Sıkça Sorulan Sorular

PLANLAMA

Bölge planı nedir?

Bölge Planı; bölgesel kalkınmanın ve sürdürülebilirliğinin, kaynakların etkin ve yerinde kullanımının sağlanmasını hedeflemektedir. 3194 Sayılı İmar Kanunu’na göre “sosyo-ekonomik gelişme eğilimlerini, yerleşmelerin gelişme potansiyelini, sektörel hedefleri, faaliyetlerin ve alt yapıların dağılımını belirlemek üzere hazırlanacak bölge planlarını, gerekli gördüğü hallerde Devlet Planlama Teşkilatı[1] yapar veya yaptırır”. 2014-2023 İstanbul Bölge Planı, 3194 Sayılı İmar Kanunu çerçevesinde Kalkınma Bakanlığı’nın 15/11/2012 tarihli ve 6277 sayılı yazısına istinaden İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanmaktadır. 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkındaki Kanun'unda da kalkınma ajanslarının tüm faaliyetlerini bölge planları çerçevesinde yürütmeleri gerektiği ifade edilmiştir.

Bölge planının ölçeği nedir?

Ulusal Kalkınma Planı ve Bölgesel Uyum Gelişim Stratejisi ile öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olacak şekilde hazırlanan İstanbul Bölge Planı başta yerel yönetimler olmak üzere kamu kurumlarının hazırlayacakları stratejik planları da yönlendiren üst ölçekli bir plan niteliğindedir. Ulusal plan ve stratejiler ile yerel öncelikler arasındaki ilişkiyi kurar.

3194 sayılı İmar Kanunu’na göre İstanbul Bölge Planının plan hiyerarşisindeki yeri:
Bölge planı belirleyici midir?

3194 Sayılı İmar Kanunu uyarınca çevre düzeni planı ve imar planlarının bölge planı kararlarına uygunluğunun sağlanması gerekmektedir.

Stratejiler geliştirilirken nasıl katkı sağlayabilirim?

İstanbul Kalkınma Ajansı, yönetim anlayışında ve çalışmalarında iyi yönetişim ilkelerini temel alan bir yaklaşımla hareket etmektedir. Bu bağlamda; 2014-2023 İstanbul Bölge Planı tüm İstanbulluların Planın stratejilerine katkı sağlayabileceği bir süreçle hazırlanmaktadır.

İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından katılımı artırmak için sosyal medya kampanyaları, anket çalışmaları ve çok sayıda toplantı düzenlenmekte, Ajans strateji geliştirirken İstanbullulara danışmaktadır. Plan sürecinde ve sonrasında geliştirilen strateji belgelerinde aynı anlayış sürdürülmektedir. Katkı sağlamak isteyen herkes planlama@istka.org.tr adresine fikirlerini ulaştırabilir.

DESTEKLER

Ne tür destekler veriyorsunuz?

Ajansımız, mevzuatında bulunan destek araçlarından “Proje Teklif Çağrısı”  , “Güdümlü Proje Desteği” , “Teknik Destek” ve “Fizibilite Desteği” araçlarını kullanarak destek vermektedir.

 

Kimlere destek veriyorsunuz?

Ajansların yürüttüğü programların sabit bir hedef kitlesi bulunmamaktadır. Her destek programının uygun başvuru sahipleri programın niteliğine göre belirlenmekte ve Başvuru Rehberinde ifade edilmektedir.

Destek almanın şartları nelerdir?

Bir kalkınma ajansına destek başvurusu yapabilmeniz için şu şartların mevcut olması gerekmektedir:

 • Proje başvurusuna açık bir destek programının bulunması
 • Başvuru Rehberindeki şartlara uygun bir başvuru sahibi olmanız
 • Programın önceliklerine hizmet eden bir projenin hazırlanması
 • Projenin son başvuru tarihinden önce, uygun formatta ajansa sunulması 

Şartları sağlıyorum, nasıl başvurabilirim?

Başvurular çevrimiçi bir platform olan KAYS (Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi) üzerinden alınmaktadır. Bu sürece ilişkin detaylara Başvuru Rehberlerinden ve KAYS kullanıcı kılavuzlarından erişebilirsiniz. 

Güdümlü Proje Desteği için Proje fikrinizi öncelikle Ajansımızla paylaşınız.

