Duyurular

19.12.2022

                                                             T.C.                                                                

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI

PERSONEL ALIM İLANI

 

T.C. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), 15.07.2018 tarihli ve 4 Sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 25.01.2006 tarihli ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Hizmetlerine İlişkin Kanun ile 11.12.2022 tarih ve 32040 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan

Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde TRB2 Düzey 2 Bölgesinde (Bitlis, Hakkâri, Muş ve Van) çalıştırmak üzere ülkemizin ve bölgemizin kalkınmasına hizmet etmeye gönüllü, iletişime açık ve kendine güvenen, analitik ve stratejik düşünme becerisine sahip, değişen çalışma şartlarına uyum sağlayabilen, yeniliklere açık, insan ilişkileri, kendini ifade yeteneği ve iletişim becerileri güçlü, organizasyon ve yönetim becerisine sahip, görev verilecek herhangi bir birim ve/veya ilde şartsız görev yapmayı kabul edecek, çağın gerektirdiği bilgi sistemlerini/donanımları kullanma ve uygulama yeteneklerine sahip, seyahat engeli olmayan 1 (bir) uzman alımı yapacaktır.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının merkezi Van ili olup Ajansın faaliyet alanı Bitlis, Hakkâri, Muş ve Van illerinden oluşmaktadır. 

Sınavda başarılı olan aday Hakkâri ilinde çalışmaya başlatılacaktır, fakat tüm adaylar Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin 27. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi hükmü gereğince Ajansın faaliyet gösterdiği TRB2 Bölgesi illerinden Genel Sekreterlikçe uygun görülen herhangi birinde çalışmayı kabul ve taahhüt eder. 

 

Tablo 1: Başvuru ve Sınav Bilgileri

Başvuru ve Sınav Bilgileri  

İlan Tarihi                                                           14 Kasım 2022

Başvuru Tarihleri                                               16-30 Aralık 2022

Sözlü Sınava Katılacakların İlan Tarihi        6 Ocak 2023

Sözlü Sınav Tarihi                                              Sınav tarihi ayrıca duyurulacaktır.

Sınav Başvuru Adresi                                          https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ (Çevrim içi başvuru)

Sınav Yeri                                                                  Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Şerefiye Mah. Cumhuriyet

  943. Sok. No: 1 65140 İpekyolu Van Tel: 0432 485 10 15 

  İlan ve Sınav Sonuçları Duyuru Adresi          www.daka.org.tr 

  ADAYLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR

  1.  GENEL ŞARTLAR

  Ajansta istihdam edilecek tüm personelde aşağıdaki şartlar aranır: a) Türk vatandaşı olmak,

  b)  Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

  c)  Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

  ç) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

  d)  Atanacağı kadro için sınav ilanında belirtilen sağlık raporuna sahip olmak,

  e)  Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, şartları aranır.

  2.  UZMAN PERSONEL İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

  Kurumumuza Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı ya da iş tecrübesi ile 1 (bir) uzman personel alımı gerçekleştirilecektir.  

  Bu pozisyona başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir:

  a)  Tablo 2’de yer alan lisans bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca

  (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

  b)  ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nda (YDS, e-YDS) İngilizce dilinden son başvuru tarihi itibarıyla son 5 (beş) yıl içerisinde en az 70 (yetmiş) puan almış veya geçerlilik süresi dolmamış buna denk kabul edilen 06.04.2021 tarihinde yayımlanan ÖSYM Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Dokümanında yer alan (CPE, CAE,

  TOEFL iBT, PTE Akademik) uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak.

  c)  KPSS puanı ile başvuru yapacak adaylar için 2021 yılı veya 2022 yılı KPSS Sınavından Tablo 2'de verilen ilgili puan türlerinin en az birinden 80 (seksen) puan almış olmak.   d) İş tecrübesi ile başvuru yapacak uzman personel adayları için:

