Devlet Destekleri

İstanbul Kalkınma Ajansı bünyesinde faaliyet gösteren Yatırım Destek Ofisi, İstanbul’a yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı yatırımcılara yatırım destek hizmetleri sunmaktadır. Bu kapsamda yatırımcılara yatırım fırsatları ve şehrin sunduğu imkânlar hakkında bilgilendirme yapılmaktadır. Yatırım Destek Ofisi; İSTKA mali destek programları, TÜBİTAK destekleri, Avrupa Birliği Horizon 2020 Programı ve KOSGEB’ dâhil olmak üzere birçok kurumun sağladığı mali ve teknik destek programları hakkında kamuoyunu bilgilendirmektedir. Bunların yanı sıra girişimcilik ekosistemi paydaşlarını bir araya getiren etkinlikler düzenlenmektedir. Bu kapsamda iyi uygulama örnekleri paylaşılmakta ve işbirliği ağları oluşturmak amacıyla farklı yelpazedeki birçok girişim bir araya getirilmektedir. Bu bölümde kamu kurum ve kuruluşları ile uluslararası kurumlarca sağlanan yaygın destekler hakkında detaylı bilgilendirme yer almaktadır.

Avrupa Birliği Horizon 2020

Avrupa Birliği Çerçeve Programları Avrupa’nın bilim, teknoloji politika ve uygulamalarının uyumlaştırılması amacıyla oluşturulan Birlik Programı’dır. İlki 1984 yılında başlatılmıştır ve dünyanın en yüksek bütçeli sivil araştırma programıdır. Çerçeve Programlar Avrupa’nın araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesini güçlendirmek, üniversite-sanayi işbirliğini teşvik etmek, AB üye ülkeleri, AB aday ülkeleri ve AB’nin işbirliği yaptığı diğer ülkeler ile AB politikalarına ilişkin farklı alanlarda işbirliğini geliştirmek amacıyla yürütülmektedir. Program uluslararası ortaklıklar yolu ile geleceğin teknolojilerine yön verme amacıyla oluşturulmuştur. Çerçeve Programlar, geniş kapsamlı bir bilimsel çerçeve içerisinde araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetlerini desteklemek için kurulan özel bir fonlama sistemi ile hayata geçirilmektedir.

2007-2013 yıllarını kapsayan süreçte AB 7. Çerçeve Programı yürütülmüştür. Avrupa Birliği’nin yeni dönem Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı olan Horizon 2020 ise içerisinde yaklaşık 80 Milyar Avro’luk bir bütçe ile hayata geçirilmiş olup 2014-2020 yılları arasında Avrupa Komisyonu tarafından yürütülmektedir. Söz konusu programın Türkiye Koordinatörü TÜBİTAK’tır.

Horizon 2020 Programına katılım koşulları şu şekildedir:
 • En az 3 farklı AB Üyesi veya Asosiye ülkeden KOBİ, Araştırıma Merkezi, STK, üniversite gibi kurumların oluşturduğu konsorsiyumlar başvurabilir.

          Bu koşulun dışında bazı alt bileşenlere ait birkaç istisnai durum vardır.

 • Bilimsel Mükemmeliyet ana bileşeni altında yer alan “Avrupa Araştırıma Konseyi (ERC)” ve “Marie-Curie” programlarına Araştırmacılar tek başlarına müracaat edebilirler.
 • Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik ana bileşeni altında yer alan KOBİ’lerde Yenilikçilik programına KOBİ’ler tek başlarına müracaat edebilirler.

Horizon 2020 Programı; endüstriyel liderlik ve rekabetçilik, bilimsel mükemmeliyet ve toplumsal sorunlara çözümler adı altında üç ana bileşenden oluşmaktadır.

Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik (17,4 Milyar Avro)

Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik Bileşeni altında yeni iş sahaları yaratarak istihdam artışının, anahtar teknolojilere stratejik yatırımların, Ar-Ge için özel sektör yatırımının ve Yenilikçi KOBİ’lerin desteklenmesi hedeflenmektedir.

Bilimsel Mükemmeliyet (25 Milyar Avro)

Bilimsel Mükemmeliyet Bileşeni altında Dünya standartlarında bilimin, ileri düzey araştırma yeteneği geliştirilmesinin ve araştırmacıların en iyi altyapılara erişiminin desteklemesi hedeflenmektedir.

Toplumsal Sorunlara Çözümler (30,8 Milyar Avro)

Toplumsal Sorunlarla Mücadele Bileşeni altında ise toplumsal sorunlara çok disiplinli ve çok ortaklı araştırmalar yolu ile etkili çözüm önerilerinin desteklenmesi hedeflenmektedir. Bütçe dağılımı aşağıda verilmektedir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Teknoyatırım Programı

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı (Teknoyatırım), ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması amacıyla;

 • Türkiye veya yurtdışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen sanayiye yönelik, Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucu ortaya çıkan teknolojik ürünler
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde başlatılıp sonuçlandırılan Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler
 • Özkaynaklar kullanılarak yapılan Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ve patenti alınan teknolojik ürünler ile ilgili ülkemizde yerleşik işletmelerce gerçekleştirilecek seri üretime yönelik yatırımlar desteklenmektedir.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

 • Teknolojik ürün, Türkiye’de ilk defa üretilecek olmalı ve ilan edilen öncelikli teknoloji alanlarında* yer almalıdır.
 • Ar-Ge sonucu elde edilen prototip ile yatırıma konu ürün aynı olmalıdır.
 •  Yatırımın yapılacağı yer, bina, altyapı vb. ile ilgili yatırıma engel teşkil edecek bir durum olmamalıdır.
 • Ar-Ge projesi/faaliyeti ve yatırım planlaması ile ilgili açık ve net bilgiler verilmeli ve yatırım süresi 36 ayı geçmemelidir.
 • Alınacak makine/teçhizatın isim ve işlevi net bir şekilde belirtilmeli, yatırımın nasıl finanse edileceği iyi planlanmalıdır.
 • 50 milyon TL’ye kadar yatırım proje başvuruları kabul edilecek olup bunun 10 milyon TL’ye kadarlık kısmı değerlendirmeye alınacaktır. Proje hazırlanırken bu bütçe sınırları göz önüne alınmalıdır.
 • Projeler teknik ve mali açıdan konunun uzmanı akademisyenler tarafından değerlendirilmektedir.

Destek Kapsamı

 • Öncelikli teknoloji alanlarında ilk defa üretilecek ürünler

Başvuru Sahipleri

 • İşletmeler

Destek Limiti

 • Küçük işletme için ithal alımda %40, yerli alımda %50 (Üst limit 5 Milyon TL)
 • Orta büyüklükteki işletmeiçin ithal alımda %30, yerli alımda %40 (Üst limit 4 Milyon TL)
 • Büyük işletme için ithal alımda %10, yerli alımda %20 Üst limit 2 Milyon TL)

Başvuru Tarihi

 • Proje Teklif Çağrısı

Detaylı Bilgi

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; özel sektörde, Ar-Ge ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini, verimliliğin artırılmasını, üretim maliyetlerinin düşürülmesini, teknolojik bilginin ticarileşmesini, rekabet öncesi işbirliklerinin gelişmesini, teknoloji yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlar ile Ar-Ge’ye ve yeniliğe yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılmasını, Ar-Ge personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını desteklemek ve teşvik etmek amacıyla 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu yayımlamıştır.

Bu kanun çerçevesinde özel sektör tarafından kurulan Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri desteklenmektedir.

 • Ar-Ge Merkezi kuracak özel sektör temsilcilerinin aşağıdaki koşulları yerine getirmesi beklenmektedir:
 • Ar-Ge Merkezinde araştırmacı ve teknisyen statüsünde çalışacak en az 15 Tam Zaman Eşdeğer Ar-Ge personeline sahip olunması,
 • Ar-Ge Merkezinde Ar-Ge veya tasarım projelerinin bulunması
 • Ar-Ge ve destek personelinin Ar-Ge Merkezinde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmalara sahip olunması
 • Ar-Ge veya tasarım faaliyetlerinin yurt içinde gerçekleştirilmesi
 • Ar-Ge Merkezlerinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki mekân içinde yer alması

Tasarım Merkezi kuracak özel sektör temsilcilerinin aşağıdaki koşulları yerine getirmesi beklenmektedir:

 • Tasarım Merkezinde tasarımcı ve teknisyen statüsünde çalışacak en az 10 Tam Zaman Eşdeğer Tasarım personeline sahip olunması
 • Tasarım Merkezinde tasarım projelerinin bulunması
 • Tasarım ve destek personelinin Tasarım Merkezinde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmalara sahip olunması
 • Tasarım faaliyetlerinin yurt içinde gerçekleştirilmesi
 • Tasarım Merkezlerinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki mekan içinde yer alması

Destek Kapsamı

 • İşletmelerin Ar-Ge ve İnovasyon kapasitesinin geliştirilmesi ve bu kapasitenin kurumsallaşmasına katkıda bulunmak

Başvuru Sahipleri

 • İşletmeler

Destek Limiti

 • Çeşitli Muafiyetler (Ar-Ge indirimi/Gelir vergisi stopajı teşviki/Sigorta primi desteği/Damga vergisi istisnası)

Başvuru Tarihi

 • Proje başvuruları yıl içerisinde sürekli olarak alınır. Proje önerileri elektronik ortamda sunulur.

