Devlet Destekleri

İstanbul Kalkınma Ajansı bünyesinde faaliyet gösteren Yatırım Destek Ofisi, İstanbul’a yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı yatırımcılara yatırım destek hizmetleri sunmaktadır. Bu kapsamda yatırımcılara yatırım fırsatları ve şehrin sunduğu imkânlar hakkında bilgilendirme yapılmaktadır. Yatırım Destek Ofisi; İSTKA mali destek programları, TÜBİTAK destekleri, Avrupa Birliği Horizon 2020 Programı ve KOSGEB’ dâhil olmak üzere birçok kurumun sağladığı mali ve teknik destek programları hakkında kamuoyunu bilgilendirmektedir. Bunların yanı sıra girişimcilik ekosistemi paydaşlarını bir araya getiren etkinlikler düzenlenmektedir. Bu kapsamda iyi uygulama örnekleri paylaşılmakta ve işbirliği ağları oluşturmak amacıyla farklı yelpazedeki birçok girişim bir araya getirilmektedir. Bu bölümde kamu kurum ve kuruluşları ile uluslararası kurumlarca sağlanan yaygın destekler hakkında detaylı bilgilendirme yer almaktadır.

Avrupa Birliği Horizon 2020

Avrupa Birliği Çerçeve Programları Avrupa’nın bilim, teknoloji politika ve uygulamalarının uyumlaştırılması amacıyla oluşturulan Birlik Programı’dır. İlki 1984 yılında başlatılmıştır ve dünyanın en yüksek bütçeli sivil araştırma programıdır. Çerçeve Programlar Avrupa’nın araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesini güçlendirmek, üniversite-sanayi işbirliğini teşvik etmek, AB üye ülkeleri, AB aday ülkeleri ve AB’nin işbirliği yaptığı diğer ülkeler ile AB politikalarına ilişkin farklı alanlarda işbirliğini geliştirmek amacıyla yürütülmektedir. Program uluslararası ortaklıklar yolu ile geleceğin teknolojilerine yön verme amacıyla oluşturulmuştur. Çerçeve Programlar, geniş kapsamlı bir bilimsel çerçeve içerisinde araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetlerini desteklemek için kurulan özel bir fonlama sistemi ile hayata geçirilmektedir.

2007-2013 yıllarını kapsayan süreçte AB 7. Çerçeve Programı yürütülmüştür. Avrupa Birliği’nin yeni dönem Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı olan Horizon 2020 ise içerisinde yaklaşık 80 Milyar Avro’luk bir bütçe ile hayata geçirilmiş olup 2014-2020 yılları arasında Avrupa Komisyonu tarafından yürütülmektedir. Söz konusu programın Türkiye Koordinatörü TÜBİTAK’tır.

Horizon 2020 Programına katılım koşulları şu şekildedir:
 • En az 3 farklı AB Üyesi veya Asosiye ülkeden KOBİ, Araştırıma Merkezi, STK, üniversite gibi kurumların oluşturduğu konsorsiyumlar başvurabilir.

          Bu koşulun dışında bazı alt bileşenlere ait birkaç istisnai durum vardır.

 • Bilimsel Mükemmeliyet ana bileşeni altında yer alan “Avrupa Araştırıma Konseyi (ERC)” ve “Marie-Curie” programlarına Araştırmacılar tek başlarına müracaat edebilirler.
 • Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik ana bileşeni altında yer alan KOBİ’lerde Yenilikçilik programına KOBİ’ler tek başlarına müracaat edebilirler.

Horizon 2020 Programı; endüstriyel liderlik ve rekabetçilik, bilimsel mükemmeliyet ve toplumsal sorunlara çözümler adı altında üç ana bileşenden oluşmaktadır.

Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik (17,4 Milyar Avro)

Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik Bileşeni altında yeni iş sahaları yaratarak istihdam artışının, anahtar teknolojilere stratejik yatırımların, Ar-Ge için özel sektör yatırımının ve Yenilikçi KOBİ’lerin desteklenmesi hedeflenmektedir.

Bilimsel Mükemmeliyet (25 Milyar Avro)

Bilimsel Mükemmeliyet Bileşeni altında Dünya standartlarında bilimin, ileri düzey araştırma yeteneği geliştirilmesinin ve araştırmacıların en iyi altyapılara erişiminin desteklemesi hedeflenmektedir.

Toplumsal Sorunlara Çözümler (30,8 Milyar Avro)

Toplumsal Sorunlarla Mücadele Bileşeni altında ise toplumsal sorunlara çok disiplinli ve çok ortaklı araştırmalar yolu ile etkili çözüm önerilerinin desteklenmesi hedeflenmektedir. Bütçe dağılımı aşağıda verilmektedir.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

San-Tez

27 Şubat 2014 tarih ve 28926 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sanayi Tezleri Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik” kapsamında yürütülen Sanayi Tezleri (SAN-TEZ) Programı; sanayimizin önemli bir kısmını oluşturan KOBİ’lerimizin Ar-Ge ve İnovasyon kültürü kazanmaları ve sorunlarını üniversitede üretilen bilgi birikimini kullanarak işbirliği içinde çözme alışkanlığı edinmelerini amaçlayan bir destek mekanizmasıdır.

San-Tez Programının Hedefleri Nelerdir?

