Duyurular

25.08.2023

T.C.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

DOĞU ANADOLU PROJESİ (DAP) BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

                SÖZLEŞMELİ UZMAN PERSONEL ALIM İLANI

Başkanlığımızca 03.06.2011 tarih ve 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası ve 11.09.2013 tarihli ve 28762 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2013/5286 karar sayılı Bölge Kalkınma İdarelerinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre 7 sözleşmeli uzman personel alımı yapılacaktır.

 

Başvuru Tarihi

21/08/2023-31/08/2023

 

 

 

Başvuru Adresi

Adaylar başvurularını e-Devlet kapısında yer alan “Doğu Anadolu Projesi- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.trüzerinden

  gerçekleştirebilecektir.

 

 

Sınav Yeri

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Üniversite Mah. Prof. Dr. İhsan Doğramacı Bulvarı No:9 Yakutiye/ERZURUM

Tel No:0442 238 28 28

Fax No:0442 282 20 30

 

E-Posta:baskanlik@dap.gov.tr

Sınav Şekli

Sözlü(Mülakat)Sınav

 

Sınav Tarihleri

11-13 Eylül 2023

Sınav yapılacak gün sayısı başvuru sayısının yoğunluğuna göre artırılabilir.   Sınava girmeye hak kazananların listesi ve sınav saatleri  dap.gov.tr adresinden ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

 

 

 

 

 

 

 

Tablo1:Alınacak Sözleşmeli Uzman Personelin Mezun Olması Gereken  Fakülte ve Bölümler

S. No

Bölüm - Tecrübe

Yabancı Dil

Alınacak Personel Sayısı

1

Bitki Koruma lisans programından mezun olmak ve alanında en az 5 yıl (Lisansüstü için en az 3 yıl)tecrübe sahibi olmak.

Yabancı Dil Şartı bulunmamaktadır.

1

2

Harita Mühendisliği lisans programından mezun olmak ve alanında en az 5 yıl (Lisansüstü için en az 3 yıl)tecrübe sahibi olmak.

Yabancı Dil Şartı bulunmamaktadır.

1

3

İstatistik lisans programından mezun olmak ve alanında en az 5 yıl (Lisansüstü için en az 3 yıl) tecrübe sahibi olmak.

Yabancı Dil Şartı bulunmamaktadır.

1

4

İktisat veya İşletme lisans programlarının birinden mezun olmak ve alanında en az 5 yıl (Lisansüstü için en az 3 yıl)tecrübe sahibi olmak.

En az 60 puan almış olmak.

1

5

Fotoğraf, Grafik Tasarım, Radyo, Televizyon ve Sinema lisans programının birinden mezun olmak ve alanında en az 5 yıl (Lisansüstü için en az 3 yıl)tecrübe sahibi olmak.

En az 60 puan almış olmak.

1

6

İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak ve alanında en az 5 yıl (Lisansüstü için en az 3 yıl)tecrübe sahibi olmak.

En az 60 puan almış olmak.

1

7

Veteriner Fakültesi’nden mezun olmak ve alanında en az 5 yıl (Lisansüstü için en az 3 yıl)tecrübe sahibi olmak.

En az 60 puan almış olmak.

1

Toplam

7

A.    GENEL ŞARTLAR

a)    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b)    Yarışma sınavının yapılacağı yılın ocak ayının birinci günü itibari ile 50 yaşını doldurmamış olmak,

c)     Erkek adayların askerlik ile ilişiği bulunmaması.

d)    Her aday sadece ilandaki bir pozisyon için başvuruda bulunabilir. Birden fazla pozisyon için yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

e)    Gerçeğe aykırı bilgi veya belge verdiği yahut yarışma sınavında hile yaptığı belirlenen adaylar hakkında ilgisine göre ,yarışma sınavına almama ,sözleşme yapmama veya sözleşmenin feshi işlemleri yapılır. Ayrıca Başkanlığımız tarafından bu kimseler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