Detaylı Bilgi

Kümelenme

Kümelenme Destek Programının genel hedefleri aşağıdaki gibidir:

 • Türk sanayisinin rekabet edebilirliğinin, yenilikçiliğinin ve verimliliğinin yükseltilmesi,
 • Küresel ihracattan daha fazla pay alınması,
 • Ağırlıklı olarak yüksek teknolojili ürünlerin üretilmesi,
 • Nitelikli işgücüne sahip ve aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısına dönüştürülmesi.

Programın amacı; kümelenme birlikteliklerinin başlatılması, etkin bir şekilde ilerletilmesi amacıyla gerekli işbirliği ortamının güçlendirilmesi olarak özetlenebilir. Bu amaca yönelik ilerleme aşağıdaki göstergeler ile takip edilecektir:

 • Kümelenme birlikteliklerinin koordinasyonu, sevk ve idaresi amacıyla oluşturulan ve Bakanlık tarafından akredite edilen, yasal bir statüye sahip kurum ve kuruluş sayısı,
 • Kümelenme birlikteliklerinin içinde aktif rol alan üniversite sayısı,
 • Kümelenme birlikteliklerinin içinde aktif rol alan işletme sayısı,
 • Kümelenme birliktelikleri neticesinde diğer işletmelerle işbirliği seviyesi ve kalitesini arttıran firma sayısı,
 • Kümelenme birliktelikleri sonucu oluşturulan ortak kullanıma yönelik yapıların sayısı ve bu yapılardan faydalanan işletme sayısı,
 • Kümelenme birliktelikleri sonucunda oluşturulan ve piyasaya sürülen yeni, yenileştirilmiş ve/veya geliştirilmiş ürün sayısı.

Destek Kapsamı

 • İşletmelerin kümelenme koordinasyonunu ve motivasyonunu sağlamak, piyasa geliştirmek, verimliliği artırmak ve yenilik üretmek

Başvuru Sahipleri

 • İşletmeler ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar

Destek Limiti

 • 5 yıl için azami 25 Milyon TL veya bütçenin %50'si

Başvuru Tarihi

 • Proje Teklif Çağrısı

Detaylı Bilgi

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri; yeni veya ileri teknolojide mal ve hizmet üretmek isteyen girişimcilerin, araştırmacı ve akademisyenlerin sınaî ve ticari faaliyetlerini üniversitelerin yanında veya yakınında yürütebilmelerine ve bu üniversitelerden yararlanabilmelerine imkan vermek için kurulmuş akademik, sosyal ve kültürel sitelerdir. 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu 06 Temmuz 2001 tarihli ve 24454 sayılı sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği ise 12 Mart 2014 tarihli ve 28939 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Aslı amacı üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörleri arasında işbirliği sağlamak olan Teknoloji Geliştirme Gölgelerinin diğer kuruluş amaçları şu şekildedir:

 • Ülke sanayinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması amacıyla teknolojik bilgi üretilmesi,
 • Üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirilmesi,
 • Ürün kalitesinin veya standardının yükseltilmesi,
 • Verimliliğin artırılması, üretim maliyetlerinin düşürülmesi,
 • Teknolojik bilginin ticarileştirilmesi,
 • Teknoloji yoğun yatırım ve girişimciliği desteklemek,
 • Araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı yaratmak,
 • Teknoloji transferine katkıda bulunmak.

Destek Kapsamı

 • Yeni veya ileri teknolojide mal ve hizmet üretmek isteyen girişimcilerin, araştırmacı ve akademisyenlerin sınaî ve ticari faaliyetlerini üniversitelerin yanında veya yakınında yürütebilmelerine ve bu üniversitelerden yararlanabilmelerine imkan vermek için kurulmuş akademik, sosyal ve kültürel sitelerin oluşmasına katkı vermek

Başvuru Sahipleri

 • İşletmeler

Destek Limiti

 • Çeşitli Muafiyetler [Kurumlar-Gelir Vergisi Limit yok/SGK Muafiyet Sig. İşv. His. %50]

Başvuru Tarihi

 • Yıla Yaygın

Detaylı Bilgi

Rekabet Öncesi İşbirliği

Rekabet Öncesi İşbirliği programına başvurmadan önce, “Stratejik İşbirliği” kavramının iyi tanımlanması ve aynı sektörde veya birbiriyle bağlantılı sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler arasında yaygınlaştırılması gerekmektedir.

Stratejik İşbirliği, iki veya daha fazla bağımsız işletmenin kendilerini hem stratejik olarak konumlandırma hem de öz yeteneklerini karşılıklı yarar sağlayacak şekilde bazı amaçlar üzerinde birleştirdikleri işbirliği anlaşmaları” sonucunda ortaya çıkan ve bir plan dahilinde yürütülen çalışmalardır.

Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri ise Stratejik İşbirliği yapan bir veya daha fazla işletmenin maddi, teknoloji ve bilgiye dayalı kaynaklarını bir araya getirmek suretiyle yürüttükleri projelerdir.

Stratejik işbirliği tanımı kapsamında uygun işletmeler aşağıdaki yöntemleri uygulayabilirler:

 • Ortak Ar-Ge çalışması,
 • Ortak Ürün Geliştirme,
 • Uzun Dönemli Kaynak Sağlama Anlaşmaları
 • Ortak Üretim,
 • Dağıtım/Hizmetin Paylaşımı (üretici-dağıtımcı arasındaki ve üretici işletme-tedarikçi işletme arasındaki işbirliğini içeren ticari anlaşmalar).

Destek Kapsamı

 • Birden fazla işletmenin yeni teknoloji geliştirmeye yönelik iyi tanımlanmış faaliyetler üzerinde ortak çalışmaları ve işbirliği yapılması

Başvuru Sahipleri

 • İşletmeler

Destek Limiti

 • Çeşitli vergisel muafiyetler (36+6 ay)

Başvuru Tarihi

 • Yıla Yaygın

Detaylı Bilgi

2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar

Yeni Teşvik Sistemi

15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 3 farklı uygulamadan oluşmaktadır:

 • Genel Teşvik Uygulamaları
 • Bölgesel Teşvik Uygulamaları
 • Stratejik Yatırımların Teşviki

Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Teşvik uygulamaları açısından illerin gelişmişlik düzeyini gösteren bölgesel harita ve il dağılımını gösteren tablo aşağıda sunulmuştur:

1.Bölge2.Bölge3.Bölge4.Bölge5.Bölge6.Bölge
Ankara Aydın Adana Afyonkarahisar Bayburt Adıyaman
Antalya Balıkesir Burdur Aksaray Çankırı Ağrı
Bursa Bilecik Düzce Amasya Erzurum Ardahan
Eskişehir Bolu Gaziantep Artvin Giresun Batman
İstanbul Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada hariç) Karaman Bartın Gümüşhane Bingöl
İzmir Denizli Kırıkkale Çorum Kahramanmaraş Bitlis
Kocaeli Edirne Kütahya Elazığ Kilis Diyarbakır
Muğla Isparta Mersin Erzincan Niğde Hakkari
Tekirdağ Karabük Samsun Hatay Ordu Iğdır
Kayseri Trabzon Kastamonu Osmaniye Kars
Kırklareli Rize Kırşehir Sinop Mardin
Konya Uşak Malatya Tokat Muş
Manisa Zonguldak Nevşehir Tunceli Siirt
Sakarya Sivas Yozgat Şanlıurfa
Yalova Şırnak
Van
Bozcaada ve Gökçeada
9 il15 il13 il14 il14 il17 il

Asgari sabit yatırım tutarı, uygulamalara göre aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

 • Genel Teşvik Sistemi’nde asgari sabit yatırım tutarı,
  • 1. ve 2. bölgelerde 1 Milyon TL
  • 3., 4., 5. ve 6. bölgelerde 500 Bin TL’dir.
 • Bölgesel Teşvik Uygulamaları için asgari sabit yatırım tutarı 1. ve 2. bölgelerde 1 Milyon TL’den, diğer bölgelerde ise 500 Bin TL’den başlamak üzere desteklenen her bir sektör ve her bir il için ayrı ayrı belirlenmiştir.
 • Stratejik Yatırımlar için asgari sabit yatırım tutarı 50 Milyon TL’dir.
Destek Unsurları
Katma Değer Vergisi İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti
Teşvik belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır. Teşvik belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.
Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
Gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar, indirimli olarak uygulanmasıdır. Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır.
Gelir Vergisi Stopajı Desteği Sigorta Primi Desteği
Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için belirlenen gelir vergisi stopajının terkin edilmesidir. Sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür. Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır. Sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür.
Faiz Desteği Yatırım Yeri Tahsisi
Faiz Desteği, teşvik belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli yatırım kredileri için sağlanan bir finansman desteği olup, teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin Teşvik Belgesi düzenlenmiş yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilmesidir. veya kâr payının belli bir kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır.
Katma Değer Vergisi İadesi
Sabit yatırım tutarı 500 milyon Türk Lirasının üzerindeki Stratejik Yatırımlar kapsamında gerçekleştirilen bina-inşaat harcamaları için tahsil edilen KDV’nin iade edilmesidir.