 • Üniversite-sanayi-kamu işbirliğini kurumsallaştırmak,
 • Katma değeri yüksek, teknoloji tabanlı ürün ve üretim yöntemleri geliştirilmesi desteklenerek ülkemizin dünya pazarında rekabet gücünün yükseltilmesine yardımcı olmak,
 • KOBİ'lerin teknoloji ve AR-GE kültürü edinmelerini sağlamak,
 • Özellikle, sanayimizin %98'ini oluşturan ve halen geleneksel üretim yöntemi ile çalışmaya devam eden KOBİ'lerimizi teknolojik ürün ve üretim yöntemlerini kullanmaya cesaretlendirmek,
 • Bu işletmelerin kendi öz varlıklarıyla gerçekleştiremeyecekleri AR-GE, teknoloji ve inovasyona yönelik çalışmaların hem üniversite hem de devlet desteği ile gerçekleştirilmesini sağlamak,
 • Üniversitede yapılan akademik bilginin ticarileşmesini sağlamak,
 • Akademisyenler ve üniversite mezunu gençler arasında şirketleşme kültürünü yaygınlaştırarak yenilikçi yeni şirketler doğmasını sağlamak,
 • Üniversitelerde doktora veya yüksek lisans programlarında öğrenim gören öğrencilerin tez konularının KOBİ'ler tarafından talep edilen, imalat sanayine yönelik yeni teknolojilere dayalı ürün, üretim yöntemi ve AR-GE tabanlı ihtiyaçlara yönelik olarak belirlenmesini sağlamak,
 • Bu projelerde daha fazla sayıda yüksek lisans ve doktora öğrencisinin desteklenmesini sağlayarak nitelikli eleman sayısının artırılmasına yardımcı olmak,
 • Bu projelerde çalışan tez öğrencilerinin ileride bu firmalarda AR-GE personeli olarak istihdam edilmesinin önünü açmaktır.

Proje başvurusunda dikkat edilecek hususlar nelerdir?

San-Tez kapsamında başvurusu yapılacak çalışmanın temel ve uygulamalı araştırma aşamasını tamamlamış, deneysel araştırma aşamasına gelmiş projelere yönelik olmasına dikkat edilmelidir.

San-Tez Programı kapsamında; yeni bilgiler elde etmek için yapılan, belirlenmiş bir uygulaması ya da kullanımı bulunmayan teorik ya da deneysel çalışmalar, durum tespiti projeleri, rutin testler/analizler, pilot üretim tesisi ve alt yapı kurmaya yönelik yatırım ağırlıklı ya da Ar-Ge içeriği bulunmayan faaliyetler içeren projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Proje kapsamında alınması planlanan hizmet alımı tutarının, toplam proje bedelinin %20’ sini geçmemelidir.

Destek Kapsamı

 • Üniversitedeki bilginin özel sektörce ticarileştirilmesini
 • KOBİ’lerin Ar-Ge ve İnovasyon kültürü kazanmalarını ve sorunlarını üniversitede üretilen bilgi birikimini kullanarak işbirliği içinde çözme alışkanlığı edinmelerini sağlamak

Başvuru Sahipleri

 • İşletmeler

Destek Limiti

 • Mikro işletme için en fazla%85Küçük işletme için en fazla %80
 • Orta büyüklükteki işletme için en fazla %75
 • Büyük işletme için en fazla %65

Başvuru Tarihi

 • Proje başvuruları yıl içerisinde sürekli olarak alınır. Proje önerileri elektronik ortamda sunulur.

Detaylı Bilgi

Teknoyatırım Programı

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı (Teknoyatırım), ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması amacıyla;

 • Türkiye veya yurtdışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen sanayiye yönelik, Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucu ortaya çıkan teknolojik ürünler
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde başlatılıp sonuçlandırılan Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler
 • Özkaynaklar kullanılarak yapılan Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ve patenti alınan teknolojik ürünler ile ilgili ülkemizde yerleşik işletmelerce gerçekleştirilecek seri üretime yönelik yatırımlar desteklenmektedir.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

 • Teknolojik ürün, Türkiye’de ilk defa üretilecek olmalı ve ilan edilen öncelikli teknoloji alanlarında* yer almalıdır.
 • Ar-Ge sonucu elde edilen prototip ile yatırıma konu ürün aynı olmalıdır.
 •  Yatırımın yapılacağı yer, bina, altyapı vb. ile ilgili yatırıma engel teşkil edecek bir durum olmamalıdır.
 • Ar-Ge projesi/faaliyeti ve yatırım planlaması ile ilgili açık ve net bilgiler verilmeli ve yatırım süresi 36 ayı geçmemelidir.
 • Alınacak makine/teçhizatın isim ve işlevi net bir şekilde belirtilmeli, yatırımın nasıl finanse edileceği iyi planlanmalıdır.
 • 50 milyon TL’ye kadar yatırım proje başvuruları kabul edilecek olup bunun 10 milyon TL’ye kadarlık kısmı değerlendirmeye alınacaktır. Proje hazırlanırken bu bütçe sınırları göz önüne alınmalıdır.
 • Projeler teknik ve mali açıdan konunun uzmanı akademisyenler tarafından değerlendirilmektedir.

Destek Kapsamı

 • Öncelikli teknoloji alanlarında ilk defa üretilecek ürünler

Başvuru Sahipleri

 • İşletmeler

Destek Limiti

 • Küçük işletme için ithal alımda %40, yerli alımda %50 (Üst limit 5 Milyon TL)
 • Orta büyüklükteki işletmeiçin ithal alımda %30, yerli alımda %40 (Üst limit 4 Milyon TL)
 • Büyük işletme için ithal alımda %10, yerli alımda %20 Üst limit 2 Milyon TL)

Başvuru Tarihi

 • Proje Teklif Çağrısı

Detaylı Bilgi

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; özel sektörde, Ar-Ge ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini, verimliliğin artırılmasını, üretim maliyetlerinin düşürülmesini, teknolojik bilginin ticarileşmesini, rekabet öncesi işbirliklerinin gelişmesini, teknoloji yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlar ile Ar-Ge’ye ve yeniliğe yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılmasını, Ar-Ge personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını desteklemek ve teşvik etmek amacıyla 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu yayımlamıştır.

Bu kanun çerçevesinde özel sektör tarafından kurulan Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri desteklenmektedir.