  Son başvuru tarihi itibarıyla 50 (elli) yaşını doldurmamış olmak,

  Kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda en az beş yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak:

  1)     Planlama, programlama,

  2)     Proje üretimi, tasarımı ve yönetimi,

  3)     Strateji geliştirme, strateji yönetimi,

  4)     İzleme ve değerlendirme,

  5)     Tanıtım, danışmanlık,

  6)     Şehircilik ve çevre,

  7)     Araştırma-geliştirme,

  8)     Bilgi ve iletişim teknolojileri, 9)Finansman,

  10)İnsan kaynakları yönetimi,

  11)Uluslararası ticaret, 12)Hukuk.

   

   

  Tablo 2: Uzman Personel Adayları için Alım Yapılacak Bölümler 

   

  Uzman Personel Adayları için İstenen Sınav Puanları, Türleri ve Görev Yeri Bilgisi

  Pozisyon 

  Lisans Bölümü

  KPSS (2021-2022)

  YDS/eYDS

  Taban

  Puanı

  İstihdam

  Edilecek Personel

  Sayısı

  Sınava Çağrılaca k Aday

  Sayısı

  Görev Yeri

  Puan Türü

  Taban Puan

  Uzman

   

  Mühendislik  ve 

  Mimarlık 

  Fakülteleri

   

  KPSS P1, KPSS P2 veya 

  KPSS P3

  80

  70

  1

  5

  Hakkâri

   

   

   

  İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri,

  Siyasal Bilgiler

  Fakülteleri, 

  İktisat Fakülteleri 

  KPSS P1,

  KPSS P2, KPSS P3,

  KPSS P14,

  KPSS P15, 

  KPSS P19, 

  KPSS P20, KPSS P24, KPSS P25,

   

  ya da  İşletme Fakültelerinin birinden mezun

  KPSS P29, 

  KPSS P30,

  KPSS P34, 

  KPSS P35,

  KPSS P39, 

  KPSS P40, KPSS P44  veya

  KPSS P45

   

   

   

   

   

  TOPLAM

   

   

  1 Uzman

  5 Aday

   

   

  2.1  Adaylar için Tercih Sebepleri

  Tüm adayların, başvuruda bulunacakları alanla ilgili olarak aranan şartları sağladıklarını ve varsa tercih sebeplerini belgelemeleri, bu şartların sınav kurulunca dikkate alınması açısından önemlidir. Belgelenmeyen tercih sebepleri değerlendirmede dikkate alınmayacaktır.

  Uzman personel için tercih sebepleri şunlardır:

  • Uluslararası yatırım, doğrudan yabancı yatırım, yatırım teşvik alanları, yatırım koşul ve olasılıklarını değerlendirme, detaylı pazar ve sektör analizleri hazırlama, yatırım tanıtımı, yatırım mevzuatı,
  • Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) projeleri ve yönetmeliği,
  • Kamu kurum ve kuruluşlarının izin ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri, kamulaştırma, imar mevzuatı,
  • Hibe veya mali destek yönetimi, Proje Döngüsü Yönetimi (PDY),
  • Etki analizi, veri analizi,
  • Avrupa Birliği destek mekanizmaları ve uygulamaları,
  • Fizibilite çalışmaları, proje hazırlama, satın alma usulleri, izleme değerlendirme, raporlama, kayıt tutma, ihale dosyalarının hazırlanması ve izleme bilgi sistemlerinin kullanılması,
  • Kalkınma kuramları, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası kalkınma, rekabetçilik ve kümelenme analizi,
  • Kent sosyolojisi ve sosyal kalkınma,
  • Bölgesel yatırım olanakları ve bölgesel program tanıtımı, tanıtım ve yatırım stratejileri,
  • Kentsel altyapı ve çevre altyapısı, atık ve arıtma sistemleri uygulamaları,
  • Akıllı kent sistemleri uygulamaları,
  • Kırsal kalkınma, tarım politikaları ve tarım ekonomisi,
  • Kentsel ve bölgesel düzeyde akıllı odaklanma stratejilerinin hazırlanması ve uygulanması,
  • Yenilenebilir enerji kaynakları (jeotermal, rüzgâr, güneş ve hidroelektrik enerjisi) planlaması, üretimi, yönetimi ve uygulaması

  konularında bilgi/deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek.

