Organizasyon Yapısı

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu, Ajansın karar organıdır. Ajans Yönetim Kurulu, Vali, Büyükşehir Belediye Başkanı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlarından ve Kalkınma Kurulu üyelerinin arasından seçilen 3 üyeden oluşmaktadır.

Kurum Üye

İstanbul Valiliği

Davut GÜL- Yönetim Kurulu Bşk.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Ekrem İMAMOĞLU 

İstanbul Sanayi Odası 

Erdal BAHÇIVAN

İstanbul Ticaret Odası

Şekib AVDAGİÇ

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu

Nail OLPAK

İlim Yayma Cemiyeti

Yusuf TÜLÜN

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı  

Hamza AKBULUT

İstanbul Kalkınma Ajansı

Dr. Ziya TAŞKENT

Kalkınma Kurulu

İstanbul Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 191 inci maddesi gereğince bölgesel gelişme hedefine yönelik olarak; bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları, özel kesim, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve yerel yönetimler arasında işbirliğini geliştirmek ve Ajansı yönlendirmek üzere 5308 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile oluşturulmuş ve 18 Mart 2022 tarihli ve 31782 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Kalkınma Kurulu Listesi

Kalkınma Kurulu Başkanı  İstanbul Üniversitesi  Prof. Dr. Osman Bülent ZÜLFİKAR
Kalkınma Kurulu Bşk. Vekili Türkiye İş Kadınları Derneği Nilüfer BULUT

Kalkınma Kurulu Sonuç Bildirgeleri


Daha Fazla Göster

Genel Sekreterlik

Dr. Ziya TAŞKENT

Genel Sekreter

Özgeçmiş

Kurumsal Yönetim Birimi

Görevleri

 • Ajansın mali işlerini yasa, yönetmelik ve kurallara uygun yürütmek,
 • Muhasebe kayıtlarının tam, doğru ve usulüne uygun olarak tutulmasını ve raporlanmasını, bu bilgilerin saydam ve erişilebilir olmasını sağlamak, muhasebe ile ilgili diğer işlemleri yapmak,

 • Gelirleri ve alacakları takip ve tahsil etmek,

 • Yasa, yönetmelik ve kurallara uygun gerçekleşen giderlerin ödenmesini sağlamak,

 • Tüm taşınır ve taşınmaz malların alımı, satım, yapımı ve kiralanması ile hizmet alımı faaliyetlerini yasal mevzuata uygun şekilde koordine etmek,

 • Tüm taşınır ve taşınmaz malların alımı, satım, yapımı ve kiralanması ile hizmet alımı faaliyetlerini yasal mevzuata uygun şekilde koordine etmek,

 • Ajansın insan kaynakları politikasını yasal mevzuata uygun şekilde yürütmek,

 • Ajans sabit kıymetlerinin envanter kaydını, ilgililerine zimmetlenmesini, bakım ve onarımını sağlamak,

 • Ajans hizmet ofisinin her türlü ihtiyaçlarının giderilmesi ile bakımının yapılmasını sağlamak,
 • Ajansın resmi ve özel kurumlar ve şahıslarla, gelen ve giden evrakına ilişkin her türlü yazışma ve dokümanlarının güvenlik esasları çerçevesinde kayıtlarının     tutulmasını, numaralandırılmasını, tasnif edilmesini ayrıca gizlilik ve aciliyetleri dikkate alınarak ilgililere zamanında ulaştırılmasını ve arşivlenmesini sağlamak,

 • Teknik açıdan uygun bulunan proje ödeme taleplerini yasal mevzuata uygun şekilde değerlendirmek ve uygun görülen ödemeleri zamanında yapmak,
 • Ajans bütçe sonuçlarını üçer aylık dönemler halinde çıkarmak ve internet sitesinde yayınlanmasını sağlamak,

 • Harcama programlarını hazırlamak ve Bakanlığa iletmek,
 • Mali verilerin Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemini (KBS) kullanarak Maliye Bakanlığına (Muhasebat Genel Müdürlüğüne) göndermek, muhasebe programlarının işlemesinden sorumlu olmak,

 • Personelin maaş bordrolarını, SGK prim bildirimlerini, aylık İŞKUR çizelgesini, aylık damga vergisi, muhtasar ve KDV beyannamelerini hazırlamak ve e-beyanname gönderimini yapmak,
 • Ajansın insan kaynakları politikası amaç ve temel ilkelerinin gerçekleşmesi ile ilgili faaliyetleri yürütmek, personel istihdamının ilgili ve Ajans personelinin özlük işlemleri ile ilgili işlemleri yasal mevzuata göre tam ve doğru olarak gerçekleştirmek,
 • Bilgi işlem faaliyetlerini planlamak, yönlendirmek, koordinasyonu sağlamak ve Ajansın bilişim altyapısının ve tüm donanımlarının sorunsuz çalışmasını sağlamak,
 • Ajansın iş ve işlemlerinin elektronik ortama aktarılmasını koordine etmek, bu hususta diğer birimlere yardımcı olmak ve Ajansa ait bilgilerin manyetik ve optik ortamlarda muhafazasını, güvenliğini ve yedeklemesini sağlamak,