 • Ar-Ge Merkezi kuracak özel sektör temsilcilerinin aşağıdaki koşulları yerine getirmesi beklenmektedir:
 • Ar-Ge Merkezinde araştırmacı ve teknisyen statüsünde çalışacak en az 15 Tam Zaman Eşdeğer Ar-Ge personeline sahip olunması,
 • Ar-Ge Merkezinde Ar-Ge veya tasarım projelerinin bulunması
 • Ar-Ge ve destek personelinin Ar-Ge Merkezinde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmalara sahip olunması
 • Ar-Ge veya tasarım faaliyetlerinin yurt içinde gerçekleştirilmesi
 • Ar-Ge Merkezlerinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki mekân içinde yer alması

Tasarım Merkezi kuracak özel sektör temsilcilerinin aşağıdaki koşulları yerine getirmesi beklenmektedir:

 • Tasarım Merkezinde tasarımcı ve teknisyen statüsünde çalışacak en az 10 Tam Zaman Eşdeğer Tasarım personeline sahip olunması
 • Tasarım Merkezinde tasarım projelerinin bulunması
 • Tasarım ve destek personelinin Tasarım Merkezinde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmalara sahip olunması
 • Tasarım faaliyetlerinin yurt içinde gerçekleştirilmesi
 • Tasarım Merkezlerinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki mekan içinde yer alması

Destek Kapsamı

 • İşletmelerin Ar-Ge ve İnovasyon kapasitesinin geliştirilmesi ve bu kapasitenin kurumsallaşmasına katkıda bulunmak

Başvuru Sahipleri

 • İşletmeler

Destek Limiti

 • Çeşitli Muafiyetler (Ar-Ge indirimi/Gelir vergisi stopajı teşviki/Sigorta primi desteği/Damga vergisi istisnası)

Başvuru Tarihi

 • Proje başvuruları yıl içerisinde sürekli olarak alınır. Proje önerileri elektronik ortamda sunulur.

Detaylı Bilgi

Kümelenme

Kümelenme Destek Programının genel hedefleri aşağıdaki gibidir:

 • Türk sanayisinin rekabet edebilirliğinin, yenilikçiliğinin ve verimliliğinin yükseltilmesi,
 • Küresel ihracattan daha fazla pay alınması,
 • Ağırlıklı olarak yüksek teknolojili ürünlerin üretilmesi,
 • Nitelikli işgücüne sahip ve aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısına dönüştürülmesi.

Programın amacı; kümelenme birlikteliklerinin başlatılması, etkin bir şekilde ilerletilmesi amacıyla gerekli işbirliği ortamının güçlendirilmesi olarak özetlenebilir. Bu amaca yönelik ilerleme aşağıdaki göstergeler ile takip edilecektir:

 • Kümelenme birlikteliklerinin koordinasyonu, sevk ve idaresi amacıyla oluşturulan ve Bakanlık tarafından akredite edilen, yasal bir statüye sahip kurum ve kuruluş sayısı,
 • Kümelenme birlikteliklerinin içinde aktif rol alan üniversite sayısı,
 • Kümelenme birlikteliklerinin içinde aktif rol alan işletme sayısı,
 • Kümelenme birliktelikleri neticesinde diğer işletmelerle işbirliği seviyesi ve kalitesini arttıran firma sayısı,
 • Kümelenme birliktelikleri sonucu oluşturulan ortak kullanıma yönelik yapıların sayısı ve bu yapılardan faydalanan işletme sayısı,
 • Kümelenme birliktelikleri sonucunda oluşturulan ve piyasaya sürülen yeni, yenileştirilmiş ve/veya geliştirilmiş ürün sayısı.

Destek Kapsamı

 • İşletmelerin kümelenme koordinasyonunu ve motivasyonunu sağlamak, piyasa geliştirmek, verimliliği artırmak ve yenilik üretmek

Başvuru Sahipleri

 • İşletmeler ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar

Destek Limiti

 • 5 yıl için azami 25 Milyon TL veya bütçenin %50'si

Başvuru Tarihi

 • Proje Teklif Çağrısı

Detaylı Bilgi

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri; yeni veya ileri teknolojide mal ve hizmet üretmek isteyen girişimcilerin, araştırmacı ve akademisyenlerin sınaî ve ticari faaliyetlerini üniversitelerin yanında veya yakınında yürütebilmelerine ve bu üniversitelerden yararlanabilmelerine imkan vermek için kurulmuş akademik, sosyal ve kültürel sitelerdir. 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu 06 Temmuz 2001 tarihli ve 24454 sayılı sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği ise 12 Mart 2014 tarihli ve 28939 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Aslı amacı üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörleri arasında işbirliği sağlamak olan Teknoloji Geliştirme Gölgelerinin diğer kuruluş amaçları şu şekildedir:

 • Ülke sanayinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması amacıyla teknolojik bilgi üretilmesi,
 • Üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirilmesi,
 • Ürün kalitesinin veya standardının yükseltilmesi,
 • Verimliliğin artırılması, üretim maliyetlerinin düşürülmesi,
 • Teknolojik bilginin ticarileştirilmesi,
 • Teknoloji yoğun yatırım ve girişimciliği desteklemek,
 • Araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı yaratmak,
 • Teknoloji transferine katkıda bulunmak.

Destek Kapsamı

 • Yeni veya ileri teknolojide mal ve hizmet üretmek isteyen girişimcilerin, araştırmacı ve akademisyenlerin sınaî ve ticari faaliyetlerini üniversitelerin yanında veya yakınında yürütebilmelerine ve bu üniversitelerden yararlanabilmelerine imkan vermek için kurulmuş akademik, sosyal ve kültürel sitelerin oluşmasına katkı vermek

Başvuru Sahipleri

 • İşletmeler

Destek Limiti

 • Çeşitli Muafiyetler [Kurumlar-Gelir Vergisi Limit yok/SGK Muafiyet Sig. İşv. His. %50]

Başvuru Tarihi

 • Yıla Yaygın

Detaylı Bilgi

Rekabet Öncesi İşbirliği

Rekabet Öncesi İşbirliği programına başvurmadan önce, “Stratejik İşbirliği” kavramının iyi tanımlanması ve aynı sektörde veya birbiriyle bağlantılı sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler arasında yaygınlaştırılması gerekmektedir.