( E-posta: iletisim@istka.org.tr Telefon: (0 212) 468 34 00 )

 

Destekler geri ödemeli mi yoksa hibe mi?

Kalkınma Ajansları programları kapsamında verilen destekler hibe niteliğindedir ve geri ödemesizdir.

Proje teklif çağrısı nedir?

Proje teklif çağrısı, belirli bir destek programı kapsamında, nitelikleri net bir şekilde belirlenmiş olan potansiyel başvuru sahiplerinin, önceden belirlenen konu ve koşullara uygun olarak proje teklifi sunmaya davet edilmesidir.

Teklif çağrısı süreci nasıl işliyor?

Sürecin aşamaları şu şekildedir:

 • Ajans yönetimi tarafından, Bölge Planında ve yıllık çalışma programında belirtilen öncelikler doğrultusunda, hangi başvuru sahiplerinin hangi konulardaki projelerine hangi şartlarda destek verileceği belirlenir.
 • Bu kararlar doğrultusunda, destek programına ilişkin tüm bilgileri barındıran “Başvuru Rehberi” yayınlanır ve program çeşitli toplantılarla kamuoyuna tanıtılır.
 • Proje sunmak isteyeler, başvuru rehberini inceleyerek programın çerçevesini öğrenir. Bir projenin değerlendirilmeye alınabilmesi için rehberde belirtilen  uygunluk şartlarının (başvuru sahibi, faaliyetler, maliyetler) hepsini yerine getiriyor olması gerekmektedir.
 • Başvuru sahipleri, proje başvurularını istenilen formatta hazırlayarak rehberde belirtilen son başvuru tarihinden önce Ajansa sunarlar.
 • Proje başvuruları değerlendirilir, başarılı bulunanlarla destek sözleşmesi imzalanarak uygulama safhasına geçilir.

Değerlendirme süreci nasıl işliyor? Projeleri kim değerlendiriyor?

Proje başvuruları altı aşamadan oluşan bir değerlendirme sürecinden geçmektedir;

1. Aşama: Ön İnceleme

Ajans, yapılan başvurular üzerinde, başvuru rehberinde talep edilen belgelerin KAYS’a doğru, eksiksiz, imzalı, kaşeli ve/veya mühürlü olarak yüklenmiş olması ve Başvuru Sahibinin, ortaklarının ve proje konularının başvuru rehberinde belirtilen kriterlere uygunluğu gibi hususlar yönünden ön inceleme yapar.

2. Aşama: Teknik ve Mali Değerlendirme

Ön inceleme sonucunda uygun bulunan başvurular, Bağımsız Değerlendiriciler tarafından Başvuru Rehberlerinde belirtilen değerlendirme usulleri ve kriterleri doğrultusunda teknik ve mali nitelik açısından değerlendirilir.

3. Aşama: Gerekli Durumlarda Ön İzleme Ziyareti Yaptırma

Genel Sekreter proje tekliflerinin risk durumunu ölçmek amacıyla Ajans personelini görevlendirerek ön izleme ziyaretleri yaptırabilir.

4. Aşama: Değerlendirmenin Kontrolü

Bağımsız Değerlendiriciler tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından Değerlendirme Komitesi, yapılan değerlendirme çalışmalarını inceleyerek tavsiyelerini oluşturur ve başarılı proje listeleri ile birlikte Ajans Genel Sekreteri’ne raporlar.

5. Aşama: Proje Bütçe Tutarlarını İnceleme

Genel Sekreter projelerin bütçe kalemlerini ve bunlar için öngörülen bütçe tutarlarını inceletir. Başarılı projeler listesini bu incelemeler sonucunda revize ederek Yönetim Kuruluna sunar.

6. Aşama: Yönetim Kurulu Onayı

Yönetim Kurulu’nun desteklenecek nihai listeyi onaylamasından sonra, öngörülen destek ödeneği ile sınırlı olmak üzere, Ajans tarafından listedeki projelere mali destek verilir. Destek almaya hak kazanan Başvuru Sahiplerine yazılı olarak bildirimde bulunularak başvuru formu ve ekleri ile başvuru rehberinde belirtilen destekleyici belgelerin aslı veya onaylı suretinin sunulması gerektiği bildirilir. Gerekli bilgi ve belgelerin sunulmasını müteakiben başvuru sahibi sözleşme imzalamaya davet edilir.