B.    ÖZEL ŞARTLAR

a)    Tablo 1 de belirtilen bölümlerden veya bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b)   İlgili alan bölümünden mezun olduktan sonra özel sektörde ve/veya kamuda mesleği ile ilgili alanlarda en az 5 (beş) yıl (lisansüstü derece sahipleri için en az 3 yıl) fiilen çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

c)    Yabancı dil şartı aranan kadrolar için;

  • Başvuru tarihi itibarıyla, son 5 yıl içerisinde yabancı dil bilgisi Seviye Tespit Sınavından İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinin en az birinden en az altmış puan (YDS 60) almış olmak veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) denkliği kabul edilen ulusal ve uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan bu puana denk puan almış olmak
  • Daha önce yurtdışında çalışmış ve/veya üniversite eğitimini yurtdışındaki üniversitelerde  İngilizce olarak tamamlamış olmak, muafiyet sebebi değildir.

C.    BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

a)     Diploma fotokopisi veya e-Devlet üzerinden alınacak doğrulama kodlu mezuniyet belgesi

Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilen bölümlerden mezun olan adaylar, başvuru sırasında “Diğer Belgelerimiz” sekmesi altında bulunan “Denkliği Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı yüklemeleri gerekmektedir.

b)    İş tecrübelerini gösterir SGK’ dan alınacak olan hizmet döküm belgesinin aslı, noter veya ilgili resmi kurumca onaylı sureti, (e-devletten alınan üzerinde barkod ve doğrulama kodu bulunan “SGK Hizmet Dökümü” belgesi kabul edilecektir.) İş tecrübesi sürelerinde; lisans mezuniyeti sonrasındaki fiilen çalışan hizmetler dikkate alınacaktır. Adayın başvuru yaptığı tarih itibari ile iş tecrübe süresini doldurmuş olması gerekmektedir.

c)     Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan doğrulama kodlu belge kabul edilecektir.)

d)    Erkek adayların e-Devlet üzerinden alacakları doğrulama kodlu askerlik durum belgesi,

e)     Yabancı dil şartı aranan kadrolar için sonuç belgesi.

D.    BAŞVURU ŞEKLİ YERİ VE ZAMANI

Adaylar,müracaatlarını21/08/2023-31/08/2023 tarihleri arasında ( saat 23:59:59’a kadar) e-Devlet üzerinde Doğu Anadolu Projesi-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı   https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.trüzerinden gerçekleştirilecektir. Adayların şahsen, e-posta, posta, kargo ya da APS ile yapılan başvuruları kabul edilmeyecektir.

E.    BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

a)     Yarışma sınavınakatılmayahakkazananlarınlistesi,yarışmasınavınınyapılacağıtarihtenenaz beş gün önce Başkanlığımızın www.dap.gov.tradresindekiinternetsitesindeilanedilecektir.AyrıcaadaylarsınavlarınailişkinbilgileriKariyerKapısıüzerindengörüntüleyebilecektir.Adaylaraayrıcatebligat yapılmayacaktır.

b)    Yarışmasınavındaadayınçalıştığıalandakiuzmanlıkdüzeyi,meslekitecrübevebilgibirikimi,bilinenyabancıdilikullanabilmedüzeyi (yabancı dil şartı aranan kadrolar için),kavrayış,ifadevetemsilkabiliyeti,muhakemegücü,görevlendirilecekpozisyonayatkınlık,davranışvetepkilerininmesleğe  uygunluğu gibi nitelikler sınav kurulu tarafından değerlendirilecektir.

c)     Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olmaması halinde boş kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre değerlendirilmesi sureti ile doldurulabilir.

d)    Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir.                    Sınav başarı notu yüz puan üzerinden yetmiştir. Ancak sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabuledilir.Yarışmasınavındayetmişinüzerindepuanalmışolmakbusıralamayagiremeyenadaylar  için kazanılmış hak teşkil etmez. Sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, her bir kadro için yedek aday belirleyebilir.Sınavkurulu,sınavsonundaortalamabaşarıpuanınıdüşükbulduğutakdirdesınavduyurusunda  ilan edilenden daha az sayıda adayı başarılı sayabilir.