   

   

  3.  BAŞVURU

   

  3.1  Başvuru Şekli ve Yeri

  Başvurular, 16-30 Aralık 2022 tarihleri arasında e-Devlet - Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı -

  Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tradresi üzerinden yapılacaktır.

  Başvurular, "Başvuru Formu" eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda taratıp başvuru formunun ilgili bölümlerine eklemeleri zorunludur.

  Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

   

  Tablo 3: Elektronik Ortamda Yapılacak Başvurularda Adaylar için Kontrol Listesi 

   

  Belge

  1

  Özgeçmiş ve Fotoğraf

  2

  Diploma ya da Mezuniyet Belgesi (e-Devletteki mezuniyet bilgilerinin hatalı veya eksik olması durumunda yüklenecektir. Adayların e-Devlet başvurusu sırasında "Diğer Belgelerimiz" aşaması altında bulunan “ Lisans Mezuniyet Belgesi”, “Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi” ve “Doktora Mezuniyet Belgesi” alanlarına mezuniyetlerini gösterir doküman(lar)ı yüklemeleri gerekmektedir.)

  3

  KPSS’ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuracak adaylar için, SGK Hizmet Dökümüne (barkodlu) ek olarak tecrübelerine ilişkin, hangi görevi hangi unvan ile yürütmekte/yürütmüş olduğuna dair hizmet dökümü ve ilgili iş yerlerinden alınmış onaylı yazılar

  4

  ÖSYM Başkanlığı Tarafından Eşdeğerliliği Kabul Edilen Yabancı Dil Sınavı Belgesi (ÖSYM Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) harici sınav belgesi beyanı yapılması durumunda yüklenecektir.)

  5

  Ülkenin her yerinde görev yapmaya elverişli olduğunu gösterir sağlık raporu 

  6

  Tercih sebeplerini taşıdığını gösterir belgeler 

   

  Başvuruya eklenen bilgi ve belgelerin doğru ve gerçeğinin aynısı olduğunu başvuru sahibi kabul ve beyan etmiş sayılır. 

   

  3.2  Başvuruların Değerlendirilmesi

  Ajansa yapılan başvuruların sıralaması, KPSS puanı, YDS puanı, iş tecrübesi ve ilanda belirtilen diğer tercih alanları bakımından Tablo 4’te yer alan değerlendirme kriterleri doğrultusunda Genel Sekreterlikçe yapılır. Puan sıralaması listesinden, alım yapılacak öğrenim dallarının her biri için belirlenen pozisyon sayısının beş katı aday çağrılacak şekilde, yarışma sınavına katılabilecekler belirlenir ve Ajansın ilan panosunda ve internet sitesinde ilan edilir. Değerlendirme sonucu puanı son sıradaki aday ile eşit olan adaylar da yarışma sınavına davet edilir.

  Sınava başvuran adaylar değerlendirme sonuçlarına, sonuçların ilanından itibaren 5 iş günü içerisinde itiraz edebilirler. Yapılan itirazlar, Genel Sekreter tarafından belirlenecek üç kişilik bir komisyon tarafından en geç 5 iş günü içerisinde sonuçlandırılır. Ayrıca başvuru değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra ve sınav tarihinden 3 gün öncesine kadar başvurusunu geri çekmek isteyen adayların bulunması halinde, sınava davet edilecek aday listesi, puan bakımından sıradaki diğer başvurular dikkate alınarak güncellenir ve tekrar duyurulur.

  Sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler ile gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenen kişiler yarışma sınavına alınmaz. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

   

   

  Tablo 4: Yarışma Sınavı Başvuruları İçin Değerlendirme Kriterleri

  Uzman Personel İçin Başvuru Puanlama Kriterleri

  Puanlamadaki

  Ağırlığı (%)

  KPSS Puanı (KPSS Puanıyla Başvuran Adaylar İçin)

  55

  Deneyim Yılı (İş Tecrübesiyle Başvuran Adaylar İçin Belgelenmek Kaydıyla) *

  YDS Puanı

  35

  Yüksek Lisans

  2

  Doktora

  4

  İkinci Yabancı Dil Bilgisi**

  4

   

  *5 yıl ve üzerindeki deneyim süresi dikkate alınır (5 yıl için sınav ilanında belirlenen KPSS alt limiti puanı ve ilave her bir yıl için 100 puana tamamlayacak şekilde 2 puan verilir.). ** İkinci yabancı dile ilişkin sınav ilanında belirtilen asgari YDS veya eşdeğerliliği bulunan sınav puanları dikkate alınır.

   

  4.  SINAV

   

  4.1  Sınava Giriş Yeri ve Tarihi

  Ajansa yapılan başvurular üzerinde Genel Sekreterlikçe yapılacak ön değerlendirme sonrasında yarışma sınavına katılmaya hak kazanan adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri

  6 Ocak 2023 tarihinden itibaren Ajansın www.daka.org.tr internet sitesinden ilan edilecektir.

  Ayrıca adaylar, sınav bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

  Yarışma sınavı Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Şerefiye Mah. Cumhuriyet Cad. 943. Sok. No: 1 65140 İpekyolu Van adresinde yapılacaktır. Sınav tarihi yarışma sınavına katılabilecek adayların ilanıyla birlikte Ajansın internet sitesinden duyurulacaktır.

  Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar mülakat tarihinde nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle birlikte mülakatın yapılacağı yerde hazır bulunacaklardır.

   

  4.2  Yarışma Sınavının Yapılışı

  Yarışma sınavı “sözlü sınav” şeklinde yapılacaktır.

  Sınav kurulu üyeleri sözlü sınavda adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verir. 

  Sınav kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan talep edebilir.

   

  4.3  Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi

  Sınav kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu, 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puandır. 

  Sınavda 70 puan ve üzerinde not alan adayların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilecektir. 

  Yarışma sınavında 70’in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

  Sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından 1 (bir) yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asıl adayların göreve başlamaması veya göreve başladıktan sonra söz konusu pozisyonun 6 (altı) ay içinde herhangi bir nedenle boşalması halinde, yedek aday istihdam edilebilir. Bunlar hakkında Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır. 

   

  4.4  Sınav Sonuçlarının Duyurulması

  Genel Sekreterlikçe sınav sonuçları sınav kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten sonra yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben Ajansın www.daka.org.tr internet sitesinde ilan edilir ve göreve başlama çağrısı ile birlikte kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir. Ayrıca adaylar, sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir.

   

  5.  SÖZLEŞME SÜRECİ VE DENEME SÜRESİ

   

  Yarışma sınavını kazananların Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin yapılabilmesi için ilgililerin göreve başlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 (on beş) gün içerisinde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekir.

  Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir ve belgeyle ispatı mümkün bir makul sebep olmaksızın 15 (on beş) gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamadığı için bu süre içinde müracaat edememiş olanların görevlendirilmesi yapılmaz. Belgeyle ispatı mümkün bir makul sebep nedeniyle göreve başlamama hali 2 (iki) ayı aşamaz.

  Giriş sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların görevlendirme onayları derhal iptal olunarak ve sözleşmeleri feshedilerek, kendileri hakkında gerekli yasal işlemler yapılır. 

  Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar ile 2 (iki) ayı deneme süresi olmak üzere, Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirsiz süreli iş akdi yapılır. Deneme süresi sonunda Ajansta çalışması uygun bulunmayan personelin sözleşmesi, Yönetim Kurulunun kararı ile bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilir. Kişinin çalıştığı günlere ilişkin ücret ve diğer hakları saklıdır.