Bağımsız değerlendirici kimdir?

Proje tekliflerini, Başvuru Rehberlerinde belirtilen esaslara göre teknik ve mali açıdan değerlendirmek üzere, alanında en az beş yıllık uzmanlık ve tecrübe birikimi olan, yükseköğretim kurumları öğretim elemanları ile kamu kurum ve kuruluşları personelinden Ajans tarafından uygun bulunanların ilgili kurumlarca görevlendirilmesi veya Ajans tarafından diğer gerçek kişiler arasından hizmet alımı yoluyla seçilen uzmanlardır.

Bir sonraki destek programı ne zaman açılacak / hangi konularda olacak?

Destek programlarının belirli bir yayınlama takvimi ya da konu sırası bulunmamaktadır. Yeni programların konuları ve tarihleri; Bölge Planına, Ajans çalışma programına ve işleyiş durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir. Bir yarışma usulü olan Proje Teklif Çağrısı yönteminin bir gereği olarak, programlar kamuoyuna ilan edilmeden önce Ajans dışına tarih ya da konu bakımından herhangi bir bilgi verilememektedir.

Hazır bir proje formatı ya da destek almış örnek bir proje verebilir misiniz?

Başvuru sahiplerimize hazır örnek proje ya da geçmiş dönemlerde başarılı olmuş projelerin kopyaları verilememektedir. Bununla birlikte, başvuru evrakının temelini teşkil eden Başvuru Formu, Bütçe ve Mantıksal Çerçeve dokümanlarının şablonları ve alan açıklamaları projenin yazılma formatını belirlemektedir.

Proje yazımı için dışardan danışmanlık desteği alabilir miyiz?

Proje yazımı için kurum dışından destek alınmasında bir sakınca olmamakla birlikte, uzun vadede teknik kapasitenin oluşturulması için kurumun kendi personelinin de sürece dahil edilmesi tavsiye edilmektedir.

Danışmanlık ücretini projeye ekleyebilir miyiz?

Proje uygulanmaya başlamadan önce oluşan hiçbir maliyet proje kapsamında karşılanmamaktadır.

Herhangi bir danışmanı önerir misiniz, akredite ettiğiniz danışmanlar var mı?

İstanbul Kalkınma Ajansı, piyasadaki hiçbir danışman şirket ile olumlu/olumsuz ilişki içinde değildir. Başvuru sahipleri, proje yazma hizmetini riskine / maliyetine tamamen kendileri katlanarak alabilirler. Ajansla ilişki içinde olduğunu iddia eden danışman şirketlerin iddiaları asılsız olup bu tip bir iddiaya muhatap olan başvuru sahiplerinin Ajansımıza bilgi vermeleri kendi yararlarına olacaktır.

Desteklerin kaynağı nerden geliyor? Dış kaynak (AB vs) kullanıyor musunuz?

Kalkınma Ajanslarının mali kaynaklarının merkezi bütçeden aktarılan ödeneklerden ve Ajansın görev alanı içerisinde yer alan Belediyeler, Ticaret  ve Sanayi Odaları’nın bütçelerinden aktarılan kurum paylarından oluşmaktadır. Dış kaynak kullanılmamaktadır.

Şimdiye kadar kimler destek aldı?

Destek Arşivi kısmından Ajansın destek vermiş olduğu  projelerin listelerini bulabilirsiniz.

İş kurmak istiyorum, destek veriyor musunuz?

Destek programlarının işleyişini belirleyen mevzuat gereğince, yeni işletme kurulumuna dair herhangi bir destek verilmemektedir.

PROJELER

Proje uygulama başlangıç tarihi nedir?

Proje uygulama süresi, destek sözleşmesinin Ajans tarafından imzaladığı tarihten sonraki gün başlar.

Proje uygulama süresi zorunlu hallerde uzatılabilir mi?

a) Proje uygulamasında ortaya çıkabilecek aksaklıkları gidermek amacıyla yararlanıcının başvurusu üzerine bir defaya mahsus olmak ve bir ayı geçmemek üzere genel sekreter kararı ile,

b) Proje veya faaliyetin yürütülmesini büyük ölçüde zorlaştıran veya geçici olarak imkânsız hale getiren; yargı süreci, beklenmeyen hâl veya mücbir sebepler nedeniyle bir defaya mahsus olmak ve altı ayı geçmemek üzere yönetim kurulu kararı ile

uzatılabilir.