e)     DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca sınav sonucu, Sınav Kurulu tarafından sonuçları kendisine intikal ettirildiği tarihten sonra yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben Başkanlığımızın internet sitesinde (www.dap.gov.tr) ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

f)      Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların ilan tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde yazılı olarak Başkanlığımıza yapılacaktır. İtirazlar sınav kurulu tarafından 5 (beş) iş günü içinde karara bağlanacaktır.

g)  Sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

h)    Atanmaya hak kazanan adaylarla, 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereği sonuçlarının olumlu olması kaydıyla hizmet sözleşmesi imzalanacaktır.

i)    Atanmaya hak kazanıp süresi içerisinde başvurmayan, feragat eden, ataması iptal edilen veya ilan tarihinden itibaren bir yıl içinde herhangi bir nedenle boşalan pozisyonlara yedek adaylardan sırasıyla atama yapılarak sözleşme imzalanabilecektir.

j)  İstihdam edilecek sözleşmeli uzman personel 31 Mayıs 2006 tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4 üncü maddesinin birinci fırkasının (a) bendi uyarınca sigortalı olacaktır.

İlanen duyurulur.

 
 
 
   

01.03Cuma

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri... Yer: Saat: 12:07

31.01Salı

İstanbul Eklemeli İmalat Ekosistem... Yer: Saat: 09:55

06.06Pazartesi

YERSİS Çevrimiçi Tanıtım Toplantıs... Yer: Saat: 15:17

31.05Salı

İSTKA’nın 21’inci Kalkınma Kurulu ... Yer: Saat: 16:04

25.06Perşembe

Ajansımızın Haziran Ayı Yönetim Ku... Yer: Saat: 10:07

10.03Salı

Ajansımızın Mart Ayı Yönetim Kurul... Yer: Saat: 10:44

28.01Salı

İSTKA’nın 20’inci Kalkınma Kurulu ... Yer: Saat: 14:48

25.12Çarşamba

Ajansımızın 19’uncu Kalkınma Kurul... Yer: Saat: 12:43

17.12Salı

"Teknoloji Yatırımcısı Akademisi" ... Yer: Saat: 15:02

17.12Salı

İSTKA Aralık Ayı Yönetim Kurulu To... Yer: Saat: 10:01

12.11Salı

Ajansımızın Kasım Ayı Yönetim Kuru... Yer: Saat: 13:55

15.10Salı

İSTKA Çocuklar ve Gençler Tecrübe ... Yer: Saat: 17:46

08.10Salı

Ajansımızın Ekim Ayı Yönetim Kurul... Yer: Saat: 10:29

12.09Perşembe

İSTKA’nın 18’inci Kalkınma Kurulu ... Yer: Saat: 13:57

03.09Salı

Ajansımızın Eylül Ayı Yönetim Kuru... Yer: Saat: 10:54

06.08Salı

Ajansımızın Ağustos Ayı Yönetim Ku... Yer: Saat: 12:19

13.06Perşembe

İSTKA Girişimcilik Projeleri Tecrü... Yer: Saat: 15:02

29.04Pazartesi

Ajansımızın Nisan Ayı Yönetim Kuru... Yer: Saat: 12:19

18.12Salı

Ajansımızın Aralık Ayı Yönetim Kur... Yer: Saat: 11:23

13.12Perşembe

İSTKA’nın 17’inci Kalkınma Kurulu ... Yer: Saat: 14:58

Kasım Ayı Yönetim Kurulu Toplantım... Yer: Saat:

02.10Salı

İSTKA Ekim Ayı Yönetim Kurulu Topl... Yer: Saat: 14:35

24.09Pazartesi

2018 Yılı MDP Açılış Toplantısı ve... Yer: Saat: 15:01

05.09Çarşamba

İSTKA Eylül Ayı Yönetim Kurulu Top... Yer: Saat: 12:49

11.09Salı

Hizmet Ofisimiz Invest in Istanbul... Yer: Saat: 12:20

02.08Perşembe

İSTKA Ağustos Ayı Yönetim Kurulu T... Yer: Saat: 11:52

08.05Salı

İSTKA Mayıs Ayı Yönetim Kurulu Top... Yer: Saat: 13:38

03.04Salı

İSTKA Nisan Ayı Yönetim Kurulu Top... Yer: Saat: 12:05

20.02Salı

Dünya Melek Yatırım Forumu İstanbu... Yer: Saat: 17:53

20.02Salı

Dünya Melek Yatırım Forumu'nda Inv... Yer: Saat: 17:05

16.02Cuma

İSTKA'nın 11. Kalkınma Planı Payda... Yer: Saat: 18:33

13.02Salı

İSTKA Şubat Ayı Yönetim Kurulu Top... Yer: Saat: 13:04

24.01Çarşamba

İSTKA’nın 16’ncı Kalkınma Kurulu T... Yer: Saat: 14:14

15.01Pazartesi

İSTKA 2018 Yılı Mali Destek Progra... Yer: Saat: 10:10

26.12Salı

İSTKA Aralık Ayı Yönetim Kurulu To... Yer: Saat: 17:31

22.11Çarşamba

Girişimciler Borsa İstanbul’da Tür... Yer: Saat: 11:04

24.11Cuma

Büyük Veri ve Yapay Zeka Sertifika... Yer:Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş G... Saat: 14:00

14.11Salı

İSTKA Kasım Ayı Yönetim Kurulu Top... Yer: Saat: 09:58

08.11Çarşamba

ALP HAVACILIK İkitelli Sanayicisiy... Yer:İkitelli OSB Hizmet Binası Konfera... Saat: 14:00

23.10Pazartesi

METİGEM Akademi Eğitimleri Başlıyo... Yer:İkitelli OSB Metigem Hizmet Binası Saat: 00:00

27.10Cuma

London & Partners Yöneticileri İST... Yer: Saat: 15:40

23.10Pazartesi

İSTKA Desteğiyle Yürütülen İki İst... Yer: Saat: 14:37

02.10Pazartesi

İSTKA’nın 87. Dönem PCM Eğitimi Ta... Yer: Saat: 13:46

26.09Salı

İSTKA ve EURADA İşbirliği ile Avru... Yer: Saat: 12:15

22.09Cuma

Girişimcilik Ekosisteminin Aktörle... Yer: Saat: 16:03

07.09Perşembe

Ar-Ge İnovasyon Zirvesi’nde İSTKA ... Yer: Saat: 16:05

24.08Perşembe

HUFBM Projesi Kapsamında BAYKAR Ma... Yer:İkitelli OSB Hizmet Binası Konfera... Saat: 14:00

01.08Salı

İSTKA Yönetim Kurulu Toplantısı Ge... Yer: Saat: 18:12

01.08Salı

Zeytinburnu Bilim Yaşam Merkezi At... Yer: Saat: 16:58

25.07Salı

Sabancı Üniversitesi Girişim Hızla... Yer:www.startupglobe.org Saat: 00:00

24.07Pazartesi

Küçükçekmece Girişimcilik ve İnova... Yer:Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı K... Saat: 00:00

01.09Cuma

Ulusal Yetenek ve Mentor Ağı proje... Yer:Üsküdar Üniversitesi Saat: 00:00

12.07Çarşamba

Invest in Istanbul Uluslararası Ta... Yer: Saat: 11:41

19.07Çarşamba

ALUTEAM'de Alüminyum Cephe Tasarım... Yer:Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversi... Saat: 10:00