Stratejik İşbirliği, iki veya daha fazla bağımsız işletmenin kendilerini hem stratejik olarak konumlandırma hem de öz yeteneklerini karşılıklı yarar sağlayacak şekilde bazı amaçlar üzerinde birleştirdikleri işbirliği anlaşmaları” sonucunda ortaya çıkan ve bir plan dahilinde yürütülen çalışmalardır.

Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri ise Stratejik İşbirliği yapan bir veya daha fazla işletmenin maddi, teknoloji ve bilgiye dayalı kaynaklarını bir araya getirmek suretiyle yürüttükleri projelerdir.

Stratejik işbirliği tanımı kapsamında uygun işletmeler aşağıdaki yöntemleri uygulayabilirler:

 • Ortak Ar-Ge çalışması,
 • Ortak Ürün Geliştirme,
 • Uzun Dönemli Kaynak Sağlama Anlaşmaları
 • Ortak Üretim,
 • Dağıtım/Hizmetin Paylaşımı (üretici-dağıtımcı arasındaki ve üretici işletme-tedarikçi işletme arasındaki işbirliğini içeren ticari anlaşmalar).

Destek Kapsamı

 • Birden fazla işletmenin yeni teknoloji geliştirmeye yönelik iyi tanımlanmış faaliyetler üzerinde ortak çalışmaları ve işbirliği yapılması

Başvuru Sahipleri

 • İşletmeler

Destek Limiti

 • Çeşitli vergisel muafiyetler (36+6 ay)

Başvuru Tarihi

 • Yıla Yaygın

Detaylı Bilgi

Ekonomi Bakanlığı

Yeni Teşvik Sistemi

15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır:

 • Genel Teşvik Uygulamaları
 • Bölgesel Teşvik Uygulamaları
 • Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki
 • Stratejik Yatırımların Teşviki

Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Teşvik uygulamaları açısından illerin gelişmişlik düzeyini gösteren bölgesel harita ve il dağılımını gösteren tablo aşağıda sunulmuştur:

1.Bölge2.Bölge3.Bölge4.Bölge5.Bölge6.Bölge
Ankara Adana Balıkesir Afyonkarahisar Adıyaman Ağrı
Antalya Aydın Bilecik Amasya Aksaray Ardahan
Bursa Bolu Burdur Artvin Bayburt Batman
Eskişehir Çanakkale Gaziantep Bartın Çankırı Bingöl
İstanbul (Bozcaada ve Gökçeada hariç) Karabük Çorum Erzurum Bitlis
İzmir Denizli Karaman Düzce Giresun Diyarbakır
Kocaeli Edirne Manisa Elazığ Gümüşhane Hakkari
Muğla Isparta Mersin Erzincan Kahramanmaraş Iğdır
Kayseri Samsun Hatay Kilis Kars
Kırklareli Trabzon Kastamonu Niğde Mardin
Konya Uşak Kırıkkale Ordu Muş
Sakarya Zonguldak Kırşehir Osmaniye Siirt
Tekirdağ Kütahya Sinop Şanlıurfa
Yolava Malatya Tokat Şırnak
Nevşehir Tunceli Van
Rize Yozgat Bozcaada ve Gökçeada
Sivas
8 il13 il12 il17 il16 il15 il

Asgari sabit yatırım tutarı, uygulamalara göre aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

 • Genel Teşvik Sistemi’nde asgari sabit yatırım tutarı,
  • 1. ve 2. bölgelerde 1 Milyon TL
  • 3., 4., 5. ve 6. bölgelerde 500 Bin TL’dir.
 • Bölgesel Teşvik Uygulamaları için asgari sabit yatırım tutarı 1. ve 2. bölgelerde 1 Milyon TL’den, diğer bölgelerde ise 500 Bin TL’den başlamak üzere desteklenen her bir sektör ve her bir il için ayrı ayrı belirlenmiştir.
 • Büyük Ölçekli Yatırımlar için asgari sabit yatırım tutarı 50 Milyon TL’den başlamak üzere sektörüne göre farklı büyüklüklerle tanımlanmıştır.
 • Stratejik Yatırımlar için asgari sabit yatırım tutarı 50 Milyon TL’dir.
Destek Unsurları
Katma Değer Vergisi İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti
Teşvik belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır. Teşvik belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.
Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
Gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar, indirimli olarak uygulanmasıdır. Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır.
Gelir Vergisi Stopajı Desteği Sigorta Primi Desteği
Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için belirlenen gelir vergisi stopajının terkin edilmesidir. Sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür. Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır. Sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür.
Faiz Desteği Yatırım Yeri Tahsisi
Faiz Desteği, teşvik belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli yatırım kredileri için sağlanan bir finansman desteği olup, teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin Teşvik Belgesi düzenlenmiş yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilmesidir. veya kâr payının belli bir kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır.
Katma Değer Vergisi İadesi
Sabit yatırım tutarı 500 milyon Türk Lirasının üzerindeki Stratejik Yatırımlar kapsamında gerçekleştirilen bina-inşaat harcamaları için tahsil edilen KDV’nin iade edilmesidir.


Yeni teşvik sistemi hakkında daha detaylı bilgi almak için www.ekonomi.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Genel Teşvik Uygulamaları

İstanbul’da genel teşvik uygulamalarından faydalanmak isteyen yatırımcıların karşılamaları gereken 2 ana husus vardır. Bunların ilki; yatırım konusunun Bakanlar Kurulu Kararı’nın Ek-4 kısmında yer alan “Teşvik Edilmeyecek Yatırım Konuları” içerisinde yer almaması veya “Teşviki Belli Şartlara Bağlı” yatırımlara ilişkin olarak gerekli şartları taşımasıdır. İkincisi ise belirlenen 1 milyon TL asgari sabit yatırım tutarının sağlanmasıdır.

İlgili yatırımcılar, genel teşvik uygulamaları kapsamında yatırım teşvik belgesi almak için yapacakları başvurularını Ekonomi Bakanlığı’nın yanı sıra yerel birim olarak tanımlanan İstanbul Kalkınma Ajansı ve İstanbul Sanayi Odası’na da yapabilmektedirler. İstanbul Kalkınma Ajansı ve İstanbul Sanayi Odası’na yapılacak başvurular 1 milyon TL – 10 milyon TL aralığındaki yatırımlar için geçerlidir.