Ön ödeme ne zaman yapılır?

Sözleşmenin imzalanmasını müteakip projenin sorumlu izleme uzmanı tarafından ilk izleme ziyareti yapılır.

İlk izleme ziyareti sonrasında Yararlanıcı;

 • İmza yetkilisince imzalanmış ön ödeme talebi ve KAYS üzerinden ön ödeme talebi
 • Proje süresince aylık harcama takvimini (KAYS üzerinden)
 • Güncel vergi ve/veya SGK borcu sorgusunu
 • Harcama teyit raporunu hazırlayacak taraf ile imzaladığı bağımsız denetim sözleşmesini Ajansa sunar.
 • Ajans tarafından yapılan risk değerlendirmeleri neticesinde; sözleşmede belirtilen destek tutarının yüzde yirmiden aşağı ve yüzde altmıştan yukarı olmamak kaydıyla ön ödeme olarak yararlanıcının proje hesabına yatırır

Proje uygulama kurallarını nasıl öğrenebiliriz?

Proje uygulama esaslarına ilişkin temel bilgilere aşağıda belirtilen sözleşme ekleri ve rehberlerden ulaşabilirsiniz: .

Ayrıca, destek sözleşmesi imzalayan yararlanıcılarımıza Ajansımızca yapılan uygulama ve raporlama eğitimlerine katılımınız önem arz etmektedir.

 

Proje kapsamında gerçekleştirilecek satın alma faaliyetlerinde uyulması gereken kurallar nelerdir?

Kalkınma Ajansları tarafından sağlanan mali destekler kapsamında gerçekleştirilecek satın alma faaliyetlerinde uyulması gereken kurallar yararlanıcının yasal statüsüne göre belirlenmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi yararlanıcılar, destek programları çerçevesinde desteklenen projeler kapsamında yapacakları satın alma faaliyetlerini bu mevzuat çerçevesinde gerçekleştirirler. Söz konusu Kanuna tabi olmayan kurum ve kuruluşların satın alma faaliyetleri ise Kalkınma Ajansları Tarafından Sağlanan Destekler İçin Satın Alma Rehberi’nde belirtilen usul ve esaslara göre yapılır. Proje ortağı tarafından yapılacak satın alma faaliyetleri, ortak 4734 sayılı Kanuna tabi ise bu Kanuna göre, değilse Kalkınma Ajansları Tarafından Sağlanan Destekler İçin Satın Alma Rehberi’nde yer alan kurallara göre gerçekleştirilir.

İdari maliyetler neleri kapsar?

İdari maliyetler; Proje Uygulama Rehberi’nde, projenin yönetimine ilişkin genel maliyetler olarak tanımlanmıştır. Buna göre, aşağıda belirtilen genel yönetim giderleri, proje faaliyetlerine ilişkin olmak ve projenizde doğrudan bütçelenmiş olmamak kaydıyla ‘8. İdari Maliyetler’ bütçe kalemi kapsamında uygun maliyet olarak kabul edilebilecek olup; tereddüt halinde izleme uzmanınızdan teyit almanız gerekmektedir.

 

 • Ofis giderleri: elektrik, su, ısınma, telefon, faks ve internet kullanım gideri, kitap ve kırtasiye malzemeleri, bilgisayar sarf malzemeleri, temizlik, küçük onarım, sigorta, güvenlik ve bina aidatı giderleri,
 • Ulaşım giderleri: proje personeli tarafından yapılan ve bütçenin diğer kalemlerinde yer almayan ilave ulaşım masrafları, (çalışan personeli desteklemek için sürekli ulaşım ücreti (aylık abonman kartı vb) eklenemez)
 • Görünürlük giderleri: Tabela, afiş, roll up, kitapçık, broşür-el broşürü ve diğerleri,
 • Diğer faaliyet giderleri: ilan masrafları, posta, kargo, nakliye ve hamaliye giderleri, bütçenin diğer kalemlerinde yer almayan ve ihale süreçlerinde yabancı isteklilerin belgelerine ilişkin tercüme maliyetleri ile yüklenici ile yapılan sözleşmeden doğan damga vergisi, bütçenin diğer kalemlerinde yer almayan görünürlük maliyetleri, vize ücretleri ve eğitim/konferans/vb. katılım ücretleri, fikri ve sınai haklar tescil başvurusu ücretleri, kalite belgesi ve akreditasyon başvurusu ücretleri, bütçede araç alımı varsa zorunlu trafik sigorta ücreti.

