCM eğitimi tamamlandı Yer:İstanbul Kalkınma Ajansı Saat: 17:20

 
DOKÜMAN ARŞİVİ   ARA