 • Ajansın internet sayfasının geliştirilmesini ve yönetimini sağlamak,

 • Ajansın altı aylık ara raporlarını ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak/konsolide etmek mevzuatla belirlenmiş mercilere sunmak, Ajans faaliyet raporlarını kamuoyuna mevzuatla belirli zamanda açıklanması sağlamak,
 • Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu toplantılarını organize etmek, toplantı ve üyelikler ile ilgili mevzuatla belirli işlemleri gerçekleştirmek,
 • Ajansa tahsis edilen kaynakları, bölge plan ve programlarına uygun olarak kullanmak veya kullandırmak üzere, birimlerin planlanan faaliyetlerini içeren Ajansın Yıllık Çalışma Programını ve Yıllık Bütçesini hazırlamak/konsolide etmek, mevzuatla belirli işlemleri gerçekleştirmek,
 • Görev alanlarına giren konularda diğer birimlerce hazırlanan kurumsal plan, rapor ve belgelere katkı sağlamak,
 • Genel Sekreter tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Kültür ve Yaratıcılık Birimi

Görevleri

 • Kültür, yaratıcı endüstriler ve sosyal kalkınma alanlarında operasyonel, sonuç odaklı, orta vadeli vb. programlar geliştirmek, uygulamak ve izlemek
 • Kültür, yaratıcı endüstriler ve sosyal kalkınma alanlarında bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğini geliştirmek, koordinasyonu sağlamak,

 • Birimle ilgili alanlarda, İstanbul Bölgesinde sosyoekonomik gelişmeyi hızlandırmak amacıyla diğer birimlerin görev alanına girmeyen konularda ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel mevcut durumu tespit etmeye yönelik analiz ve araştırmalar yapmak veya yaptırmak,

 • Birimle ilgili görev ve faaliyetler kapsamında ilgili yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla iş birliği ve kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak,

 • Kültür, yaratıcı endüstriler ve sosyal kalkınma alanlarında Bölge Planı, analiz çalışmaları ve araştırmalar doğrultusunda sosyal ve ekonomik kalkınmaya yönelik projeler geliştirmek ve uygulamak veya başka aktörler tarafından geliştirilen projelere destek olmak

 • Kültür, yaratıcı endüstriler ve sosyal kalkınma alanlarında sağlanacak desteklerin uygulama mekanizmasının genel çerçevesini oluşturmak,

 • Görev alanlarına giren konularda diğer birimlerce hazırlanan kurumsal plan, rapor ve belgelere katkı sağlamak,

 • Genel Sekreter tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Program Yönetimi ve İzleme Birimi 

Görevleri

 • Sağlanacak desteklerin uygulama mekanizmasının genel çerçevesini oluşturmak ve güncellemek,

 • Destek programları kapsamında, Kılavuzda belirlenen çerçeve içerisinde başvuru koşullarını ve değerlendirme kriterlerini belirlemek,
 • Potansiyel yararlanıcılara yönelik başvuru rehberlerini hazırlamak ve başvuru rehberlerini ajans internet sitesinde devamlı surette bulundurmak,

 • Destek programlarının bölgede tanıtımı için gerekli tedbirleri almak,

 • Potansiyel başvuru sahiplerine yönelik proje hazırlama eğitimleri düzenlemek ve gerçekleştirmek,
 • Potansiyel başvuru sahipleri tarafından yöneltilen soruları cevaplarıyla birlikte ve Yararlanıcıların projelerin uygulama aşamasındaki sorularını yanıtlamak; ajans internet sayfasında “Sıkça Sorulan Sorular (SSS)” bölümünde yayımlamak,
 • Proje desteği başvuru sürecini takip etmek,

 • Gerekli durumlarda, teklif çağrısına ilişkin düzeltmeler yapmak ve bunları yayımlamak,

 • Başvuruların değerlendirilmesinde görevlendirilecek bağımsız değerlendiricilerin seçim kriterlerini belirlemek, bağımsız değerlendiricilere ve değerlendirme komitesi üyelerine yönelik proje değerlendirme süreçleri ve işlemleri, proje değerlendirmeye esas belgeler ve gerekli gördüğü diğer hususlar hakkında eğitimler düzenlemek,