05.05Cuma

İSTKA Ar-Ge Fuarı’nda Rude Goldber... Yer: Saat: 11:11

25.04Salı

Özel Yetenekli Çocuklar Desteklene... Yer: Saat: 08:30

30.03Çarşamba

Borsa İstanbul’da gong Finans Tekn... Yer: Saat: 12:23

15.06Cuma

8. KALKINMA KURULU TOPLANTISI GERÇ... Yer:Dış Ticaret Kompleksi Saat: 10:00

02.12Çarşamba

14. KALKINMA KURULU TOPLANTISI GER... Yer:Türkiye İhracatçılar Meclisi Konfe... Saat: 09:30

23.03Perşembe

"İstanbul’u Birlikte Geleceğe Taşı... Yer: Saat: 16:13

07.03Salı

İSTKA’dan İstanbul’a Bir Günde İki... Yer: Saat: 12:00

24.12Cuma

5. KALKINMA KURULU TOPLANTISI GERÇ... Yer:İstanbul WOW Zeus Salonu Saat: 09:00

09.06Salı

13. KALKINMA KURULU TOPLANTISI GER... Yer:İstanbul Ticaret Odası Meclis Salo... Saat: 09:30

16.02Perşembe

İstanbul'a Uzakdoğu İlgisi Yer: Saat: 00:00

16.12Salı

Sağlık Turizmi Sektöründe İşbirliğ... Yer:İstanbul Kalkınma Ajansı Saat: 15:00

12.02Çarşamba

12. KALKINMA KURULU TOPLANTISI GER... Yer:İstanbul Ticaret Odası Meclis Salo... Saat: 10:00

01.06Pazartesi

Uzakdoğu’nun İstanbul’a İlgisi Hız... Yer: Saat: 11:00

16.09Çarşamba

Newton-Katip Çelebi Fonu ile Afetl... Yer:İstanbul Kalkınma Ajansı Saat: 10:00

01.04Cuma

Uzak Doğu Büyük Usta Mimar Sinan'ı... Yer: Saat: 00:00

07.03Salı

İSTKA Yönetim Kurulu Toplantısı Ge... Yer: Saat: 00:00

22.02Çarşamba

Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan’dan İS... Yer: Saat: 00:00

27.06Perşembe

İSTKA 9. Kalkınma Kurulu Toplantıs... Yer:Dış Ticaret Kompleksi (Türkiye İhr... Saat: 09:30

12.10Cumartesi

Güvenli İnternet Projesi Açılış Tö... Yer:Bağcılar Meydanı Saat: 16:00

24.10Perşembe

İnovasyon Türkiye 2013 Fuarı Başla... Yer:İstanbul Fuar Merkezi 9-10 ve 11. ... Saat: 09:00

18.11Pazartesi

Arjantin Tesa Vakfı Ziyareti Yer:İstanbul Kalkınma Ajansı Saat: 10:00

10.12Salı

10. Kalkınma Kurulu Toplantısı Ger... Yer:İstanbul Ticaret Odası Meclis Salo... Saat: 10:00

17.12Salı

2014 Yılı Mali Destek Programları ... Yer:Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi Saat: 09:00

16.08Cuma

Cama Gönül Veren Mahir Eller Aranı... Yer: Saat: 00:00

20.08Salı

Tüted, Kullanıcı Deneyimi ve Uygul... Yer: Saat: 00:00

10.01Perşembe

Biyo&Nano Teknoloji Kongresi Yer:Fatih Üniversitesi, Mühendislik Fa... Saat: 09:30

07.02Salı

Çekmeköy Belediyesi “Dijital Arşiv... Yer:Haliç Kongre Merkezi Saat: 00:00

23.10Çarşamba

Türkiye Sağlık Teknolojisine İstka... Yer:Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Kam... Saat: 10:30

31.10Perşembe

Adalarda Doğal, Kültürel Miras ve ... Yer:Point Otel Saat: 10:00

29.11Cuma

İstanbul Tasarım Merkezi Kısa Film... Yer:c Saat: 18:00

04.12Çarşamba

Mesleki Eğitim, Rehberlik ve Kariy... Yer:Legacy Ottoman Hotel Kilikya Salon... Saat: 15:00

26.12Perşembe

Gemisyon Projesi Değerlendirme Çal... Yer:İstanbul Teknik Üniversitesi Saat: 09:30

07.01Salı

Ulusal Yeşil Bina Sertifika Sistem... Yer:Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ünivers... Saat: 16:00

22.03Çarşamba

85. Dönem PCM eğitimi tamamlandı Yer:İstanbul Kalkınma Ajansı Saat: 17:20

 
DOKÜMAN ARŞİVİ   ARA