Mali raporlama İle İlgili sıkça sorulan sorular

YATIRIM ORTAMI

Yatırım Destek Ofisi'nin görev ve yetkileri nelerdir?

2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” doğrultusunda yatırım teşvik belgeleri konusunda mevzuatın gerektirdiği şekilde yatırım tamamlama vizesi işlemlerini gerçekleştirmek ve bölgedeki projelerin izlemelerini raporlamak.

Farklı ülkelerden gelen yatırımcı grupları, ülkemizde yatırımlar için çalışmalara başladığında ajans olarak bunlara ne tür desteklerde bulunabiliyorsunuz?

Ajansımız, şirket kuruluş süreci hakkında bilgilendirme faaliyetlerinden yatırım teşvikleri ile ilgili rehberlik ve danışmanlık faaliyetleri dahil birçok hizmeti yatırımcılara sunabilmektedir. Bu kapsamda, Ajansımız ilgili mevzuattaki başvuru koşulları ve istenen belgeler doğrultusunda yatırımcıları bilgilendirmekte ve yapılan bilgilendirme faaliyetleri sonrasında yatırımcılar izin ve ruhsat işlemleri için sorumlu kurumlara yönlendirilebilmektedir. Ayrıca yatırım konusuna ilişkin devlet teşvikleri ve destek mekanizmaları tanıtılmaktadır.

Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) nedir?

Teşvik belgesi, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın bu değerler ve tespit edilen şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkanı sağlayan bir belgedir.

Kimler YTB başvurusu yapabilir?

Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, birlikler, iş ortaklıkları, kamu kurum ve kuruluşları (genel ve özel bütçeli kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri, belediyeler ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların sermaye bileşimindeki hisse oranları yüzde elliyi geçen kurum ve kuruluşlar) ve kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler ve vakıflar ile yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri teşvik belgesi düzenlenmesi için müracaat edebilir.

YTB başvuruları nereye yapılmalıdır?

YTB düzenlenebilmesi için Bakanlığa müracaat edilir. Başvurular Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS) sistemi üzerinden yapılmaktadır.

Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) müracaatlarında aranan belgeler nelerdir?

Yatırım Teşvik Belgesi başvurularında aranan belgelere Tebliğ’in 6. Maddesinden ulaşılabilir.

Başvuru için aranan belgeler.

KURUMSAL

Yönetim kurulu üyeleri nasıl seçilmektedir?

4 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca İstanbul gibi tek il için kurulan kalkınma ajanslarında Yönetim Kurulu Vali, Büyükşehir Belediye Başkanı, Ajans Genel Sekreteri, Sanayi Odası Başkanı, Ticaret Odası Başkanı ile Kalkınma Kurulu tarafından özel kesim ve/veya sivil toplum kuruluşlarından seçilecek üç temsilciden oluşur. Bu üç üyenin belirlenebilmesi için kalkınma kurulunda ayrı bir seçim yapılır ve adaylar arasından en fazla oyu alan ilk üç kişi, Yönetim Kurulunda görev yapar.

Kalkınma kurulu üyeleri nasıl seçilmektedir?

4 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca bölgesel gelişme hedefine yönelik olarak; bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları, özel kesim, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve yerel yönetimler arasında işbirliğini geliştirmek ve ajansı yönlendirmek üzere kalkınma kurulu oluşturulur. Kurul en fazla yüz üyeden oluşmaktadır ve temsilcilerin sayısı, görev süresi ve diğer hususlar Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenmektedir. Yeni Kalkınma Kurulu oluşturulurken, kamuoyuna duyuru yapılır ve kurulda yer almak isteyen kurum ve kuruluşlardan talepleri alınır. Bakanlar Kurulunca belirlenen Kalkınma Kurulu listesi resmi gazetede ilan edilir.

Ajans faaliyetleri nasıl belirlenmektedir?