 • Bağımsız değerlendiricilerin ve değerlendirme komitesi üyelerinin performanslarını değerlendirmek,

 • Proje değerlendirme süreçlerini planlamak ve yönetmek,

 • Genel Sekreterin talebiyle, destek almaya hak kazanan projelerin bütçelerini yapılan değerlendirmeler ışığında revize etmek; proje sahiplerini sözleşme sürecinden önce konu ile ilgili olarak bilgilendirmek,

 • Değerlendirme komitesince yapılan nihai değerlendirmeler sonucu belirlenen ve yönetim kurulunca onaylanan “destek almaya hak kazananların listesini” ilan etmek,

 • Proje teklifinde bulunan başvuru sahiplerine, yapılan değerlendirme sonucunda verilen kararları gerekçeleriyle birlikte bildirmek,

 • Destek almaya hak kazanan projelerin sahipleri ile imzalanacak sözleşmeleri hazırlamak ve sözleşme imzalamaya davet etmek,

 • Proje başvuruları, değerlendirme süreci ve seçilen projelerle ilgili temel verilerin KAYS’ta tutulmasını temin etmek,

 • Program sonrası değerlendirme ve etki analizi çalışmalarına katkı sağlamak.

 • Bölge planı ve programları ile destek programlarının değerlendirilmesine yönelik program düzeyinde performans göstergelerinin belirlenmesine katkı sağlamak,

 • Proje düzeyinde yararlanıcılar tarafından kullanılacak, sektörel bazda hazırlanmış geniş gösterge setini belirlemek,

 • Genel Sekreterin talep ettiği projelere, sözleşme öncesi ön izleme ziyaretlerini ve bu ziyaretlerde yapılacak projenin risk ve ihtiyaç analizlerini yapmak,

 • Program yönetim fonksiyonunu yürüten görevlilerle beraber destek almaya hak kazanan projelerin sahipleri ile imzalanacak sözleşmeleri hazırlamak ve sözleşme imzalamaya davet etmek,

 • Sözleşmelerin imzalanmasını müteakip, sözleşme bilgilerinin doğruluğunu teyit etmek, yararlanıcının uygulama kapasitesini değerlendirmek ve yararlanıcı ile birlikte proje uygulamasına ilişkin bir yol haritası hazırlamak, bunların sonuçlarını ön ödemenin yapılabilmesi için ilgili birime bildirmek,

 • Projelerin uygulama ve izleme sürecine ilişkin yararlanıcılara eğitimler vermek,

 • Proje ve program kapsamında ihtiyaç duyulan verilerin KAYS’a aktarılmasını sağlamak,

 • Yararlanıcıları projenin uygulanması ve KAYS’ın etkin kullanımına yönelik bilgilendirmek,

 • Proje uygulama ve izleme faaliyetleri kapsamında elde edilen verilerin KAYS’a aktarılmasını sağlamak,

 • Sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlamak ve projelerin sözleşmelerde belirtilen kural ve usullere göre uygulanmasını temin etmek,

 • Sözleşme değişikliği, durdurma, fesih, erken uyarı raporları ile düzeltici tedbirler ve usulsüzlük hakkında işlemleri gerçekleştirmek ve geri ödemelerin temini için gerekli durumlarda ilgili birimi bilgilendirmek,

 • Yararlanıcıların ara ve nihai raporları ile ödeme taleplerini teknik ve mali açıdan değerlendirmek ve uygun bulunması durumunda ödemelerin zamanında yapılabilmesi için gerekli bilgi ve belgeleri ilgili birime   iletmek,

 • Proje izleme ziyaretleri gerçekleştirmek,

 • Yararlanıcılara, uygulamada karşılaştıkları problemlerin çözümüne yönelik destek vermek,

 • Program ve projelere ilişkin düzenli risk analizleri yapmak ve riskleri önceden tespit ederek, düzeltici ve önleyici tedbirleri almak,

 • Program sonrası değerlendirme ve etki analizi çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak,

 • Proje ve faaliyet uygulamalarının yoğun olduğu dönemlerde, ajans uzmanlarının yeterli olmadığı durumlarda, Yönetim Kurulu Başkanının talebi ve ilgili kurumların uygun görmesiyle, yararlanıcı konumunda olmayan kamu kurum ve kuruluşlarından izleme faaliyetlerinde görev yapmak üzere ilave personel görevlendirilmesini temin etmek,

 • Program ve projelerin performansını ölçmek,

 • Önceki destek programları uygulamalarından elde edilen deneyimler ışığında başvuru rehberlerinin hazırlığına destek vermek,

 • Programların değerlendirme sonuçlarını yönetim kuruluna ve Bakanlığa sunulmak üzere genel sekretere raporlamak.