Genel Teşvik Uygulamaları

İstanbul’da genel teşvik uygulamalarından faydalanmak isteyen yatırımcıların karşılamaları gereken 2 ana husus vardır. Bunların ilki; yatırım konusunun Bakanlar Kurulu Kararı’nın Ek-4 kısmında yer alan “Teşvik Edilmeyecek Yatırım Konuları” içerisinde yer almaması veya “Teşviki Belli Şartlara Bağlı” yatırımlara ilişkin olarak gerekli şartları taşımasıdır. İkincisi ise belirlenen 1 milyon TL asgari sabit yatırım tutarının sağlanmasıdır.

İlgili yatırımcılar, genel teşvik uygulamaları kapsamında yatırım teşvik belgesi almak için yapacakları başvurularını Ekonomi Bakanlığı’nın yanı sıra yerel birim olarak tanımlanan İstanbul Kalkınma Ajansı ve İstanbul Sanayi Odası’na da yapabilmektedirler. İstanbul Kalkınma Ajansı ve İstanbul Sanayi Odası’na yapılacak başvurular 1 milyon TL – 10 milyon TL aralığındaki yatırımlar için geçerlidir.

Bölgesel Teşvik Uygulamaları

Bölgesel teşvik uygulamasında desteklenecek sektörler, illerin potansiyelleri ve ekonomik ölçek büyüklükleri dikkate alınarak tespit edilmiş ve illerin gelişmişlik seviyelerine göre teşvik araçlarının sağladığı yardım yoğunlukları farklılaştırılmıştır. Bu çerçevede her ile özel yatırım konuları, destek oranları, asgari sabit yatırım tutarları ve/veya kapasiteleri belirlenmiştir.

Yeni teşvik sistemine göre 81 il, 6 farklı bölgesel sınıfta değerlendirilmektedir. İstanbul, gelişmişlik bakımından Türkiye’nin en gelişmiş bölgesi olması sebebiyle birinci bölge desteklerinden yararlanmaktadır.

Sektörün US 97 KoduBölgesel Teşviklerden Yararlanacak SektörlerAsgari Yatırım Tutarları ve Kapasiteleri
1911 Derinin tabaklanması, işlenmesi (sadece İstanbul Deri İhtisas OSB ve Tuzla OSB’de yapılacak yatırımlar) 1 Milyon TL
2423 İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı 4 Milyon TL
2929 Sınai Kalıp 4 Milyon TL
30 Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı 4 Milyon TL
32 Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı 4 Milyon TL
33 Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı 1 Milyon TL
5510.3.01 Öğrenci yurtları 100 Öğrenci
80(809 Hariç) Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dahil, yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç) 1 Milyon TL
8511.0.01-05
8511.0.99
8531.0.01-03
Hastane yatırımı, huzurevi Hastane: 1 Milyon TL

Huzurevi 100 Kişi

Atık geri kazanım ve bertaraf tesisleri 1 Milyon TL
3530.0.15 Hava taşıtları ve motorlarının bakım ve onarımı 1 Milyon TL

Bölgesel Teşvik Uygulamaları kapsamında 5. Bölge destekleri ile desteklenecek yatırım konuları şöyledir:

 • Demiryolu, denizyolu veya havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar.
 • Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Teknoloji yoğunluk tanımına göre orta yüksek ve yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlere yönelik test merkezi yatırımları.
 • Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde veya termal turizm konusunda bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatırımları.
 • Savunma Sanayii Müsteşarlığından alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek savunma alanındaki yatırımlar.
 • Maden istihraç yatırımları ve/veya maden işleme yatırımları (4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu’nda tanımlanan I. grup madenler ve mıcır yatırımları ile İstanbul ilinde gerçekleştirilecek istihraç ve/veya işleme yatırımları hariç).
 • Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek   olan, kreş   ve   gündüz bakım evleri, okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim yatırımları ile hava araçlarının kullanım, tamir ve bakımına yönelik eğitim yatırımları.
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklenen AR-GE projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin veya parçaların üretimine yönelik yatırımlar.
 • Motorlu kara taşıtları ana sanayinde gerçekleştirilecek asgari 300 milyon TL tutarındaki yatırımlar ve asgari 75 milyon TL tutarındaki motor yatırımları ile asgari 20 milyon TL tutarındaki motor aksamları, aktarma organları/ aksamları ve otomotiv elektroniğine yönelik yatırımlar.
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen geçerli bir maden işletme ruhsatı ve izni kapsamında 3213 sayılı Maden Kanunu’nun 2’nci maddesinin 4-b grubunda yer alan madenlerin girdi olarak kullanıldığı elektrik üretimi yatırımları.
 • EK-4’te yer alan “Teşvik Edilmeyecek Yatırımlar” hariç olmak üzere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının vereceği proje onayına istinaden, yıllık asgari 500 ton eşdeğer petrol (TEP) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, mevcut durumuna göre en az yüzde onbeş oranında enerji tasarrufu sağlayan enerji verimliliğine yönelik yatırımlar.
 • Atık ısı kaynaklı olarak, bir tesisteki atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimine yönelik yatırımlar (doğal gaza dayalı üretim tesisleri hariç).
 • Asgari 50 milyon TL tutarındaki, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yatırımları ve yer altı doğal gaz depolama yatırımları.
 • Karbon elyaf üretimine veya karbon elyaf üretimi ile birlikte olmak kaydıyla karbon elyaftan mamul kompozit malzeme üretimine yönelik yatırımlar.
 • Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) teknoloji yoğunluk tanımına göre yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar (US-97 Kodu: 2423, 30, 32, 33 ve 353). (Kullanılmış komple tesis hariç olmak üzere kullanılmış makine ve teçhizat ile belediyelerin yapacağı yatırımlar için faiz veya kar payı desteği uygulanmaz.)
 • Maden Kanunu’na istinaden düzenlenmiş geçerli Arama Ruhsatı veya Sertifikasına sahip yatırımcıların ruhsatlı sahalarında yapacağı maden arama yatırımları.
 • Yenilenebilir enerji üretimine yönelik türbin ve jeneratör imalatı ile rüzgâr enerjisi üretiminde kullanılan kanat imalatı yatırımları.
 • Direk soğutmalı slab döküm ve sıcak haddeleme yöntemi ile alüminyum yassı mamul üretimine yönelik entegre yatırımlar.
 • Lisanslı depoculuk yatırımları.
 • Nükleer enerji santrali yatırımları.
 • Araştırma ve referans laboratuvarı, tüketici güvenliği ve enfeksiyon hastalıkları referans laboratuvarı, ilaç ve tıbbi cihaz analiz ve kontrol laboratuvarı ile deney hayvanları üretim test ve araştırma merkezi birimlerinin yer aldığı laboratuvar kompleksi yatırımları.
 • Asgari 5 Milyon TL tutarındaki 25 dekar ve üzeri yurtiçinde üretilen sera teknolojilerini de ihtiva eden otomasyona dayalı (bilgisayar kontrollü iklimlendirme, sulama, gübreleme ve ilaçlama sistemi ihtiva eden) sera yatırımları
 • Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Kapsamında Çevre Lisansına tabi yatırımlar.
 • Asgari 5 Milyon TL tutarındaki 100 kişi ve üzeri kapasiteli yaşlı ve/veya engelli bakım merkezleri ve esenlik tesisi (wellness) yatırımları
 • Asgari 500 milyon TL tutarındaki orta-yüksek teknoloji sınıfındaki ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar.
 • Asgari yatırım tutarı şartı aranmaksızın ihtisas serbest bölgelerinde gerçekleştirilecek yazılım ve bilişim ürünleri üretimi yatırımları.
 • Asgari 50 milyon TL tutarındaki elektrik veya hidrojenle çalışan ulaşım araçları imalatını da içeren sanayi tesisi yatırımları.
 • AR-GE ve çevre yatırımları

İŞKUR

Türkiye İş Kurumu (İş-Kur), Türkiye’de istihdamın artmasını sağlamak için devlet eliyle kurulmuş ilk insan kaynakları kurumudur. İstihdamın korunması, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulan Türkiye İş Kurumu yeni mevzuat düzenlemeleri ile klasik iş ve işçi bulma hizmetlerinin yanı sıra, aktif ve pasif işgücü politikalarını uygulayabilecek bir yapıya kavuşturulmuştur.