Bölgesel Teşvik Uygulamaları

Bölgesel teşvik uygulamasında desteklenecek sektörler, illerin potansiyelleri ve ekonomik ölçek büyüklükleri dikkate alınarak tespit edilmiş ve illerin gelişmişlik seviyelerine göre teşvik araçlarının sağladığı yardım yoğunlukları farklılaştırılmıştır. Bu çerçevede her ile özel yatırım konuları, destek oranları, asgari sabit yatırım tutarları ve/veya kapasiteleri belirlenmiştir.

Yeni teşvik sistemine göre 81 il, 6 farklı bölgesel sınıfta değerlendirilmektedir. İstanbul, gelişmişlik bakımından Türkiye’nin en gelişmiş bölgesi olması sebebiyle birinci bölge desteklerinden yararlanmaktadır.

Sektörün US 97 KoduBölgesel Teşviklerden Yararlanacak SektörlerAsgari Yatırım Tutarları ve Kapasiteleri
1911 Derinin tabaklanması, işlenmesi (sadece İstanbul Deri İhtisas OSB ve Tuzla OSB’de yapılacak yatırımlar) 1 Milyon TL
2423 İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı 4 Milyon TL
2929 Sınai Kalıp 4 Milyon TL
30 Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı 4 Milyon TL
32 Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı 4 Milyon TL
33 Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı 1 Milyon TL
5510.3.01 Öğrenci yurtları 100 Öğrenci
80(809 Hariç) Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dahil, yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç) 1 Milyon TL
8511.0.01-05
8511.0.99
8531.0.01-03
Hastane yatırımı, huzurevi Hastane: 1 Milyon TL

Huzurevi 100 Kişi

Atık geri kazanım ve bertaraf tesisleri 1 Milyon TL

Bölgesel Teşvik Uygulamaları kapsamında 5. Bölge destekleri ile desteklenecek yatırım konuları şöyledir:

 • Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak turizm yatırımları,
 • Madencilik yatırımları,
 • Demiryolu ve denizyolu ile yük veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar,
 • 20 Milyon Türk lirası üzeri belirli ilaç ve savunma sanayi yatırımları,
 • Test merkezleri, rüzgar tüneli ve bu mahiyetteki yatırımlar (otomotiv, uzay veya savunma sanayine yönelik olanlar),
 • Asgari 50.000 m2 kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları,
 • Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek ilk, orta ve lise eğitim yatırımları.
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen AR-GE projeleri neticesinde elde edilen ürünlerin üretilmesine yönelik yatırımlar.
Büyük Ölçekli Yatırımları Teşviki

Bu teşvik uygulamasının ana amaçları bölgelerin teknoloji ve Ar-Ge kapasitelerini artırmak ve küresel anlamda rekabet avantajı elde etmektir. Belirlenen asgari yatırım tutarlarını sağlayan bahse konu yatırımlar İstanbul’da büyük ölçekli yatırımların teşviki uygulamaları kapsamında desteklenmektedir.

Büyük Ölçekli Yatırım Teşviklerinden Yararlanacak SektörlerAsgari Sabit Yatırım Tutarları

1

Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı

1 Milyar TL

2

Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı

200 Milyon TL

3

Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları

200 Milyon TL

4

Motorlu Kara Taşıtlarının İmalatı Yatırımları:

       a) Motorlu Kara Taşıtları Ana Sanayi Yatırımları

200 Milyon TL

       b) Motorlu Kara Taşıtları Yan Sanayi Yatırımları

50 Milyon TL

5

Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon İmalatı Yatırımları

50 Milyon TL

6

Transit Boru Hattıyla Taşımacılık Hizmetleri Yatırımları

7

Elektronik Sanayi Yatırımları

8

Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler İmalatı Yatırımları

9

İlaç Üretimi Yatırımları

10

Hava ve Uzay Taşıtları ve/veya Parçaları İmalatı Yatırımları

11

Makine (Elektrikli Makine ve Cihazlar Dahil) İmalatı Yatırımları

12

Metal Üretimine Yönelik Yatırımlar:
[Maden Kanununda belirtilen IV/c grubu metalik madenlerin cevher ve/veya konsantresinden nihai metal üretimine yönelik yatırımlar (bu tesislere entegre madencilik yatırımları dahil)]

 

Bu uygulama kapsamında İstanbul’da sağlanan destek oran ve süreleri özet olarak aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

Bölgesel veya Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Uygulamaları kapsamında vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği açısından bir alt bölge destekleri sağlanacak yatırımlar şöyledir:

 • OSB’lerde yapılacak yatırımlar,
 • Aynı konuda faaliyet gösteren firmaların sektörel işbirliğine dayalı entegrasyon yatırımları,
Stratejik Yatırımların Teşviki

İthalat bağımlılığı yüksek olan ara malı veya ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar stratejik yatırımların teşviki uygulamaları kapsamında desteklenmektedir. Bu kapsamda desteklenecek olan yatırımların aşağıdaki kriterlerin tamamını sağlamaları gerekmektedir.

 • Asgari sabit yatırım tutarının 50 milyon TL olması,
 • Yatırım konusu ürünle ilgili yurtiçi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması,
 • Yatırımla sağlanacak asgari katma değerin %40 olması (rafineri ve petrokimya yatırımlarında bu şart aranmayacaktır),
 • Üretilecek ürünle ilgili toplam ithalat değeri son 1 yıl itibariyle en az 50 Milyon $ olması (yurt içi üretimi olmayan mallarda bu şart aranmayacaktır)

Bu uygulama kapsamında İstanbul’da sağlanan destek oran ve süreleri özet olarak aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

İŞKUR

Türkiye İş Kurumu (İş-Kur), Türkiye’de istihdamın artmasını sağlamak için devlet eliyle kurulmuş ilk insan kaynakları kurumudur. İstihdamın korunması, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulan Türkiye İş Kurumu yeni mevzuat düzenlemeleri ile klasik iş ve işçi bulma hizmetlerinin yanı sıra, aktif ve pasif işgücü politikalarını uygulayabilecek bir yapıya kavuşturulmuştur.