 • Görev alanlarına giren konularda diğer birimlerce hazırlanan kurumsal plan, rapor ve belgelere katkı sağlamak,

 • Genel Sekreter tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Strateji ve İş Geliştirme Birimi

Görevleri

 • İstanbul Bölge Planını hazırlamak ve/veya koordinasyonunu yapmak,

 • Planın vizyon ve önceliklerinin paydaşlar tarafından benimsenmesi ve uygulanması için gerekli çalışmaları yapmak,

 • İstanbul Bölge Planı, analiz çalışmaları ve araştırmalar doğrultusunda sosyal ve ekonomik kalkınmaya yönelik strateji, program ve proje geliştirmek,

 • Bölgede potansiyel taşıyan temaları tespit etmek, bu temalara yönelik operasyonel, sonuç odaklı, orta vadeli vb. program ve proje geliştirmek veya faaliyetlerde bulunmak,

 • Kurumsal Stratejik Plan ve diğer politika belgelerini etkileşimli ve katılımcı yöntemlerle hazırlamak,

 • Ajans içinde birimler arası iş birliği ve koordinasyonu sağlamak, 

 • Yeni uygulama ve destek araçlarının genel çerçevesini oluşturmak, geliştirmek ve diğer birimlere bu hususta destek olmak,

 • İstanbul Bölgesinde sosyoekonomik gelişmeyi hızlandırmak amacıyla diğer birimlerin görev alanına girmeyen konularda ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel mevcut durumu tespit etmeye yönelik analiz ve araştırmalar yapmak veya yaptırmak,

 • Bölgede kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen ve bölge plan ve programları açısından önemli görülen diğer birimlerin iş alanına girmeyen konulara yönelik projeleri izlemek, etkinlik ve girişimlere katkı sağlamak,

 • Bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak; başta Kalkınma Kurulu olmak üzere, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğini geliştirmek, koordinasyonu sağlamak,
 • Yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla iş birliği ve kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak,

 • Diğer birimlerce hazırlanan kurumsal plan, rapor ve belgelere katkı sağlamak,

 • Genel Sekreter tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Yenilik ve Teknoloji Birimi

Görevleri

 • Yenilik ve teknoloji alanlarında operasyonel, sonuç odaklı, orta vadeli vb. programlar geliştirmek, uygulamak ve izlemek

 • Yenilik ve teknoloji alanlarında bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğini geliştirmek, koordinasyonu sağlamak,

 • Birimle ilgili alanlarda, İstanbul Bölgesinde sosyoekonomik gelişmeyi hızlandırmak amacıyla diğer birimlerin görev alanına girmeyen konularda ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel mevcut durumu tespit etmeye yönelik analiz ve araştırmalar yapmak veya yaptırmak,

 • Birimle ilgili görev ve faaliyetler kapsamında ilgili yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla iş birliği ve kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak,

 • Yenilik ve teknoloji alanında Bölge Planı, analiz çalışmaları ve araştırmalar doğrultusunda sosyal ve ekonomik kalkınmaya yönelik projeler geliştirmek ve uygulamak veya başka aktörler tarafından geliştirilen projelere destek olmak,

 • Yenilik ve teknoloji alanında sağlanacak desteklerin uygulama mekanizmasının genel çerçevesini oluşturmak,

 • Görev alanlarına giren konularda diğer birimlerce hazırlanan kurumsal plan, rapor ve belgelere katkı sağlamak,

 • Genel Sekreter tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Yatırım Destek Ofisi

Görevleri

 • Girişimcilik alanında operasyonel, sonuç odaklı, orta vadeli vb. programlar geliştirmek, uygulamak ve izlemek

 • Girişimcilik alanında bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğini geliştirmek, koordinasyonu sağlamak,
 • Birimle ilgili alanlarda, İstanbul Bölgesinde sosyoekonomik gelişmeyi hızlandırmak amacıyla diğer birimlerin görev alanına girmeyen konularda ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel mevcut durumu tespit etmeye yönelik analiz ve araştırmalar yapmak veya yaptırmak,

 • Birimle ilgili görev ve faaliyetler kapsamında ilgili yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla iş birliği ve kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak,

 • Girişimcilik alanında Bölge Planı, analiz çalışmaları ve araştırmalar doğrultusunda sosyal ve ekonomik kalkınmaya yönelik projeler geliştirmek ve uygulamak veya başka aktörler tarafından geliştirilen projelere destek olmak

 • Girişimcilik alanında sağlanacak desteklerin uygulama mekanizmasının genel çerçevesini oluşturmak,

 • İlgili mevzuattaki başvuru koşulları ve istenen belgeler doğrultusunda yatırımcıya bilgi vermek, yol göstermek ve ilgili mevzuatta belirli işlemleri yürütmek ve gerçekleştirmek,