Ajans faaliyetlerini yönlendiren temel doküman İstanbul Bölge Planıdır. 4 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Kalkınma Ajanslarının görevleri aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:

 • Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına teknik destek sağlamak.
 • Bölge plan ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı faaliyet ve projelere destek olmak; bu kapsamda desteklenen faaliyet ve projelerin uygulama sürecini izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarım Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirmek.
 • Bölge plan ve programlarına uygun olarak bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bu kapsamdaki projelere destek sağlamak.
 • Bölgede kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen ve bölge plan ve programları açısından önemli görülen diğer projeleri izlemek.
 • Bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek.
 • Bölgesel gelişmeye yönelik Ajansa tahsis edilen iç ve dış kaynaklı fonları, bölge plan ve programlarına uygun olarak kullanmak veya kullandırmak.
 • Bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak, yaptırmak, başka kişi, kurum ve kuruluşların yaptığı araştırmaları desteklemek.
 • Bölgenin iş ve yatırım imkanlarının, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak.
 • Bölge illerinde yatırımcıların, kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemlerini, ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde sonuçlandırmak üzere tek elden takip ve koordine etmek.
 • Yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgütlenme ve işgücü eğitimi gibi konularda, ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlayarak küçük ve orta ölçekli işletmelerle yeni girişimcileri desteklemek.
 • Türkiye'nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara ilişkin faaliyetlerin bölgede tanıtımını yapmak ve bu programlar kapsamında proje geliştirilmesine katkı sağlamak.
 • Ajansın faaliyetleri, malı yapısı ve ajansla ilgili diğer hususların güncel olarak yayımlanacağı bir İnternet sitesi oluşturmak.

Ajans mali kaynakları neye göre dağıtılmaktadır?

Ajans Bölge Planı kapsamında belirlenen eksen ve öncelikler doğrultusunda faaliyetlerinin ve kaynaklarının dağılımını belirlemektedir. Bölge planı ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı faaliyet ve projelere destek olmaktadır.

 
 
 
   

01.03Cuma

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri... Yer: Saat: 12:07

31.01Salı

İstanbul Eklemeli İmalat Ekosistem... Yer: Saat: 09:55

06.06Pazartesi

YERSİS Çevrimiçi Tanıtım Toplantıs... Yer: Saat: 15:17

31.05Salı

İSTKA’nın 21’inci Kalkınma Kurulu ... Yer: Saat: 16:04

25.06Perşembe

Ajansımızın Haziran Ayı Yönetim Ku... Yer: Saat: 10:07

10.03Salı

Ajansımızın Mart Ayı Yönetim Kurul... Yer: Saat: 10:44

28.01Salı

İSTKA’nın 20’inci Kalkınma Kurulu ... Yer: Saat: 14:48

25.12Çarşamba

Ajansımızın 19’uncu Kalkınma Kurul... Yer: Saat: 12:43

17.12Salı

"Teknoloji Yatırımcısı Akademisi" ... Yer: Saat: 15:02

17.12Salı

İSTKA Aralık Ayı Yönetim Kurulu To... Yer: Saat: 10:01

12.11Salı

Ajansımızın Kasım Ayı Yönetim Kuru... Yer: Saat: 13:55

15.10Salı

İSTKA Çocuklar ve Gençler Tecrübe ... Yer: Saat: 17:46

08.10Salı

Ajansımızın Ekim Ayı Yönetim Kurul... Yer: Saat: 10:29

12.09Perşembe

İSTKA’nın 18’inci Kalkınma Kurulu ... Yer: Saat: 13:57

03.09Salı

Ajansımızın Eylül Ayı Yönetim Kuru... Yer: Saat: 10:54

06.08Salı

Ajansımızın Ağustos Ayı Yönetim Ku... Yer: Saat: 12:19

13.06Perşembe

İSTKA Girişimcilik Projeleri Tecrü... Yer: Saat: 15:02

29.04Pazartesi

Ajansımızın Nisan Ayı Yönetim Kuru... Yer: Saat: 12:19

18.12Salı

Ajansımızın Aralık Ayı Yönetim Kur... Yer: Saat: 11:23

13.12Perşembe

İSTKA’nın 17’inci Kalkınma Kurulu ... Yer: Saat: 14:58

Kasım Ayı Yönetim Kurulu Toplantım... Yer: Saat:

02.10Salı

İSTKA Ekim Ayı Yönetim Kurulu Topl... Yer: Saat: 14:35

24.09Pazartesi

2018 Yılı MDP Açılış Toplantısı ve... Yer: Saat: 15:01

05.09Çarşamba

İSTKA Eylül Ayı Yönetim Kurulu Top... Yer: Saat: 12:49

11.09Salı

Hizmet Ofisimiz Invest in Istanbul... Yer: Saat: 12:20

02.08Perşembe

İSTKA Ağustos Ayı Yönetim Kurulu T... Yer: Saat: 11:52

08.05Salı

İSTKA Mayıs Ayı Yönetim Kurulu Top... Yer: Saat: 13:38

03.04Salı

İSTKA Nisan Ayı Yönetim Kurulu Top... Yer: Saat: 12:05

20.02Salı

Dünya Melek Yatırım Forumu İstanbu... Yer: Saat: 17:53

20.02Salı

Dünya Melek Yatırım Forumu'nda Inv... Yer: Saat: 17:05

16.02Cuma

İSTKA'nın 11. Kalkınma Planı Payda... Yer: Saat: 18:33

13.02Salı

İSTKA Şubat Ayı Yönetim Kurulu Top... Yer: Saat: 13:04

24.01Çarşamba

İSTKA’nın 16’ncı Kalkınma Kurulu T... Yer: Saat: 14:14

15.01Pazartesi

İSTKA 2018 Yılı Mali Destek Progra... Yer: Saat: 10:10

26.12Salı

İSTKA Aralık Ayı Yönetim Kurulu To... Yer: Saat: 17:31

22.11Çarşamba

Girişimciler Borsa İstanbul’da Tür... Yer: Saat: 11:04

24.11Cuma

Büyük Veri ve Yapay Zeka Sertifika... Yer:Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş G... Saat: 14:00

14.11Salı

İSTKA Kasım Ayı Yönetim Kurulu Top... Yer: Saat: 09:58

08.11Çarşamba

ALP HAVACILIK İkitelli Sanayicisiy... Yer:İkitelli OSB Hizmet Binası Konfera... Saat: 14:00

23.10Pazartesi

METİGEM Akademi Eğitimleri Başlıyo... Yer:İkitelli OSB Metigem Hizmet Binası Saat: 00:00

27.10Cuma

London & Partners Yöneticileri İST... Yer: Saat: 15:40

23.10Pazartesi

İSTKA Desteğiyle Yürütülen İki İst... Yer: Saat: 14:37

02.10Pazartesi

İSTKA’nın 87. Dönem PCM Eğitimi Ta... Yer: Saat: 13:46

26.09Salı

İSTKA ve EURADA İşbirliği ile Avru... Yer: Saat: 12:15

22.09Cuma

Girişimcilik Ekosisteminin Aktörle... Yer: Saat: 16:03

07.09Perşembe

Ar-Ge İnovasyon Zirvesi’nde İSTKA ... Yer: Saat: 16:05

24.08Perşembe

HUFBM Projesi Kapsamında BAYKAR Ma... Yer:İkitelli OSB Hizmet Binası Konfera... Saat: 14:00

01.08Salı

İSTKA Yönetim Kurulu Toplantısı Ge... Yer: Saat: 18:12

01.08Salı

Zeytinburnu Bilim Yaşam Merkezi At... Yer: Saat: 16:58

25.07Salı

Sabancı Üniversitesi Girişim Hızla... Yer:www.startupglobe.org Saat: 00:00

24.07Pazartesi

Küçükçekmece Girişimcilik ve İnova... Yer:Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı K... Saat: 00:00

01.09Cuma

Ulusal Yetenek ve Mentor Ağı proje... Yer:Üsküdar Üniversitesi Saat: 00:00

12.07Çarşamba

Invest in Istanbul Uluslararası Ta... Yer: Saat: 11:41

19.07Çarşamba

ALUTEAM'de Alüminyum Cephe Tasarım... Yer:Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversi... Saat: 10:00