İşbaşı Eğitim Programları Kapsamında İşverene Sunulan Teşvikler

31.12.2016 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programını tamamlayan; 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük kişilerin program sonrasında 3 ay içinde işe alınması durumunda işe alan işverenler:

 • İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteriyorsa 42 ay,
 • Diğer sektörlerde faaliyet gösteriyorsa 30 ay süre ile

SGK işveren primi İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır. Ayrıca işverenler 30/06/2015 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programlarına katılan kişileri işe almış olurlarsa 42 aylık süre 48 aya; 30 aylık süre ise 36 aya uzamaktadır.

30 yaşından büyüklerin istihdam edilmesi durumunda:

Katılımcının cinsiyetine göre 6 aydan 30 aya kadar işveren sigorta primi İŞKUR tarafından karşılanmaktadır. (4447 sayılı Kanun Geçici 10.madde) Ayrıca, Programa katılan kişilere İŞKUR’un yaptığı ödemeler dışında programın düzenlendiği işveren tarafından yapılan ve aylık asgari ücretin yarısını geçmeyen fiili ödemelerin gelir vergisi kanunu gereğince vergi matrahından indirilmesi imkânı bulunmaktadır. (193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 40/11.madde)

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İşverenlere Sunulan Genç ve Kadın İstihdamı Teşviki

31.12.2015 tarihine kadar; yeni işe aldığınız işçilerin sigorta primlerinin işveren hisselerini biz ödüyoruz. Yeni işe aldığınız işçiyi sahip olduğu nitelik ve mesleki belgeye uygun işte çalıştırmanız koşuluyla;

18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan;

Mesleki yeterlik belgesine sahip olanların 48 ay,

Mesleki ve teknik eğitimi tamamlayanlar veya mesleki eğitim kurslarını bitirenlerin 36 ay,

Hiçbir belge veya niteliğe sahip olmayanların 24 ay,

29 yaşından büyük erkeklerden; mesleki belge veya niteliğe sahip olanların 24 ay,

Yukarıdaki maddelerde sayılan niteliklere sahip olan bu işçilerin İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde ilave olarak 6 ay,

Çalışmakta iken, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra mesleki belge veya niteliğe sahip olanların 12 ay,

18 yaşından büyüklerden; hiçbir mesleki belge veya niteliğe sahip olmayanların İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde ise 6 ay SGK işveren primi İŞKUR tarafından karşılanmaktadır.

Bu teşviklerden yararlanabilmek için;

İşe alınan kişinin son 6 ay içinde SGK’ya bildirilmemiş olması ve işe girdiği işyerindeki son 6 aylık personel ortalamasına ilave olarak işe alınması gerekmektedir.

Başvuru Yeri ve Zamanı: 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile hizmet merkezlerine istenildiği zaman başvuru yapılarak ayrıntılı bilgi alınması mümkündür.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

KOSGEB

Teknopazar - Teknolojik Ürün Tanıtım Ve Pazarlama Destek Programı

Programın Amacı Ve Gerekçesi

 • Teknoloji Tabanlı KOBİ’lerin uluslararası pazarlarda rekabet güçlerinin artırılması
 • Ar-Ge ve İnovasyon projelerinin sonuçlarının ticarileştirilmesine yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması.
 • Teknolojik Ürüne yönelik Tanıtım ve Pazarlama faaliyetlerinin desteklenmesi

Başvuru Süresi
Başvurular sürekli açıktır ve yılın her günü www.kosgeb.gov.tr adresindeki KOBİ Giriş bölümünden online olarak yapılabilir. Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama (TEKNOPAZAR) Destek Programı süresi 12 (on iki) ay ‘dır.

Kimler Başvurabilir?

Ar-Ge, yenilik veya tasarım projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanan projelerin sonucunda ortaya çıkmış teknolojik ürün/prototipe sahip veya kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler

Patent belgesi ile koruma altına alınmış teknolojik ürün/prototipe sahip veya patent hakkını Türk Patent Enstitüsü nezdinde devralmış işletmeler

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim Belgesine sahip işletmeler

Destek Limitleri Ve Oranları

Bu Program kapsamında destek üst limiti 150.000 (yüz elli bin) TL geri ödemesiz destek sağlanır.

 • Yurt dışındaki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için 100.000 (yüz bin) TL,
 • Yurt içindeki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için ise 50.000 (elli bin) TL,
 • Program kapsamında uygulanacak desteklerin oranı tüm bölgelerde %100 (yüz) olarak uygulanır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Endüstriyel Uygulama Programı

Programın Amacı Ve Gerekçesi

Endüstriyel Uygulama Programı kapsamı; yeni bir ürün/hizmetin; üretilmesi, kalitesinin artırılması, maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin uygulamaya alınması, ürün veya süreçlerinin pazara uygun biçimde ticarileştirilmesi amacıyla hazırlanan projelerin KOSGEB tarafından desteklenmesidir.

Başvuru Süresi

Başvurular sürekli açıktır ve yılın her günü www.kosgeb.gov.tr adresindeki KOBİ Giriş bölümünden online olarak yapılabilir.

Kimler Başvurabilir?

Ar-Ge ve/veya inovasyon projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanmış projelerin,

Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan projelerin,

Patent belgesi ile koruma altına alınmış ve prototip aşaması tamamlanmış buluş ve fikirlerin sahipleri, kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler veya Türk Patent Enstitüsü (TPE) tarafından devri yapılmış patent sahibi işletmeler başvurabilir.