İşbaşı Eğitim Programları Kapsamında İşverene Sunulan Teşvikler

31.12.2016 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programını tamamlayan; 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük kişilerin program sonrasında 3 ay içinde işe alınması durumunda işe alan işverenler:

 • İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteriyorsa 42 ay,
 • Diğer sektörlerde faaliyet gösteriyorsa 30 ay süre ile

SGK işveren primi İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır. Ayrıca işverenler 30/06/2015 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programlarına katılan kişileri işe almış olurlarsa 42 aylık süre 48 aya; 30 aylık süre ise 36 aya uzamaktadır.

30 yaşından büyüklerin istihdam edilmesi durumunda:

Katılımcının cinsiyetine göre 6 aydan 30 aya kadar işveren sigorta primi İŞKUR tarafından karşılanmaktadır. (4447 sayılı Kanun Geçici 10.madde) Ayrıca, Programa katılan kişilere İŞKUR’un yaptığı ödemeler dışında programın düzenlendiği işveren tarafından yapılan ve aylık asgari ücretin yarısını geçmeyen fiili ödemelerin gelir vergisi kanunu gereğince vergi matrahından indirilmesi imkânı bulunmaktadır. (193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 40/11.madde)

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İşverenlere Sunulan Genç ve Kadın İstihdamı Teşviki

31.12.2015 tarihine kadar; yeni işe aldığınız işçilerin sigorta primlerinin işveren hisselerini biz ödüyoruz. Yeni işe aldığınız işçiyi sahip olduğu nitelik ve mesleki belgeye uygun işte çalıştırmanız koşuluyla;

18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan;

Mesleki yeterlik belgesine sahip olanların 48 ay,

Mesleki ve teknik eğitimi tamamlayanlar veya mesleki eğitim kurslarını bitirenlerin 36 ay,

Hiçbir belge veya niteliğe sahip olmayanların 24 ay,

29 yaşından büyük erkeklerden; mesleki belge veya niteliğe sahip olanların 24 ay,

Yukarıdaki maddelerde sayılan niteliklere sahip olan bu işçilerin İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde ilave olarak 6 ay,

Çalışmakta iken, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra mesleki belge veya niteliğe sahip olanların 12 ay,

18 yaşından büyüklerden; hiçbir mesleki belge veya niteliğe sahip olmayanların İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde ise 6 ay SGK işveren primi İŞKUR tarafından karşılanmaktadır.

Bu teşviklerden yararlanabilmek için;

İşe alınan kişinin son 6 ay içinde SGK’ya bildirilmemiş olması ve işe girdiği işyerindeki son 6 aylık personel ortalamasına ilave olarak işe alınması gerekmektedir.

Başvuru Yeri ve Zamanı: 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile hizmet merkezlerine istenildiği zaman başvuru yapılarak ayrıntılı bilgi alınması mümkündür.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

KOSGEB

Teknopazar - Teknolojik Ürün Tanıtım Ve Pazarlama Destek Programı

Programın Amacı Ve Gerekçesi

 • Teknoloji Tabanlı KOBİ’lerin uluslararası pazarlarda rekabet güçlerinin artırılması
 • Ar-Ge ve İnovasyon projelerinin sonuçlarının ticarileştirilmesine yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması.
 • Teknolojik Ürüne yönelik Tanıtım ve Pazarlama faaliyetlerinin desteklenmesi

Başvuru Süresi
Başvurular sürekli açıktır ve yılın her günü www.kosgeb.gov.tr adresindeki KOBİ Giriş bölümünden online olarak yapılabilir. Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama (TEKNOPAZAR) Destek Programı süresi 12 (on iki) ay ‘dır.

Kimler Başvurabilir?

Ar-Ge, yenilik veya tasarım projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanan projelerin sonucunda ortaya çıkmış teknolojik ürün/prototipe sahip veya kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler

Patent belgesi ile koruma altına alınmış teknolojik ürün/prototipe sahip veya patent hakkını Türk Patent Enstitüsü nezdinde devralmış işletmeler

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim Belgesine sahip işletmeler

Destek Limitleri Ve Oranları

Bu Program kapsamında destek üst limiti 150.000 (yüz elli bin) TL geri ödemesiz destek sağlanır.

 • Yurt dışındaki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için 100.000 (yüz bin) TL,
 • Yurt içindeki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için ise 50.000 (elli bin) TL,
 • Program kapsamında uygulanacak desteklerin oranı tüm bölgelerde %100 (yüz) olarak uygulanır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Endüstriyel Uygulama Programı

Programın Amacı Ve Gerekçesi

Endüstriyel Uygulama Programı kapsamı; yeni bir ürün/hizmetin; üretilmesi, kalitesinin artırılması, maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin uygulamaya alınması, ürün veya süreçlerinin pazara uygun biçimde ticarileştirilmesi amacıyla hazırlanan projelerin KOSGEB tarafından desteklenmesidir.

Başvuru Süresi

Başvurular sürekli açıktır ve yılın her günü www.kosgeb.gov.tr adresindeki KOBİ Giriş bölümünden online olarak yapılabilir.

Kimler Başvurabilir?

Ar-Ge ve/veya inovasyon projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanmış projelerin,

Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan projelerin,

Patent belgesi ile koruma altına alınmış ve prototip aşaması tamamlanmış buluş ve fikirlerin sahipleri, kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler veya Türk Patent Enstitüsü (TPE) tarafından devri yapılmış patent sahibi işletmeler başvurabilir.

Destek Limitleri Ve Oranları

a) Kira desteği: Proje başvurusu kabul edilen ve destek kararı alınan işletmeye, proje süresince aylık üst limiti 1.000 (bin) TL olacak şekilde geri ödemesiz kira desteği sağlanır.

b) Makine-teçhizat, donanım, sarf malzemesi, yazılım ve tasarım giderleri desteği: Proje iş planında yer alan ve proje süresi içinde ihtiyaç duyulan; test, analiz ve laboratuvar ekipmanı ile buna yönelik sarf malzemesi giderleri, üretim hattı tasarım giderleri, üretime yönelik makine, teçhizat, donanım ve yazılım giderleri kapsamında işletmeye geri ödemesiz olarak üst limit 150.000 (yüzellibin) TL, geri ödemeli olarak da üst limit 500.000 (beşyüzbin) TL destek sağlanır. Ancak projeye konu satın alınacak makine ve teçhizatın; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, destek oranlarına % 15 (onbeş) ilave edilir. Proje başvurusunu girişimci olarak yapan işletmenin; işletme kuruluşu ve ofis donanımı giderleri de bu destek kapsamındadır. Geri ödemeli destek kapsamında KOSGEB tarafından talep edilen teminatlar için, Teminat Giderleri olarak %100 oranında geri ödemesiz destek sağlanır.

c) Personel gideri desteği: Proje kapsamında yeni istihdam edilecek personel giderleri karşılığı olarak, net ücret üzerinden aylık, meslek lisesi mezunlarına 1.200 (bin iki yüz), ön lisans mezunlarına 1.500 (binbeş yüz), lisans mezunlarına 2.000 (iki bin) TL, yüksek lisans mezunlarına 2.750 (iki bin yedi yüz elli) TL ve doktora mezunlarına 3.500 (üç bin beş yüz) TL olmak üzere, toplam üst limiti 150.000 (yüz elli bin) TL geri ödemesiz destek sağlanır. Desteklenecek personel sayısına, niteliğine ve destekleme süresine Kurul karar verir.


Detaylı bilgi için tıklayınız.

Ar-Ge ve İnovasyon Programı

Programın Amacı Ve Gerekçesi

Ar-Ge ve İnovasyon Programının kapsamı; bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi konularında yürütülen projelerin KOSGEB tarafından desteklenmesidir.

Başvuru Süresi

Başvurular sürekli açıktır ve yılın her günü www.kosgeb.gov.tr adresindeki KOBİ Giriş bölümünden online olarak yapılabilir.

Kimler Başvurabilir?

Ar-Ge ve İnovasyon Programından araştırma-geliştirme ve inovasyon konularında projesi olan işletmeler ve girişimciler yararlanabilir.