 • İstanbul’da yatırımcıların karşılaşabilecekleri engel ve sorunları tespit ederek sorunların çözümü konusunda ilgili merciler nezdinde girişimde bulunmak,

 • İstanbul'un iş ve yatırım imkanlarının, ilgili kuruluşlarla iş birliği halinde ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak,

 • Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve ilgili diğer kuruluşlarla iş birliği halinde İstanbul’da yatırım destek ve tanıtım stratejisini belirlemek ve uygulamak,

 • Görev alanlarına giren konularda diğer birimlerce hazırlanan kurumsal plan, rapor ve belgelere katkı sağlamak,


 • Genel Sekreter tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Özgül ÖZKAN YAVUZ (1973, Ankara)

 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden 1995 yılında dereceyle mezun oldu.
 • ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü “Kentsel Politika ve Yerel Yönetimler” programında Araştırma Görevlisi olarak görev yaparken “Türkiye’de Kentsel Yenileme Süreçleri ve Politikaları” başlıklı teziyle 1998 yılında yüksek lisans (MSc) diploması aldı.
 • 1999 yılında kazandığı Avrupa Birliği Jean Monnet Programı bursuyla İngiltere’ye giderek Birmingham Üniversitesi, School of Public Policy, Centre for Urban and Regional Studies Bölümünde turizm planlaması ve alan yönetimi konularında uzmanlaşmış, “Türkiye’de Turizm Alanlarında Planlama ve Yönetim” konulu teziyle ikinci yüksek lisans derecesini (MSc) almıştır.
 • 2008 yılında Bahçeşehir Üniversitesi’nde AB Projeleri ve Proje Döngüsü Yönetimi alanında eğitim almıştır. Şehircilikle ilgili muhtelif konularda Avrupa Komisyonu, Uluslararası Konut ve Planlama Federasyonu ve Amsterdam Üniversitesi’nin farklı tarihlerde düzenledikleri yaz okulu eğitimlerine ve seminerlere katılmıştır.   
 • 1997 yılında Turizm Bakanlığı Yatırımlar Genel Müdürlüğü, Planlama Dairesi’nde Şehir Plancısı olarak çalışmaya başlamış, 17 yıl boyunca önce Turizm Bakanlığı sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yurtiçi ve yurtdışı çeşitli birim ve projelerinde görev yapmıştır.
 • 2004 - 2007 yıllarında Hollanda Kültür ve Tanıtma Ataşesi olarak diplomatik görevde bulunmuş, 2008-2010 arasında İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı’nın Uluslararası Tanıtımdan Sorumlu Direktörü olarak çalışmıştır.
 • 2011’de atandığı İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcılığı görevini Temmuz 2014 tarihine kadar sürdüren Yavuz, bu görevinde kültür ve turizm alanında çeşitli ulusal ve uluslararası projelerin yürütücüsü olmuştur.
 • Temmuz 2014’den Kasım 2016’ya kadar İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu Genel Müdürü olarak görev yapan Yavuz, aynı dönemde “European Cities Marketing Association” isimli birliğin Yönetim Kurulu üyeliğine de seçilerek İstanbul’u uluslararası alanda temsil etmiştir.
 • Aralık 2016 tarihinden bu yana İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreterlik görevini sürdüren Yavuz, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın üyesi bulunduğu Avrupa Kalkınma Ajansları Birliği ( EURADA) Board of Directors üyesidir.
 • Evli olan Yavuz, çok iyi derecede İngilizce ve orta düzeyde Hollandaca bilmektedir. Kentsel dönüşüm, şehir ve destinasyon tanıtımı, destinasyon planlaması ve yönetimi, kültürel planlama ve kültürel miras yönetimi, kentsel turizm ve kültür turizmi konularında araştırma, makale, sunum ve yayınları bulunmaktadır.
 • Turizm Geliştirme Eğitim Vakfı - İstanbul Kongre Ziyaretçi Bürosu Yönetim Kurulu Üyesi ve Kadın ve Demokrasi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olarak sivil toplum faaliyetlerini sürdürmektedir.

Organizasyon Şeması

Sıkça Sorulan Sorular

Yönetim kurulu üyeleri nasıl seçilmektedir?

4 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca İstanbul gibi tek il için kurulan kalkınma ajanslarında Yönetim Kurulu Vali, Büyükşehir Belediye Başkanı, Ajans Genel Sekreteri, Sanayi Odası Başkanı, Ticaret Odası Başkanı ile Kalkınma Kurulu tarafından özel kesim ve/veya sivil toplum kuruluşlarından seçilecek üç temsilciden oluşur. Bu üç üyenin belirlenebilmesi için kalkınma kurulunda ayrı bir seçim yapılır ve adaylar arasından en fazla oyu alan ilk üç kişi, Yönetim Kurulunda görev yapar.