Destek Limitleri Ve Oranları

a) Kira desteği: Proje başvurusu kabul edilen ve destek kararı alınan işletmeye, proje süresince aylık üst limiti 1.000 (bin) TL olacak şekilde geri ödemesiz kira desteği sağlanır.

b) Makine-teçhizat, donanım, sarf malzemesi, yazılım ve tasarım giderleri desteği: Proje iş planında yer alan ve proje süresi içinde ihtiyaç duyulan; test, analiz ve laboratuvar ekipmanı ile buna yönelik sarf malzemesi giderleri, üretim hattı tasarım giderleri, üretime yönelik makine, teçhizat, donanım ve yazılım giderleri kapsamında işletmeye geri ödemesiz olarak üst limit 150.000 (yüzellibin) TL, geri ödemeli olarak da üst limit 500.000 (beşyüzbin) TL destek sağlanır. Ancak projeye konu satın alınacak makine ve teçhizatın; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, destek oranlarına % 15 (onbeş) ilave edilir. Proje başvurusunu girişimci olarak yapan işletmenin; işletme kuruluşu ve ofis donanımı giderleri de bu destek kapsamındadır. Geri ödemeli destek kapsamında KOSGEB tarafından talep edilen teminatlar için, Teminat Giderleri olarak %100 oranında geri ödemesiz destek sağlanır.

c) Personel gideri desteği: Proje kapsamında yeni istihdam edilecek personel giderleri karşılığı olarak, net ücret üzerinden aylık, meslek lisesi mezunlarına 1.200 (bin iki yüz), ön lisans mezunlarına 1.500 (binbeş yüz), lisans mezunlarına 2.000 (iki bin) TL, yüksek lisans mezunlarına 2.750 (iki bin yedi yüz elli) TL ve doktora mezunlarına 3.500 (üç bin beş yüz) TL olmak üzere, toplam üst limiti 150.000 (yüz elli bin) TL geri ödemesiz destek sağlanır. Desteklenecek personel sayısına, niteliğine ve destekleme süresine Kurul karar verir.


Detaylı bilgi için tıklayınız.

Ar-Ge ve İnovasyon Programı

Programın Amacı Ve Gerekçesi

Ar-Ge ve İnovasyon Programının kapsamı; bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi konularında yürütülen projelerin KOSGEB tarafından desteklenmesidir.

Başvuru Süresi

Başvurular sürekli açıktır ve yılın her günü www.kosgeb.gov.tr adresindeki KOBİ Giriş bölümünden online olarak yapılabilir.

Kimler Başvurabilir?

Ar-Ge ve İnovasyon Programından araştırma-geliştirme ve inovasyon konularında projesi olan işletmeler ve girişimciler yararlanabilir.

Destek Limitleri Ve Oranları

 Ar-Ge ve İnovasyon Programı kapsamında sağlanacak desteklerin oranı tüm bölgelerde % 75 (yetmiş beş) olarak uygulanır. Ancak projeye konu satın alınacak makine ve teçhizatın; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, destek oranı % 90 (doksan) olarak uygulanır.

Başlangıç Sermayesi Desteğinden girişimci bir defaya mahsus desteklenmekte olup destek oranı % 100 (yüz)’dür. Proje kapsamında KOSGEB tarafından talep edilen Banka Teminat Mektubu veya Kefalet Mektubu için ödenen teminat giderlerine geri ödemesiz olarak %100 oranında destek verilir. Bu destek Başkanlıkça belirlenecek Teminat Giderlerinin Destelenmesine ilişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde yürütülür.

Ar-Ge ve İnovasyon Programı için belirlenen destek üst limitleri proje bazlı olup işletmelerin her yeni projesinde destek üst limiti yeniden başlatılır. İşletmenin aynı anda sadece 1 (bir) Ar-Ge ve İnovasyon Projesi desteklenir. İşletme, projesini tamamlaması halinde yeni bir proje sunabilir. Ancak 2 (iki) projesi arka arkaya başarısız tamamlanan veya sonlandırılan işletmenin bu program kapsamında yeni başvurusu alınmaz.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı

Programın Amacı Ve Gerekçesi

Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.

Başvuru Süresi

Proje teklif çağrısı usulüdür. www.kosgeb.gov.tr adresinden çağrılar takip edilmelidir.

Rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi konularında projesi olan işletmeler ve girişimciler yararlanabilir.


Destek Limitleri Ve Oranları

Destek unsurları, Proje Teklif Çağrısı özelinde konunun özelliği dikkate alınarak değişiklik arz edecektir.

 Proje Süresi

En az 6

En Fazla 36 Ay

(+6) Ay

Destek Üst Limiti

Geri Ödemesiz Destek - En fazla 300.000 TL

Geri Ödemeli Destek - En fazla 700.000 TL

Proje Destek Oranı

1. ve 2. Bölgelerde en fazla %60
3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde  en fazla %80

Desteklenecek Proje Giderleri

Program kapsamında desteklenecek proje giderleri Proje Teklif Çağrısında belirlenir ve belirlenen esaslar dahilinde desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak; gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.

Personel giderleri, net ücret (asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. ek ödemeler hariç) üzerinden desteklenir.  Proje kapsamında desteklenmesi uygun görülen gider grupları toplamı ile destek türleri, Proje Teklif Çağrısında belirlenen üst limit, oran ve varsa gider kısıtlarını geçmeyecek şekilde Kurul tarafından belirlenir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Girişimcilik Destek Programı

Programın Amacı Ve Gerekçesi

 • Girişimciliğin desteklenmesi
 • Girişimciliğin yaygınlaştırılması
 • Başarılı işletmelerin kurulması

Programdan Kimler Yararlanabilir?

 • Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler(31/12/2017’e kadar),
 • Girişimciler 
 • İşletici Kuruluşlar (İş Geliştirme Merkezi’ni yönetmek üzere kurulan tüzel kişilik)

Programın Kapsamı

Bu program, a)Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, b)Yeni Girişimci Desteği, c)İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği ve d)İş Planı Ödülünden oluşur.

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

 Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri, ülkede girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulması genel hedefine uygun olarak; girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve beceri sahibi olmaları, bu süreçte kendi rol ve sorumluluklarının farkına varmaları ve kendi iş fikirlerine yönelik iş planı hazırlayabilecek bilgi ve deneyim kazanmaları amacıyla düzenlenir.