   

  Kamuoyuna ilanen duyurulur.

   
   
   
     

  01.03Cuma

  Yenilenebilir Enerji Teknolojileri... Yer: Saat: 12:07

  31.01Salı

  İstanbul Eklemeli İmalat Ekosistem... Yer: Saat: 09:55

  06.06Pazartesi

  YERSİS Çevrimiçi Tanıtım Toplantıs... Yer: Saat: 15:17

  31.05Salı

  İSTKA’nın 21’inci Kalkınma Kurulu ... Yer: Saat: 16:04

  25.06Perşembe

  Ajansımızın Haziran Ayı Yönetim Ku... Yer: Saat: 10:07

  10.03Salı

  Ajansımızın Mart Ayı Yönetim Kurul... Yer: Saat: 10:44

  28.01Salı

  İSTKA’nın 20’inci Kalkınma Kurulu ... Yer: Saat: 14:48

  25.12Çarşamba

  Ajansımızın 19’uncu Kalkınma Kurul... Yer: Saat: 12:43

  17.12Salı

  "Teknoloji Yatırımcısı Akademisi" ... Yer: Saat: 15:02

  17.12Salı

  İSTKA Aralık Ayı Yönetim Kurulu To... Yer: Saat: 10:01

  12.11Salı

  Ajansımızın Kasım Ayı Yönetim Kuru... Yer: Saat: 13:55

  15.10Salı

  İSTKA Çocuklar ve Gençler Tecrübe ... Yer: Saat: 17:46

  08.10Salı

  Ajansımızın Ekim Ayı Yönetim Kurul... Yer: Saat: 10:29

  12.09Perşembe

  İSTKA’nın 18’inci Kalkınma Kurulu ... Yer: Saat: 13:57

  03.09Salı

  Ajansımızın Eylül Ayı Yönetim Kuru... Yer: Saat: 10:54

  06.08Salı

  Ajansımızın Ağustos Ayı Yönetim Ku... Yer: Saat: 12:19

  13.06Perşembe

  İSTKA Girişimcilik Projeleri Tecrü... Yer: Saat: 15:02

  29.04Pazartesi

  Ajansımızın Nisan Ayı Yönetim Kuru... Yer: Saat: 12:19

  18.12Salı

  Ajansımızın Aralık Ayı Yönetim Kur... Yer: Saat: 11:23

  13.12Perşembe

  İSTKA’nın 17’inci Kalkınma Kurulu ... Yer: Saat: 14:58

  Kasım Ayı Yönetim Kurulu Toplantım... Yer: Saat:

  02.10Salı

  İSTKA Ekim Ayı Yönetim Kurulu Topl... Yer: Saat: 14:35

  24.09Pazartesi

  2018 Yılı MDP Açılış Toplantısı ve... Yer: Saat: 15:01

  05.09Çarşamba

  İSTKA Eylül Ayı Yönetim Kurulu Top... Yer: Saat: 12:49

  11.09Salı

  Hizmet Ofisimiz Invest in Istanbul... Yer: Saat: 12:20

  02.08Perşembe

  İSTKA Ağustos Ayı Yönetim Kurulu T... Yer: Saat: 11:52

  08.05Salı

  İSTKA Mayıs Ayı Yönetim Kurulu Top... Yer: Saat: 13:38

  03.04Salı

  İSTKA Nisan Ayı Yönetim Kurulu Top... Yer: Saat: 12:05

  20.02Salı

  Dünya Melek Yatırım Forumu İstanbu... Yer: Saat: 17:53

  20.02Salı

  Dünya Melek Yatırım Forumu'nda Inv... Yer: Saat: 17:05

  16.02Cuma

  İSTKA'nın 11. Kalkınma Planı Payda... Yer: Saat: 18:33

  13.02Salı

  İSTKA Şubat Ayı Yönetim Kurulu Top... Yer: Saat: 13:04

  24.01Çarşamba

  İSTKA’nın 16’ncı Kalkınma Kurulu T... Yer: Saat: 14:14

  15.01Pazartesi

  İSTKA 2018 Yılı Mali Destek Progra... Yer: Saat: 10:10

  26.12Salı

  İSTKA Aralık Ayı Yönetim Kurulu To... Yer: Saat: 17:31

  22.11Çarşamba

  Girişimciler Borsa İstanbul’da Tür... Yer: Saat: 11:04

  24.11Cuma

  Büyük Veri ve Yapay Zeka Sertifika... Yer:Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş G... Saat: 14:00

  14.11Salı

  İSTKA Kasım Ayı Yönetim Kurulu Top... Yer: Saat: 09:58

  08.11Çarşamba

  ALP HAVACILIK İkitelli Sanayicisiy... Yer:İkitelli OSB Hizmet Binası Konfera... Saat: 14:00

  23.10Pazartesi

  METİGEM Akademi Eğitimleri Başlıyo... Yer:İkitelli OSB Metigem Hizmet Binası Saat: 00:00

  27.10Cuma

  London & Partners Yöneticileri İST... Yer: Saat: 15:40

  23.10Pazartesi

  İSTKA Desteğiyle Yürütülen İki İst... Yer: Saat: 14:37

  02.10Pazartesi

  İSTKA’nın 87. Dönem PCM Eğitimi Ta... Yer: Saat: 13:46

  26.09Salı

  İSTKA ve EURADA İşbirliği ile Avru... Yer: Saat: 12:15

  22.09Cuma

  Girişimcilik Ekosisteminin Aktörle... Yer: Saat: 16:03

  07.09Perşembe

  Ar-Ge İnovasyon Zirvesi’nde İSTKA ... Yer: Saat: 16:05

  24.08Perşembe

  HUFBM Projesi Kapsamında BAYKAR Ma... Yer:İkitelli OSB Hizmet Binası Konfera... Saat: 14:00

  01.08Salı

  İSTKA Yönetim Kurulu Toplantısı Ge... Yer: Saat: 18:12

  01.08Salı

  Zeytinburnu Bilim Yaşam Merkezi At... Yer: Saat: 16:58

  25.07Salı

  Sabancı Üniversitesi Girişim Hızla... Yer:www.startupglobe.org Saat: 00:00

  24.07Pazartesi

  Küçükçekmece Girişimcilik ve İnova... Yer:Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı K... Saat: 00:00

  01.09Cuma

  Ulusal Yetenek ve Mentor Ağı proje... Yer:Üsküdar Üniversitesi Saat: 00:00

  12.07Çarşamba

  Invest in Istanbul Uluslararası Ta... Yer: Saat: 11:41

  19.07Çarşamba

  ALUTEAM'de Alüminyum Cephe Tasarım... Yer:Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversi... Saat: 10:00