Kalkınma kurulu üyeleri nasıl seçilmektedir?

4 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca bölgesel gelişme hedefine yönelik olarak; bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları, özel kesim, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve yerel yönetimler arasında işbirliğini geliştirmek ve ajansı yönlendirmek üzere kalkınma kurulu oluşturulur. Kurul en fazla yüz üyeden oluşmaktadır ve temsilcilerin sayısı, görev süresi ve diğer hususlar Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenmektedir. Yeni Kalkınma Kurulu oluşturulurken, kamuoyuna duyuru yapılır ve kurulda yer almak isteyen kurum ve kuruluşlardan talepleri alınır. Bakanlar Kurulunca belirlenen Kalkınma Kurulu listesi resmi gazetede ilan edilir.

Ajans faaliyetleri nasıl belirlenmektedir?

Ajans faaliyetlerini yönlendiren temel doküman İstanbul Bölge Planıdır. 4 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Kalkınma Ajanslarının görevleri aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:

 • Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına teknik destek sağlamak.
 • Bölge plan ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı faaliyet ve projelere destek olmak; bu kapsamda desteklenen faaliyet ve projelerin uygulama sürecini izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarım Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirmek.
 • Bölge plan ve programlarına uygun olarak bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bu kapsamdaki projelere destek sağlamak.
 • Bölgede kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen ve bölge plan ve programları açısından önemli görülen diğer projeleri izlemek.
 • Bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek.
 • Bölgesel gelişmeye yönelik Ajansa tahsis edilen iç ve dış kaynaklı fonları, bölge plan ve programlarına uygun olarak kullanmak veya kullandırmak.
 • Bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak, yaptırmak, başka kişi, kurum ve kuruluşların yaptığı araştırmaları desteklemek.
 • Bölgenin iş ve yatırım imkanlarının, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak.
 • Bölge illerinde yatırımcıların, kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemlerini, ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde sonuçlandırmak üzere tek elden takip ve koordine etmek.
 • Yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgütlenme ve işgücü eğitimi gibi konularda, ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlayarak küçük ve orta ölçekli işletmelerle yeni girişimcileri desteklemek.
 • Türkiye'nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara ilişkin faaliyetlerin bölgede tanıtımını yapmak ve bu programlar kapsamında proje geliştirilmesine katkı sağlamak.
 • Ajansın faaliyetleri, malı yapısı ve ajansla ilgili diğer hususların güncel olarak yayımlanacağı bir İnternet sitesi oluşturmak.

Ajans mali kaynakları neye göre dağıtılmaktadır?

Ajans Bölge Planı kapsamında belirlenen eksen ve öncelikler doğrultusunda faaliyetlerinin ve kaynaklarının dağılımını belirlemektedir. Bölge planı ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı faaliyet ve projelere destek olmaktadır.

 
 
 
   