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri;

 • KOSGEB birimleri tarafından düzenlenen,
 • Ulusal veya uluslararası projeler kapsamında, KOSGEB tarafından yürütülen,
 • KOSGEB ile işbirliği içerisinde çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen eğitimler,
 • Üniversiteler tarafından örgün eğitim kapsamında verilen girişimcilik dersleri’dir.

 Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri, en az 32 saat süren, genel katılıma açık ve ücretsiz eğitimlerdir.

Yeni Girişimci Desteği

Destekten Kimler Yararlanabilir?

 Bu destekten Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlayan ya da İŞGEM’de yer alacak Girişimciler yararlanabilir. 

Girişimcinin başvuru tarihi itibariyle son 1 (bir) yıl içerisinde aynı faaliyet konusunda (Güncel NACE-Ekonomik Faaliyet Sınıflamasında yer alan 4’lü koda göre) şahıs işletmesinin bulunmaması gerekmektedir. Ayrıca Girişimcinin tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir işletmede%50’den fazla ortaklığının olmaması gerekmektedir.

Girişimcinin kuracağı işletme, Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olmalıdır.

Girişimcinin destek sürecinde; başka bir işletme/kurum/kuruluşta SGK hükümlerine tabi olarak çalışmaması gerekmektedir. Ancak İnkübatör’lerde yer alacak öğretim elemanları için bu şart aranmaz. 

Destek Unsurları Nelerdir?

DESTEK UNSURU

ÜST LİMİTİ (TL)

DESTEK ORANI (%)

(1. ve 2.Bölge)

DESTEK ORANI (%)

(3., 4., 5. ve 6. Bölge)

İşletme Kuruluş Desteği

Geri Ödemesiz

2.000

-

Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Ofis Donanım ve Yazılım Desteği

18.000

60

Kadın Girişimci, Gazi, Birinci derecede şehit yakını veya Engelli
Girişimciye 
%80 uygulanır.

70

Kadın Girişimci, Gazi, Birinci derecede şehit yakını veya Engelli
Girişimciye 
%90 uygulanır.

İşletme Giderleri Desteği

30.000

Geri Ödemesiz Destekler Toplamı

50.000

Sabit Yatırım Desteği

Geri Ödemeli

100.000

 

1) İşletme kuruluş giderleri için geri ödemesiz olarak 2.000 (iki bin) TL destek sağlanır. 

2) Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Ofis Donanım ve Yazılım Desteği kapsamında, işletmenin kuruluş tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde satın alınan/alınacak makine, teçhizat, yazılım ve ofis donanımları için geri ödemesiz olarak üst limiti 18.000 (on sekiz bin) TL destek sağlanır.

3) İşletme Giderleri Desteği kapsamında, işletme kurluş tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde gerçekleşen işyeri kirası ve personel net ücretlerine yönelik olarak, aylık azami 5.000(beş bin) TL ve toplamda geri ödemesiz olarak 30.000 (otuz bin) TL destek sağlanır.

4) Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteği ile İşletme Giderleri Desteği üst limitleri; bu destek unsurları için belirlenen üst limitlerin toplamını aşmamak üzere ihtiyaç duyulması halinde Kurul Kararı ile  % 50 (elli)’ye kadar arttırılabilir. Bu durumda Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteğinin üst limiti 27.000 (yirmi yedi bin) TL, İşletme Giderleri Desteği üst limiti 45.000 (kırk beş bin) TL ve her iki desteğin üst limitleri toplamı ise 48.000 (kırk sekiz bin) TL’yi geçemez.  

5) Sabit Yatırım Desteği kapsamında, işletme kuruluş tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde satın alınacak makine, teçhizat ve yazılım için teminat karşılığı geri ödemeli olarak 100.000  (yüz bin) TL destek sağlanır.

İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği

KOBİ’lere işletme geliştirme koçluğu, destek ağlarına ulaşım, finans kaynaklarına erişim imkânı, uygun koşullarda iş yeri mekânı, ortak ofis ekipmanı ve ofis hizmetleri sunmak amacıyla kurulacak bir İŞGEM’in, kuruluş ve işletme giderlerine destek sağlanmaktadır.

Desteğe Kimler Başvurabilir?

 • Belediyeler,
 • Yüksek Öğretim Kurumları,
 • Özel İdareler,
 • Meslek Kuruluşları,
 • İnkübatörler.

Destek Unsurları, Oranı, Süresi Ve Üst Limiti

İŞGEM Kuruluş Desteği süresi en fazla 18 ay, İŞGEM İşletme Desteği süresi en fazla 36 ay’dır.

DESTEK UNSURU

ÜST LİMİTİ (TL)

DESTEK ORANI (%)

(1. ve 2. Bölge)

DESTEK ORANI (%)

(3., 4., 5. ve 6. Bölge)

İŞGEM Kuruluş Desteği

Geri Ödemesiz

650.000

60

70

Bina Tadilatı

500.000

Mobilya Donanım

100.000

Personel Gideri

50.000

İŞGEM İşletme Desteği

200.000

60

70

Personel

100.000

Eğitim, Danışmanlık

50.000

Küçük Tadilat

20.000

İŞGEM tanıtım/organizasyon giderleri, işbirliği ağlarına erişim giderleri için

30.000

İşgem Kuruluş Desteği 

 • Bina tadilatı için 500.000 (beş yüz bin) TL,
 • Ofisler ve ortak kullanım alanları için gerekli olan mobilyalar ve donanım (bilgisayar altyapısı dâhil) alımı için toplam 100.000 (yüz bin) TL,
 • Personel net ücreti (asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. ek ödemeler hariç), kişi başına 3.000(beş bin)TL’yi geçmemek üzere en fazla 3(üç) personel için, toplam 50.000 (elli bin) TL olmak üzere, geri ödemesiz destek üst limiti 650.000 (altı yüz elli bin) TL’dir.
 • Personel net ücreti (asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. ek ödemeler hariç), kişi başına 3.000 (üç bin) TL’yi geçmemek üzere en fazla 5 (beş) personel için, toplam 100.000 (yüz bin