Destek Limitleri Ve Oranları

 Ar-Ge ve İnovasyon Programı kapsamında sağlanacak desteklerin oranı tüm bölgelerde % 75 (yetmiş beş) olarak uygulanır. Ancak projeye konu satın alınacak makine ve teçhizatın; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, destek oranı % 90 (doksan) olarak uygulanır.

Başlangıç Sermayesi Desteğinden girişimci bir defaya mahsus desteklenmekte olup destek oranı % 100 (yüz)’dür. Proje kapsamında KOSGEB tarafından talep edilen Banka Teminat Mektubu veya Kefalet Mektubu için ödenen teminat giderlerine geri ödemesiz olarak %100 oranında destek verilir. Bu destek Başkanlıkça belirlenecek Teminat Giderlerinin Destelenmesine ilişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde yürütülür.

Ar-Ge ve İnovasyon Programı için belirlenen destek üst limitleri proje bazlı olup işletmelerin her yeni projesinde destek üst limiti yeniden başlatılır. İşletmenin aynı anda sadece 1 (bir) Ar-Ge ve İnovasyon Projesi desteklenir. İşletme, projesini tamamlaması halinde yeni bir proje sunabilir. Ancak 2 (iki) projesi arka arkaya başarısız tamamlanan veya sonlandırılan işletmenin bu program kapsamında yeni başvurusu alınmaz.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı

Programın Amacı Ve Gerekçesi

Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.

Başvuru Süresi

Proje teklif çağrısı usulüdür. www.kosgeb.gov.tr adresinden çağrılar takip edilmelidir.

Rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi konularında projesi olan işletmeler ve girişimciler yararlanabilir.


Destek Limitleri Ve Oranları

Destek unsurları, Proje Teklif Çağrısı özelinde konunun özelliği dikkate alınarak değişiklik arz edecektir.

 Proje Süresi

En az 6

En Fazla 36 Ay

(+6) Ay

Destek Üst Limiti

Geri Ödemesiz Destek - En fazla 300.000 TL

Geri Ödemeli Destek - En fazla 700.000 TL

Proje Destek Oranı

1. ve 2. Bölgelerde en fazla %60
3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde  en fazla %80

Desteklenecek Proje Giderleri

Program kapsamında desteklenecek proje giderleri Proje Teklif Çağrısında belirlenir ve belirlenen esaslar dahilinde desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak; gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.

Personel giderleri, net ücret (asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. ek ödemeler hariç) üzerinden desteklenir.  Proje kapsamında desteklenmesi uygun görülen gider grupları toplamı ile destek türleri, Proje Teklif Çağrısında belirlenen üst limit, oran ve varsa gider kısıtlarını geçmeyecek şekilde Kurul tarafından belirlenir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Girişimcilik Destek Programı

Programın Amacı Ve Gerekçesi

 • Girişimciliğin desteklenmesi
 • Girişimciliğin yaygınlaştırılması
 • Başarılı işletmelerin kurulması

Programdan Kimler Yararlanabilir?

 • Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler(31/12/2017’e kadar),
 • Girişimciler 
 • İşletici Kuruluşlar (İş Geliştirme Merkezi’ni yönetmek üzere kurulan tüzel kişilik)

Programın Kapsamı

Bu program, a)Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, b)Yeni Girişimci Desteği, c)İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği ve d)İş Planı Ödülünden oluşur.

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

 Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri, ülkede girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulması genel hedefine uygun olarak; girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve beceri sahibi olmaları, bu süreçte kendi rol ve sorumluluklarının farkına varmaları ve kendi iş fikirlerine yönelik iş planı hazırlayabilecek bilgi ve deneyim kazanmaları amacıyla düzenlenir.

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri;

 • KOSGEB birimleri tarafından düzenlenen,
 • Ulusal veya uluslararası projeler kapsamında, KOSGEB tarafından yürütülen,
 • KOSGEB ile işbirliği içerisinde çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen eğitimler,
 • Üniversiteler tarafından örgün eğitim kapsamında verilen girişimcilik dersleri’dir.

 Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri, en az 32 saat süren, genel katılıma açık ve ücretsiz eğitimlerdir.

Yeni Girişimci Desteği

Destekten Kimler Yararlanabilir?

 Bu destekten Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlayan ya da İŞGEM’de yer alacak Girişimciler yararlanabilir. 

Girişimcinin başvuru tarihi itibariyle son 1 (bir) yıl içerisinde aynı faaliyet konusunda (Güncel NACE-Ekonomik Faaliyet Sınıflamasında yer alan 4’lü koda göre) şahıs işletmesinin bulunmaması gerekmektedir. Ayrıca Girişimcinin tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir işletmede%50’den fazla ortaklığının olmaması gerekmektedir.

Girişimcinin kuracağı işletme, Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olmalıdır.

Girişimcinin destek sürecinde; başka bir işletme/kurum/kuruluşta SGK hükümlerine tabi olarak çalışmaması gerekmektedir. Ancak İnkübatör’lerde yer alacak öğretim elemanları için bu şart aranmaz. 

Destek Unsurları Nelerdir?

DESTEK UNSURU

ÜST LİMİTİ (TL)

DESTEK ORANI (%)

(1. ve 2.Bölge)

DESTEK ORANI (%)

(3., 4., 5. ve 6. Bölge)

İşletme Kuruluş Desteği

Geri Ödemesiz

2.000

-

Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Ofis Donanım ve Yazılım Desteği

18.000

60

Kadın Girişimci, Gazi, Birinci derecede şehit yakını veya Engelli
Girişimciye 
%80 uygulanır.

70

Kadın Girişimci, Gazi, Birinci derecede şehit yakını veya Engelli
Girişimciye 
%90 uygulanır.

İşletme Giderleri Desteği

30.000

Geri Ödemesiz Destekler Toplamı

50.000

Sabit Yatırım Desteği

Geri Ödemeli

100.000

 

1) İşletme kuruluş giderleri için geri ödemesiz olarak 2.000 (iki bin) TL destek sağlanır. 

2) Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Ofis Donanım ve Yazılım Desteği kapsamında, işletmenin kuruluş tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde satın alınan/alınacak makine, teçhizat, yazılım ve ofis donanımları için geri ödemesiz olarak üst limiti 18.000 (on sekiz bin) TL destek sağlanır.

3) İşletme Giderleri Desteği kapsamında, işletme kurluş tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde gerçekleşen işyeri kirası ve personel net ücretlerine yönelik olarak, aylık azami 5.000(beş bin) TL ve toplamda geri ödemesiz olarak 30.000 (otuz bin) TL destek sağlanır.

4) Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteği ile İşletme Giderleri Desteği üst limitleri; bu destek unsurları için belirlenen üst limitlerin toplamını aşmamak üzere ihtiyaç duyulması halinde Kurul Kararı ile  % 50 (elli)’ye kadar arttırılabilir. Bu durumda Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteğinin üst limiti 27.000 (yirmi yedi bin) TL, İşletme Giderleri Desteği üst limiti 45.000 (kırk beş bin) TL ve her iki desteğin üst limitleri toplamı ise 48.000 (kırk sekiz bin) TL’yi geçemez.  

5) Sabit Yatırım Desteği kapsamında, işletme kuruluş tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde satın alınacak makine, teçhizat ve yazılım için teminat karşılığı geri ödemeli olarak 100.000  (yüz bin) TL destek sağlanır.

İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği

KOBİ’lere işletme geliştirme koçluğu, destek ağlarına ulaşım, finans kaynaklarına erişim imkânı, uygun koşullarda iş yeri mekânı, ortak ofis ekipmanı ve ofis hizmetleri sunmak amacıyla kurulacak bir İŞGEM’in, kuruluş ve işletme giderlerine destek sağlanmaktadır.

Desteğe Kimler Başvurabilir?

 • Belediyeler,
 • Yüksek Öğretim Kurumları,
 • Özel İdareler,
 • Meslek Kuruluşları,
 • İnkübatörler.

Destek Unsurları, Oranı, Süresi Ve Üst Limiti

İŞGEM Kuruluş Desteği süresi en fazla 18 ay, İŞGEM İşletme Desteği süresi en fazla 36 ay’dır.