01.03Cuma

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri... Yer: Saat: 12:07

31.01Salı

İstanbul Eklemeli İmalat Ekosistem... Yer: Saat: 09:55

06.06Pazartesi

YERSİS Çevrimiçi Tanıtım Toplantıs... Yer: Saat: 15:17

31.05Salı

İSTKA’nın 21’inci Kalkınma Kurulu ... Yer: Saat: 16:04

25.06Perşembe

Ajansımızın Haziran Ayı Yönetim Ku... Yer: Saat: 10:07

10.03Salı

Ajansımızın Mart Ayı Yönetim Kurul... Yer: Saat: 10:44

28.01Salı

İSTKA’nın 20’inci Kalkınma Kurulu ... Yer: Saat: 14:48

25.12Çarşamba

Ajansımızın 19’uncu Kalkınma Kurul... Yer: Saat: 12:43

17.12Salı

"Teknoloji Yatırımcısı Akademisi" ... Yer: Saat: 15:02

17.12Salı

İSTKA Aralık Ayı Yönetim Kurulu To... Yer: Saat: 10:01

12.11Salı

Ajansımızın Kasım Ayı Yönetim Kuru... Yer: Saat: 13:55

15.10Salı

İSTKA Çocuklar ve Gençler Tecrübe ... Yer: Saat: 17:46

08.10Salı

Ajansımızın Ekim Ayı Yönetim Kurul... Yer: Saat: 10:29

12.09Perşembe

İSTKA’nın 18’inci Kalkınma Kurulu ... Yer: Saat: 13:57

03.09Salı

Ajansımızın Eylül Ayı Yönetim Kuru... Yer: Saat: 10:54

06.08Salı

Ajansımızın Ağustos Ayı Yönetim Ku... Yer: Saat: 12:19

13.06Perşembe

İSTKA Girişimcilik Projeleri Tecrü... Yer: Saat: 15:02

29.04Pazartesi

Ajansımızın Nisan Ayı Yönetim Kuru... Yer: Saat: 12:19

18.12Salı

Ajansımızın Aralık Ayı Yönetim Kur... Yer: Saat: 11:23

13.12Perşembe

İSTKA’nın 17’inci Kalkınma Kurulu ... Yer: Saat: 14:58

Kasım Ayı Yönetim Kurulu Toplantım... Yer: Saat:

02.10Salı

İSTKA Ekim Ayı Yönetim Kurulu Topl... Yer: Saat: 14:35

24.09Pazartesi

2018 Yılı MDP Açılış Toplantısı ve... Yer: Saat: 15:01

05.09Çarşamba

İSTKA Eylül Ayı Yönetim Kurulu Top... Yer: Saat: 12:49

11.09Salı

Hizmet Ofisimiz Invest in Istanbul... Yer: Saat: 12:20

02.08Perşembe

İSTKA Ağustos Ayı Yönetim Kurulu T... Yer: Saat: 11:52

08.05Salı

İSTKA Mayıs Ayı Yönetim Kurulu Top... Yer: Saat: 13:38

03.04Salı

İSTKA Nisan Ayı Yönetim Kurulu Top... Yer: Saat: 12:05

20.02Salı

Dünya Melek Yatırım Forumu İstanbu... Yer: Saat: 17:53

20.02Salı

Dünya Melek Yatırım Forumu'nda Inv... Yer: Saat: 17:05

16.02Cuma

İSTKA'nın 11. Kalkınma Planı Payda... Yer: Saat: 18:33

13.02Salı

İSTKA Şubat Ayı Yönetim Kurulu Top... Yer: Saat: 13:04

24.01Çarşamba

İSTKA’nın 16’ncı Kalkınma Kurulu T... Yer: Saat: 14:14

15.01Pazartesi

İSTKA 2018 Yılı Mali Destek Progra... Yer: Saat: 10:10

26.12Salı

İSTKA Aralık Ayı Yönetim Kurulu To... Yer: Saat: 17:31

22.11Çarşamba

Girişimciler Borsa İstanbul’da Tür... Yer: Saat: 11:04

24.11Cuma

Büyük Veri ve Yapay Zeka Sertifika... Yer:Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş G... Saat: 14:00

14.11Salı

İSTKA Kasım Ayı Yönetim Kurulu Top... Yer: Saat: 09:58

08.11Çarşamba

ALP HAVACILIK İkitelli Sanayicisiy... Yer:İkitelli OSB Hizmet Binası Konfera... Saat: 14:00

23.10Pazartesi

METİGEM Akademi Eğitimleri Başlıyo... Yer:İkitelli OSB Metigem Hizmet Binası Saat: 00:00

27.10Cuma

London & Partners Yöneticileri İST... Yer: Saat: 15:40

23.10Pazartesi

İSTKA Desteğiyle Yürütülen İki İst... Yer: Saat: 14:37

02.10Pazartesi

İSTKA’nın 87. Dönem PCM Eğitimi Ta... Yer: Saat: 13:46

26.09Salı

İSTKA ve EURADA İşbirliği ile Avru... Yer: Saat: 12:15

22.09Cuma

Girişimcilik Ekosisteminin Aktörle... Yer: Saat: 16:03

07.09Perşembe

Ar-Ge İnovasyon Zirvesi’nde İSTKA ... Yer: Saat: 16:05

24.08Perşembe

HUFBM Projesi Kapsamında BAYKAR Ma... Yer:İkitelli OSB Hizmet Binası Konfera... Saat: 14:00

01.08Salı

İSTKA Yönetim Kurulu Toplantısı Ge... Yer: Saat: 18:12

01.08Salı

Zeytinburnu Bilim Yaşam Merkezi At... Yer: Saat: 16:58

25.07Salı

Sabancı Üniversitesi Girişim Hızla... Yer:www.startupglobe.org Saat: 00:00

24.07Pazartesi

Küçükçekmece Girişimcilik ve İnova... Yer:Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı K... Saat: 00:00

01.09Cuma

Ulusal Yetenek ve Mentor Ağı proje... Yer:Üsküdar Üniversitesi Saat: 00:00

12.07Çarşamba

Invest in Istanbul Uluslararası Ta... Yer: Saat: 11:41

19.07Çarşamba

ALUTEAM'de Alüminyum Cephe Tasarım... Yer:Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversi... Saat: 10:00