  05.05Cuma

  İSTKA Ar-Ge Fuarı’nda Rude Goldber... Yer: Saat: 11:11

  25.04Salı

  Özel Yetenekli Çocuklar Desteklene... Yer: Saat: 08:30

  30.03Çarşamba

  Borsa İstanbul’da gong Finans Tekn... Yer: Saat: 12:23

  15.06Cuma

  8. KALKINMA KURULU TOPLANTISI GERÇ... Yer:Dış Ticaret Kompleksi Saat: 10:00

  02.12Çarşamba

  14. KALKINMA KURULU TOPLANTISI GER... Yer:Türkiye İhracatçılar Meclisi Konfe... Saat: 09:30

  23.03Perşembe

  "İstanbul’u Birlikte Geleceğe Taşı... Yer: Saat: 16:13

  07.03Salı

  İSTKA’dan İstanbul’a Bir Günde İki... Yer: Saat: 12:00

  24.12Cuma

  5. KALKINMA KURULU TOPLANTISI GERÇ... Yer:İstanbul WOW Zeus Salonu Saat: 09:00

  09.06Salı

  13. KALKINMA KURULU TOPLANTISI GER... Yer:İstanbul Ticaret Odası Meclis Salo... Saat: 09:30

  16.02Perşembe

  İstanbul'a Uzakdoğu İlgisi Yer: Saat: 00:00

  16.12Salı

  Sağlık Turizmi Sektöründe İşbirliğ... Yer:İstanbul Kalkınma Ajansı Saat: 15:00

  12.02Çarşamba

  12. KALKINMA KURULU TOPLANTISI GER... Yer:İstanbul Ticaret Odası Meclis Salo... Saat: 10:00

  01.06Pazartesi

  Uzakdoğu’nun İstanbul’a İlgisi Hız... Yer: Saat: 11:00

  16.09Çarşamba

  Newton-Katip Çelebi Fonu ile Afetl... Yer:İstanbul Kalkınma Ajansı Saat: 10:00

  01.04Cuma

  Uzak Doğu Büyük Usta Mimar Sinan'ı... Yer: Saat: 00:00

  07.03Salı

  İSTKA Yönetim Kurulu Toplantısı Ge... Yer: Saat: 00:00

  22.02Çarşamba

  Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan’dan İS... Yer: Saat: 00:00

  27.06Perşembe

  İSTKA 9. Kalkınma Kurulu Toplantıs... Yer:Dış Ticaret Kompleksi (Türkiye İhr... Saat: 09:30

  12.10Cumartesi

  Güvenli İnternet Projesi Açılış Tö... Yer:Bağcılar Meydanı Saat: 16:00

  24.10Perşembe

  İnovasyon Türkiye 2013 Fuarı Başla... Yer:İstanbul Fuar Merkezi 9-10 ve 11. ... Saat: 09:00

  18.11Pazartesi

  Arjantin Tesa Vakfı Ziyareti Yer:İstanbul Kalkınma Ajansı Saat: 10:00

  10.12Salı

  10. Kalkınma Kurulu Toplantısı Ger... Yer:İstanbul Ticaret Odası Meclis Salo... Saat: 10:00

  17.12Salı

  2014 Yılı Mali Destek Programları ... Yer:Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi Saat: 09:00

  16.08Cuma

  Cama Gönül Veren Mahir Eller Aranı... Yer: Saat: 00:00

  20.08Salı

  Tüted, Kullanıcı Deneyimi ve Uygul... Yer: Saat: 00:00

  10.01Perşembe

  Biyo&Nano Teknoloji Kongresi Yer:Fatih Üniversitesi, Mühendislik Fa... Saat: 09:30

  07.02Salı

  Çekmeköy Belediyesi “Dijital Arşiv... Yer:Haliç Kongre Merkezi Saat: 00:00

  23.10Çarşamba

  Türkiye Sağlık Teknolojisine İstka... Yer:Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Kam... Saat: 10:30

  31.10Perşembe

  Adalarda Doğal, Kültürel Miras ve ... Yer:Point Otel Saat: 10:00

  29.11Cuma

  İstanbul Tasarım Merkezi Kısa Film... Yer:c Saat: 18:00

  04.12Çarşamba

  Mesleki Eğitim, Rehberlik ve Kariy... Yer:Legacy Ottoman Hotel Kilikya Salon... Saat: 15:00

  26.12Perşembe

  Gemisyon Projesi Değerlendirme Çal... Yer:İstanbul Teknik Üniversitesi Saat: 09:30

  07.01Salı

  Ulusal Yeşil Bina Sertifika Sistem... Yer:Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ünivers... Saat: 16:00

  22.03Çarşamba

  85. Dönem PCM eğitimi tamamlandı Yer:İstanbul Kalkınma Ajansı Saat: 17:20

   
  DOKÜMAN ARŞİVİ   ARA