DESTEK UNSURU

ÜST LİMİTİ (TL)

DESTEK ORANI (%)

(1. ve 2. Bölge)

DESTEK ORANI (%)

(3., 4., 5. ve 6. Bölge)

İŞGEM Kuruluş Desteği

Geri Ödemesiz

650.000

60

70

Bina Tadilatı

500.000

Mobilya Donanım

100.000

Personel Gideri

50.000

İŞGEM İşletme Desteği

200.000

60

70

Personel

100.000

Eğitim, Danışmanlık

50.000

Küçük Tadilat

20.000

İŞGEM tanıtım/organizasyon giderleri, işbirliği ağlarına erişim giderleri için

30.000

İşgem Kuruluş Desteği 

 • Bina tadilatı için 500.000 (beş yüz bin) TL,
 • Ofisler ve ortak kullanım alanları için gerekli olan mobilyalar ve donanım (bilgisayar altyapısı dâhil) alımı için toplam 100.000 (yüz bin) TL,
 • Personel net ücreti (asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. ek ödemeler hariç), kişi başına 3.000(beş bin)TL’yi geçmemek üzere en fazla 3(üç) personel için, toplam 50.000 (elli bin) TL olmak üzere, geri ödemesiz destek üst limiti 650.000 (altı yüz elli bin) TL’dir.
 • Personel net ücreti (asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. ek ödemeler hariç), kişi başına 3.000 (üç bin) TL’yi geçmemek üzere en fazla 5 (beş) personel için, toplam 100.000 (yüz bin) TL
 • İŞGEM işletmelerine yönelik toplu eğitim/danışmanlık faaliyetleri için 50.000 (elli bin) TL,
 • İŞGEM Binası küçük tadilat işleri için 20.000 (yirmi bin) TL,
 • İŞGEM tanıtım/organizasyon giderleri, işbirliği ağlarına erişim giderleri için 30.000 (otuz bin) TL, olmak üzere geri ödemesiz destek üst limiti 200.000 (iki yüz bin) TL’dir.

Destekten Yararlanma Koşulu ve Başvuru

İŞGEM kuruluş ve işletme desteği için KOSGEB Müdürlüğü’ne iş planı ve ilgili belgeler ile birlikte başvuru yapılması esastır. Destekten yararlanmak isteyen işletici kuruluş, www.kosgeb.gov.tr adresindeki KOSGEB Veri Tabanına kayıt olur.

İş Planı Ödülü

Yüksek Öğretim Kurumları tarafından örgün eğitim kapsamında verilen “Girişimcilik” dersini alan öğrenciler arasında İş Planı Ödülü Yarışması düzenlenir. İş Planı Ödülünden yararlanmak isteyen üniversite KOSGEB’e başvurur. İş planları ilk üç dereceye girmiş olan öğrencilere, en fazla 24 ay içinde işini kurmuş olmaları kaydı ile; 

 • Birinciye 15.000 TL,
 • İkinciye  10.000 TL,
 • Üçüncüye 5.000 TL ödül verilir.  

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Genel Destek Programı

Programın Amacı Ve Gerekçesi

Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması, KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması, KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi, KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla işletmelerin desteklenmesidir.

 

GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ

DESTEK

ÜST LİMİTİ

(TL)

DESTEK ORANI (%)

  Bölge

  2., 3., 4. Bölgeler

  1. ve 6. Bölgeler

  1

  Yurt İçi Fuar Desteği

  45.000

  % 50

  % 60

  % 70

  2

  Yurt Dışı İş Gezisi Desteği

  20.000*

  3

  Tanıtım Desteği

  25.000

  4

  Eşleştirme Desteği

  30.000

  5

  Nitelikli Eleman İstihdam Desteği

  50.000

  6

  Danışmanlık Desteği

  22.500

  7

  Eğitim Desteği

  20.000

  8

  Enerji Verimliliği Desteği

  75.000

  9

  Tasarım Desteği

  22.500

  10

  Sınai Mülkiyet Hakları Desteği

  30.000**

  11

  Belgelendirme Desteği

  30.000**

  12

  Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği

  30.000

  13

  Bağımsız Denetim Desteği

  15.000

  14

  Gönüllü Uzmanlık Desteği

  15.000

  15

  Lojistik Desteği

  40.000

  (*)KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında her yıl belirlenen finalistler, KOSGEB tarafından düzenlenen Yurtdışı İş Gezisi Programından bir defaya mahsus olmak üzere üst limitler dikkatte alınmaksızın %100 (yüz) oranında desteklenir.
  (**)TSE ve TPE’den alınacak belgeler, bölge farkı aranmaksızın % 100 (yüz) oranında desteklenir.

  Detaylı bilgi için tıklayınız.

  İşbirliği Güçbirliği Destek Programı

  Programın Amacı Ve Gerekçesi

  KOBİ’lerin işbirliği-güçbirliği anlayışıyla bir araya gelerek; ortak tedarik, ortak tasarım, ortak pazarlama, ortak laboratuvar, ortak imalat, ortak hizmet sunumu ve benzeri konular ile Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında hazırlayacakları ortak imalata yönelik işbirliği-güçbirliği projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

  İşbirliği - Güçbirliği Ortaklık Modelleri

  Proje ortağı işletmeler mevcudiyetlerini koruyarak kurulacak işletici kuruluşa ortak olmaları, proje ortağı işletmelerin bir kısmı ya da tamamı kendilerini feshederek kurulacak işletici kuruluşa dâhil olmaları, proje ortağı işletmelerin bir kısmı kendilerini feshederek ortaklardan birinin bünyesinde birleşmesi gerekmektedir. Ayrıca, proje başvurusunda, işbirliği-güçbirliği amacı ile en az 5 (beş) işletmenin bir araya gelmesi şartı aranır. Projenin, Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında gerçekleştirilecek olması durumunda ise en az 3 (üç) işletmenin bir araya gelmesi yeterlidir.

  Desteklenecek Proje Konuları 

  • Hammadde, ara mamul, mamul, lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz temin edebilmeleri amacıyla ortak tedarik,
  • Üretim ve hizmet kapasitelerini, çeşitlerini, verimliliğini ve kalitelerini artırmak amacıyla   ortak imalat ve hizmet sunumu,
  • Ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmek, ulusal ve uluslararası pazar paylarını artırmak, marka imajı oluşturmak, uluslararası pazarın ihtiyaçlarına cevap vermeleri amacıyla ortak pazarlama,
  • Ürün ve hizmet standartlarını geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuvar,
  • Müşteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirmeleri, ürettikleri ürün ve hizmetleri yeni pazarlara sunmaları amacıyla ortak tasarım, ve benzeri alanlarda ortak sorunlara ortak çözümler getiren, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki projeler ile Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji Alanlarında ortak imalata yönelik gerçekleştirilecek İşbirliği-Güçbirliği Projeleri işletici kuruluş marifetiyle desteklenir.

   Program Ve Proje Limitleri

   Proje Süresi

  6-24 ay (+ 12 ay)

  Destek Üst Limiti

  1.000.000 TL 
  300.000 TL (Geri Ödemesiz), 700.000 TL (Geri Ödemeli)

  Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji Alanlarındaki Ortak İmalata Yönelik Projeler İçin:

  1.500.000 TL 
  300.000 TL (Geri Ödemesiz), 1.200.000 TL (Geri Ödemeli)

  Proje Destek Oranı

  1. Bölgede %50*

  2., 3. ve 4. Bölgelerde %60*

  5. ve 6. Bölgelerde %70*

  (*)Projeye konu satın alınacak makine ve teçhizatın; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, bu destek oranlarına % 15 (onbeş) ilave edilir.

  Detaylı bilgi için tıklayınız.

  Tematik Proje Destek Programı

  Programın Amacı Ve Gerekçesi

  • KOBİ’lerin kendi işletmelerini geliştirmeleri ve Meslek Kuruluşları tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi amacıyla daha fazla proje hazırlamalarının teşvik edilmesi,
  • Makro strateji dokümanlarında işaret edilen öncelikler dikkate alınarak belirlenen tematik alanlarda bölgesel ve sektörel ihtiyaçların karşılanması,
  • KOBİ’lerin uluslararası mevzuat ve önceliklere uyumunun sağlanması.

  Destek Unsurları

    

  Çağrı Esaslı Tematik Program

  Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı

  Başvuru Yapabilecekler

  KOBİ’ler ve Meslek Kuruluşları

  Meslek Kuruluşları

  Program Süresi

  Proje Teklif Çağrısında Belirlenir

  36 Ay

  Proje Süresi

  24 Ay (+12 Ay)

  Destek Oranı

  1. ve 2. Bölgede % 50
  3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde %60

  Destek Türü

  Geri Ödemesiz

  Destek Üst Limiti

  150.000 TL

  Çağrı Esaslı Tematik Program Desteklenecek Proje Giderleri

  • Personel net ücretleri ve seyahat giderleri,
  • Yeni Makine-ekipman, yazılım ve donanım alımı veya kiralanması giderleri,
  • Sarf malzemesi giderleri,
  • Hizmet alım giderleri, 
  • Genel idari giderler

  Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı Desteklenecek Proje Giderleri

  Kurul tarafından uygun bulunan ve aşağıda belirtilenler dışında kalan giderler destek kapsamındadır:

  Bina inşaat yapımı, tadilatı, gayrimenkul alımı, makine-teçhizat, tefrişat, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, finansman giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji, su, kira giderleri, proje ortaklarından alınan danışmanlık ve hizmet alımı giderleri ve proje ile ilişkilendirilmemiş maliyetler

  Detaylı bilgi için tıklayınız.