05.05Cuma

İSTKA Ar-Ge Fuarı’nda Rude Goldber... Yer: Saat: 11:11

25.04Salı

Özel Yetenekli Çocuklar Desteklene... Yer: Saat: 08:30

30.03Çarşamba

Borsa İstanbul’da gong Finans Tekn... Yer: Saat: 12:23

15.06Cuma

8. KALKINMA KURULU TOPLANTISI GERÇ... Yer:Dış Ticaret Kompleksi Saat: 10:00

02.12Çarşamba

14. KALKINMA KURULU TOPLANTISI GER... Yer:Türkiye İhracatçılar Meclisi Konfe... Saat: 09:30

23.03Perşembe

"İstanbul’u Birlikte Geleceğe Taşı... Yer: Saat: 16:13

07.03Salı

İSTKA’dan İstanbul’a Bir Günde İki... Yer: Saat: 12:00

24.12Cuma

5. KALKINMA KURULU TOPLANTISI GERÇ... Yer:İstanbul WOW Zeus Salonu Saat: 09:00

09.06Salı

13. KALKINMA KURULU TOPLANTISI GER... Yer:İstanbul Ticaret Odası Meclis Salo... Saat: 09:30

16.02Perşembe

İstanbul'a Uzakdoğu İlgisi Yer: Saat: 00:00

16.12Salı

Sağlık Turizmi Sektöründe İşbirliğ... Yer:İstanbul Kalkınma Ajansı Saat: 15:00

12.02Çarşamba

12. KALKINMA KURULU TOPLANTISI GER... Yer:İstanbul Ticaret Odası Meclis Salo... Saat: 10:00

01.06Pazartesi

Uzakdoğu’nun İstanbul’a İlgisi Hız... Yer: Saat: 11:00

16.09Çarşamba

Newton-Katip Çelebi Fonu ile Afetl... Yer:İstanbul Kalkınma Ajansı Saat: 10:00

01.04Cuma

Uzak Doğu Büyük Usta Mimar Sinan'ı... Yer: Saat: 00:00

07.03Salı

İSTKA Yönetim Kurulu Toplantısı Ge... Yer: Saat: 00:00

22.02Çarşamba

Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan’dan İS... Yer: Saat: 00:00

27.06Perşembe

İSTKA 9. Kalkınma Kurulu Toplantıs... Yer:Dış Ticaret Kompleksi (Türkiye İhr... Saat: 09:30

12.10Cumartesi

Güvenli İnternet Projesi Açılış Tö... Yer:Bağcılar Meydanı Saat: 16:00

24.10Perşembe

İnovasyon Türkiye 2013 Fuarı Başla... Yer:İstanbul Fuar Merkezi 9-10 ve 11. ... Saat: 09:00

18.11Pazartesi

Arjantin Tesa Vakfı Ziyareti Yer:İstanbul Kalkınma Ajansı Saat: 10:00

10.12Salı

10. Kalkınma Kurulu Toplantısı Ger... Yer:İstanbul Ticaret Odası Meclis Salo... Saat: 10:00

17.12Salı

2014 Yılı Mali Destek Programları ... Yer:Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi Saat: 09:00

16.08Cuma

Cama Gönül Veren Mahir Eller Aranı... Yer: Saat: 00:00

20.08Salı

Tüted, Kullanıcı Deneyimi ve Uygul... Yer: Saat: 00:00

10.01Perşembe

Biyo&Nano Teknoloji Kongresi Yer:Fatih Üniversitesi, Mühendislik Fa... Saat: 09:30

07.02Salı

Çekmeköy Belediyesi “Dijital Arşiv... Yer:Haliç Kongre Merkezi Saat: 00:00

23.10Çarşamba

Türkiye Sağlık Teknolojisine İstka... Yer:Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Kam... Saat: 10:30

31.10Perşembe

Adalarda Doğal, Kültürel Miras ve ... Yer:Point Otel Saat: 10:00

29.11Cuma

İstanbul Tasarım Merkezi Kısa Film... Yer:c Saat: 18:00

04.12Çarşamba

Mesleki Eğitim, Rehberlik ve Kariy... Yer:Legacy Ottoman Hotel Kilikya Salon... Saat: 15:00

26.12Perşembe

Gemisyon Projesi Değerlendirme Çal... Yer:İstanbul Teknik Üniversitesi Saat: 09:30

07.01Salı

Ulusal Yeşil Bina Sertifika Sistem... Yer:Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ünivers... Saat: 16:00

22.03Çarşamba

85. Dönem PCM eğitimi tamamlandı Yer:İstanbul Kalkınma Ajansı Saat: 17:20

 
DOKÜMAN ARŞİVİ   ARA