05.05Cuma

İSTKA Ar-Ge Fuarı’nda Rude Goldber... Yer: Saat: 11:11

25.04Salı

Özel Yetenekli Çocuklar Desteklene... Yer: Saat: 08:30

30.03Çarşamba

Borsa İstanbul’da gong Finans Tekn... Yer: Saat: 12:23

15.06Cuma

8. KALKINMA KURULU TOPLANTISI GERÇ... Yer:Dış Ticaret Kompleksi Saat: 10:00

02.12Çarşamba

14. KALKINMA KURULU TOPLANTISI GER... Yer:Türkiye İhracatçılar Meclisi Konfe... Saat: 09:30

23.03Perşembe

"İstanbul’u Birlikte Geleceğe Taşı... Yer: Saat: 16:13

07.03Salı

İSTKA’dan İstanbul’a Bir Günde İki... Yer: Saat: 12:00

24.12Cuma

5. KALKINMA KURULU TOPLANTISI GERÇ... Yer:İstanbul WOW Zeus Salonu Saat: 09:00

09.06Salı

13. KALKINMA KURULU TOPLANTISI GER... Yer:İstanbul Ticaret Odası Meclis Salo... Saat: 09:30

16.02Perşembe

İstanbul'a Uzakdoğu İlgisi Yer: Saat: 00:00

16.12Salı

Sağlık Turizmi Sektöründe İşbirliğ... Yer:İstanbul Kalkınma Ajansı Saat: 15:00

12.02Çarşamba

12. KALKINMA KURULU TOPLANTISI GER... Yer:İstanbul Ticaret Odası Meclis Salo... Saat: 10:00

01.06Pazartesi

Uzakdoğu’nun İstanbul’a İlgisi Hız... Yer: Saat: 11:00

16.09Çarşamba

Newton-Katip Çelebi Fonu ile Afetl... Yer:İstanbul Kalkınma Ajansı Saat: 10:00

01.04Cuma

Uzak Doğu Büyük Usta Mimar Sinan'ı... Yer: Saat: 00:00

07.03Salı

İSTKA Yönetim Kurulu Toplantısı Ge... Yer: Saat: 00:00

22.02Çarşamba

Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan’dan İS... Yer: Saat: 00:00

27.06Perşembe

İSTKA 9. Kalkınma Kurulu Toplantıs... Yer:Dış Ticaret Kompleksi (Türkiye İhr... Saat: 09:30

12.10Cumartesi

Güvenli İnternet Projesi Açılış Tö... Yer:Bağcılar Meydanı Saat: 16:00

24.10Perşembe

İnovasyon Türkiye 2013 Fuarı Başla... Yer:İstanbul Fuar Merkezi 9-10 ve 11. ... Saat: 09:00

18.11Pazartesi

Arjantin Tesa Vakfı Ziyareti Yer:İstanbul Kalkınma Ajansı Saat: 10:00

10.12Salı

10. Kalkınma Kurulu Toplantısı Ger... Yer:İstanbul Ticaret Odası Meclis Salo... Saat: 10:00

17.12Salı

2014 Yılı Mali Destek Programları ... Yer:Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi Saat: 09:00

16.08Cuma

Cama Gönül Veren Mahir Eller Aranı... Yer: Saat: 00:00

20.08Salı

Tüted, Kullanıcı Deneyimi ve Uygul... Yer: Saat: 00:00

10.01Perşembe

Biyo&Nano Teknoloji Kongresi Yer:Fatih Üniversitesi, Mühendislik Fa... Saat: 09:30

07.02Salı

Çekmeköy Belediyesi “Dijital Arşiv... Yer:Haliç Kongre Merkezi Saat: 00:00

23.10Çarşamba

Türkiye Sağlık Teknolojisine İstka... Yer:Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Kam... Saat: 10:30

31.10Perşembe

Adalarda Doğal, Kültürel Miras ve ... Yer:Point Otel Saat: 10:00

29.11Cuma

İstanbul Tasarım Merkezi Kısa Film... Yer:c Saat: 18:00

04.12Çarşamba

Mesleki Eğitim, Rehberlik ve Kariy... Yer:Legacy Ottoman Hotel Kilikya Salon... Saat: 15:00

26.12Perşembe

Gemisyon Projesi Değerlendirme Çal... Yer:İstanbul Teknik Üniversitesi Saat: 09:30

07.01Salı

Ulusal Yeşil Bina Sertifika Sistem... Yer:Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ünivers... Saat: 16:00

22.03Çarşamba

85. Dönem PCM eğitimi tamamlandı Yer:İstanbul Kalkınma Ajansı Saat: 17:20

 
DOKÜMAN ARŞİVİ   ARA