  KOBİ Proje Destek Programı

  Programın Amacı Ve Gerekçesi

  • İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç duyulması,
  • KOBİ’lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması,
  • İşletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi,
  • Esnek destekleme sistemine ihtiyaç duyulması.

  Program ve Proje Limitleri

  Program Süresi

  3 Yıl

  Proje Süresi

  6-24 ay(+12 ay)

  Destek Üst Limiti

  150.000 TL

  Proje Destek Oranı

  1. ve 2. Bölgelerde %50
  3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde %60


  Desteklenecek Proje Konuları

  İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları projeler desteklenir.

  Desteklenecek Proje Giderleri

  Bu program kapsamında desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak, arsa, bina, inşaat, tadilat, tefrişat ve benzeri, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler desteklenmez.

  Proje kapsamında desteklenmesi uygun görülen gider gruplarının toplamı Kurul tarafından belirlenir ve sabitlenir. Her bir proje gider grubunun desteklemeye esas tutarı; makine-teçhizat, hammadde, malzeme için, sabitlenen toplam tutarın % 10’unu ve personel, yazılım ve hizmet/diğer gider gruplarının her biri için % 40’ını geçmeyecek şekilde belirlenir. Proje bütçe gerçekleşmesindeki değişiklikler bu tutarları değiştirmez.

  Detaylı bilgi için tıklayınız.

  TÜBİTAK

  Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından geniş yelpazede inovasyona dayalı destekler verilmektedir. Bu destekler 6 ana kategoride toplanmıştır. Bu kategoriler altında ise onlarca destek mekanizması yer almaktadır. Söz konusu destek mekanizmalarına, ilgili tabloların içinde bulunan linklerden ulaşabilirsiniz.

  1

  Akademik

  2

  Sanayi

  3

  Kamu

  4

  Girişimcilik

  5

  Bilimsel Etkinlik

  6

  Bilim ve Toplum

  Akademik Destekler

  Ulusal Destek Programları

  1000 - Üniversitelerin Araştırma ve Geliştirme Potansiyelinin Artırılmasına Yönelik Destek Programı

  1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Pr.

  1002 - Hızlı Destek Programı

  1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

  1005 - Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı

  1007 - Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini D.P.

  1011 - Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı (UBAP)

  1505 - Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı

  1513 - Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı

  3001 - Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

  3501 - Kariyer Geliştirme Programı

  Uluslararası Destek Programları

  1011 - Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı (UBAP)

  İkili Proje Destekleri

  ERA-NET

  COST (Bilimsel ve Teknik İşbirliği Alanında Avrupa İşbirliği)

  Konuk Araştırmacı Destek Programları

  2221 - Konuk veya Akademik İzinli (Sabbatical) Bilim İnsanı Destekleme P.

  2236 - Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşımı Destek Programı

  Sanayi Destekleri

  Ulusal Destek Programları

  1512 - Teknogirişim Sermaye Desteği Programı (BiGG)

  1301 - Bilimsel ve Tekn. İşblğ. Ağları ve Platf. Kurma Girişimi Proj. (İŞBAP)

  1501 - TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

  1503 - Proje Pazarları Destekleme Programı

  1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

  1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P.

  1601 - Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik D.P.

  1514 - Girişim Sermayesi Destekleme Programı (GİSDEP)

  1602 - TÜBİTAK Patent Destek Programı

  1505 - Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı

  1515 - Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı

  1007 - Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini D.P.

  1513 - Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı

  Uluslararası Ortaklı Destek Programları

  1509 - TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

  Sanayi Teşvikleri

  T.C. Maliye Bakanlığı Ar-Ge İndirimi

  Kamuya Yönelik Destekler

  Ulusal Destek Programları

  1007 - Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini D.P.

  1301 - Bilimsel ve Tekn. İşblğ. Ağları ve Platf. Kurma Girişimi Proj. (İŞBAP)

  Girişimcilik Destekleri

  Ulusal Destek Programları

  1512 - Teknogirişim Sermaye Desteği Programı

  2238 - Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışmaları Programı

  2239 - Girişimcilik ve Yenilikçilik Eğit. ve Araş. Faaliyetlerini Dest. Prog.

  1514 - Girişim Sermayesi Destekleme Programı (GİSDEP)

  1601 - Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik D.P.

  Bilimsel Etkinlik Destekleri

  Etkinlik Düzenleme Destekleri

  2229 - Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı

  2223-B - Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği

  2223-C - Çok Katılımlı Uluslararası Etkinlik Düzenleme Desteği

  2223-D - İşbirliği ve Öncelikli Alanlarla İlgili Etkinlik Düzenleme Desteği

  2237 - Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı

  Etkinliklere Katılma Destekleri

  2224-A - Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı

  2224-B - Yurt İçi Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği

  2231 - TÜBİTAK - Lindau Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği P.

  Konsorsiyum Oluşturma Amaçlı Seyahat Desteği

  Bilim ve Toplum

  Ulusal Destek Programları

  4007 - Bilim Şenliği Destekleme Programı

  4003 - Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı

  4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları

  4005 - Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları

  4006 - TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı

  5000 - Dijital İçerikli Açık Ders Kaynakları Destekleme Programı

  Diğer

  Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı

  İleri Teknoloji Projeleri Desteği - İTEP

  Program Kapsamı Ve Gerekçesi

  Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), öncelikli alan olarak belirlediği “Tarım”, “Eğitim”, “Sağlık” ve “Çevre” alanlarında gerçekleştirilen ürün ve/veya süreç geliştirme uygulamalarının Ar-Ge ve Ticarileştirme fazlarını İleri Teknoloji Projeleri (İTEP) Destek Programı çerçevesinde bütünleşik olarak desteklemektedir. İTEP Programı öncelikli alanlarda toplumsal yaygın etkisi yüksek olabilecek projelerin pazar engellerini minimize edebilmek ve ilgili teknoloji alanlarında ülkemizde gelişmeyi sağlamak amacıyla esnek bir destek programı olarak tasarlanmıştır. Bu yaklaşım doğrultusunda desteklenecek proje çıktılarının teknolojik ve ekonomik etkileri ile birlikte sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik etki boyutlarının da gözetilmesi önceliklendirilmiştir. 

  Program kapsamında bahsi geçen öncelikli dört alanda “fikri mülkiyet tabanlı” teknolojilerin geliştirilmesi ve ticari ürün olarak pazara sunulması teşvik edilmektedir. Bu doğrultuda İTEP Destek Programı, öncelikli yararlanıcı profilini oluşturan yenilikçi işletmelerin, tercihen araştırma kurumlarında geliştirilmiş ve pazara yakın fikri mülkiyet temelli ürün/teknolojilerle buluşmasına aracılık edecek bir finansal destek mekanizmasıdır.

  Desteğin Hedefleri

  İTEP Destek Programı ile ticari değeri olan yeni ürün oluşturulmasına, mevcut ürünlerin rekabet gücünün yükseltilmesine ya da bu amaçla üretim yöntemi, sistemi ve tekniklerinin araştırılması, geliştirilmesi ve ölçek ekonomisine uygun biçimde ticarileştirilmesine yönelik faaliyetlere geri ödeme koşuluyla mali destek sağlanması hedeflenmiştir.

  Öncelikli alanlarda yaratılacak etkiyi artırma potansiyeli bulunan “Akıllı Üretim Sistemleri”nin geliştirilmesi ve/veya entegrasyonu da (siber fiziksel sistemler, yapay zeka/sensör/robot teknolojileri, nesnelerin interneti, büyük veri, bulut bilişim vb.) destek programı kapsamında değerlendirilmektedir. Öncelikli alanlar içerisinde yer alan bazı alt başlıklar örnek olarak verilmiş olup, proje konularının birden fazla alan ile ilgili olması da mümkündür:

  Tarım Teknolojileri
  • Tarımsal biyoteknoloji
  • Tarım aletlerinde özgün teknolojiler
  • Akıllı tarıma yönelik teknolojiler
  • Hassas tarım teknolojileri
  • Hayvansal hastalık ve zararlılarına yönelik teknolojiler
  • Hayvan aşıları ve teşhis kitlerinin geliştirilmesi
  • Diğer tarımsal teknolojiler

  Sağlık Teknolojileri
  • Biyomedikal teknolojiler
  • Biyomalzeme teknolojileri
  • Biyoelektronik teknolojiler
  • Biyomekanik teknolojiler
  • Doku mühendisliği teknolojileri
  • E-sağlık teknolojileri
  • İlaç teknolojileri
  • Diğer tarımsal teknolojiler

  Eğitim Teknolojileri
  • Eğitimi geniş kitlelere götürebilecek özgün teknolojiler
  • Öğretme - öğrenme süreçlerinde verim artışı
  • Eğitim kurumlarının uygulamalı hale dönüştürülmesi
  • Eğitimde kullanılabilecek görsel-işitsel araçlar
  • Eğitim personelinin etkinliğinin/verimliliğinin artırılması
  • Hayvan aşıları ve teşhis kitlerinin geliştirilmesi
  • Diğer eğitim teknolojilerir

  Çevre Teknolojileri
  • Kaynak/enerji verimliliği sağlayacak ürün ve süreçler
  • Yenilenebilir enerji ile ilgili teknolojiler
  • Akıllı tarıma yönelik teknolojiler
  • İklim değişikliğine uyum teknolojileri
  • Doğal felaketlerin tespit edilmesi, önlenmesi
  • Atıkların geri dönüşümü ve değerlendirilmesi
  • Diğer çevre teknolojiler

  Destek Kapsamı

  İTEP Destek Programı kapsamında destekten faydalanacak proje faaliyet aşamaları aşağıda sunulmuştur:

  • Kayda değer bir geliştirme çalışmasına başlangıç/temel olacak şekilde ulusal veya uluslararası lisans alım giderleri
  • Kavram geliştirme, teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlilik etüdü, pazar araştırması çalışmaları
  • Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuar ve tasarım çalışmaları
  • Prototip üretimi/Pilot tesisin kurulması /Deneme üretimi
  • Seri üretime geçiş öncesinde ürünle ilgili tasarım doğrulama, endüstriyel tasarım vb. iyileştirme çalışmaları,
  • Üretim optimizasyonuna yönelik çalışmalar ve ürün tasarımından kaynaklanan sorunların çözümüne yönelik faaliyetler
  • Seri üretime yönelik yatırım çalışmaları
  • Yaratılan iş ve teknoloji bilgisine ilişkin patent ve lisans çalışmaları
  • Ürüne ilişkin tanıtım ve pazarlama çalışmaları

  Genel Başvuru Koşulları Ve Dönemi

  • Türkiye’de yerleşik sanayi kuruluşları ile yazılım şirketleri programa başvuru yapabilirler.
  • Birden fazla kuruluş/şirket ortak proje başvurusunda bulunabilir.
  • Proje başvuruları yıl boyunca kabul edilmektedir.
  • Proje başvurusunda bulunmadan önce kuruluşların TTGV ile doğrudan iletişime geçmesi ve yönlendirme alması yararlı olacaktır.

  Destekten yararlanmak isteyen KOBİ’ler teminat sürecinde KGF’nin doğrudan kefaleti için aşağıdaki bağlantıdan bilgi alabilirler:

  Kredi Garanti Fonu (KGF) Doğrudan Kefalet Teminatı: http://www.kgf.com.tr/

  Destek Bütçesi Ve Süresi

  • Proje destek süresi en az 1 yıl, en fazla 3 yıldır.
  • Proje destek bütçesi üst limiti 3 milyon ABD Doları, alt limiti 250.000 ABD Dolarıdır.
  • Destekleme %50 TTGV katkısı % 50 proje yürütücüsü firma katkısı olacak şekilde uygulanacaktır.

  Proje Değerlendirme

  • Proje başvuru aşamasından sonra TTGV’nin proje değerlendirme süresi yaklaşık 2 aydır.
  • 2 aylık bu süreçte önerilen projeler TTGV adına  bağımsız uzmanlardan oluşan Alan Komitesi Üyeleri tarafından değerlendirilir.
  • Projeyi öneren kuruluş değerlendirme sürecinde Alan Komitesi Üyeleri tarafından projenin yürütüleceği yerde ziyaret edilir.

  Proje İzleme Ve Destekleme

  TTGV Yönetim Kurulu tarafından desteklenmeye değer bulunan projeler için firma ile Destekleme Sözleşmesi imzalanır ve sözleşme aşamasından hemen sonra TTGV tarafından Proje İzleyicisi atanır. Sözleşmenin imzalanmasını takiben, projenin değerlendirme giderleri olarak firmadan aşağıdaki oranlarda tutarlar talep edilir:

  TTGV Destek Tutarı 1.000.000 ABD Doları'na kadar olan projelerde destek tutarının %1’i
  TTGV Destek Tutarı 1.000.000 ABD Doları’ndan fazla olan projeler için sabit 10.000 ABD Doları

  Proje Destekleme Sözleşmesi’ni imzalayan firmalar ön ödeme talebinde bulunabilirler.
  Ön ödeme, proje süresince TTGV’nin uygun gördüğü aşamalarda, en fazla 2 kez ve bakiye destek tutarının %25 oranındadır.

  Harcamalar firma tarafından Proje Öneri Dosyası'nda belirtilen kapsama göre gerçekleştirilir, TTGV ve Proje İzleyicisine raporlanır.

  Kabul edilen aylık harcamaların %50’sinin firmalara ödenmesi aşamasında Vakıf katkısından %4 oranında hizmet bedeli kesilir.

  Proje Sonuçlandırma

  Proje tamamlandığında firma tarafından Proje Sonuç Raporu hazırlanır. Sonuç Raporunun izleyici tarafından onaylanması sonrasında proje sonuçlandırılmış kabul edilir ve geri ödeme süreci başlar. Proje bitiminden sonra ilk yılı ödemesiz olmak üzere toplam 4 yıl içerisinde geri ödeme tamamlanır.

  Başvuru Süreci

  Başvuru gerçekleştirmeyi planlayan kuruluşların “İTEP Destek Programı Başvuru Formları”nı doldurmadan önce projeleri ile ilgili kısa bir bilgi notunu TTGV ile paylaşmaları gerekmektedir.

  Detaylı bilgi için: http://www.ttgv.org.tr/tr/programlar/ileri-teknoloji-projeleri-destegi-itep

  Girişim Sermayesi ve Fon Yönetimi

  Finansman yönetimi, raporlama ve teknoloji projelerinin izlenebilirliği anlamında bugüne kadar TTGV tarafından oluşturulan kurumsal altyapı, fon yönetimi konusunda önemli birikimler sağlamıştır. Bu tecrübeler,  girişim sermayesi alanında hem TTGV iştiraki olan Teknoloji Yatırım A.Ş.’de hem de  İVCİ, İş Girişim ve TURKVEN gibi Türkiye’nin önemli yatırım fonlarında yatırımcı olarak ekosistemle paylaşılmaktadır.

  TTGV, son olarak Eylül 2016’da yenilikçi KOBİ’lerimize kaliteli finansman sağlamak üzere kurulmakta olan MEDITERRA II özel girşim sermayesi fonunun ilk Türk Kurumsal yatırımcısı olmuştur.

  Detaylı bilgi için tıklayınız.

  Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

  Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB), diğer adıyla Teknoparklar; üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliği sağlanarak, ülke sanayiinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun kararları da dikkate alınarak teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı yaratmak, teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik alt yapıyı sağlamak amacı ile kurulmaktadır.

  Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, genellikle üniversite kampüslerinde veya çevresinde konuşlanmışlardır. İstanbul’da 5 adet teknopark bulunmaktadır: Arı Teknokent (İstanbul Teknik Üniversitesi), Yıldız Teknopark (Yıldız Teknik Üniversitesi), İstanbul Teknokent (İstanbul Üniversitesi), Boğaziçi Teknopark (Boğaziçi Üniversitesi) ve Teknopark İstanbul (İstanbul Ticaret Üniversitesi).

  Teknopark Adı

  İlgili Üniversite

  Web Sitesi

  E-posta

  Boğaziçi Teknopark

  Boğaziçi Üniversitesi

  http://teknopark.boun.edu.tr/

  teknopark@boun.edu.tr

  Teknopark İstanbul

  Istanbul Ticaret Üniversitesi

  http://www.teknoparkistanbul.com.tr/

  info@teknoparkistanbul.com.tr

  Yıldız Teknopark

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  http://www.yildizteknopark.com.tr/

  info@yildizteknopark.com.tr

  Arı Teknokent

  İstanbul Teknik Üniversitesi

  http://www.ariteknokent.com.tr/

  ariteknokent@ariteknokent.com.tr

  İstanbul Teknokent

  İstanbul Üniversitesi

  http://teknokent.istanbul.edu.tr/

  info@istanbulteknokent.com.tr

  TGB’de Şirket Açmanın Avantajları Nelerdir?

  Ar-Ge ve Yazılım Şirketlerinin Faaliyetleri Gelir ve Kurumlar Vergisinden Muaftır

  Araştırmacı, Yazılımcı ve Ar-Ge Personelinin Bu Görevleri İle İlgili Ücretleri Her Türlü Vergiden İstisna Tutulmaktadır

  SGK İşçi Priminde 50% İndirim

  Uygulama Yazılımlarının Satışı KDV’den Muaftır

  Organize Sanayi Bölgeleri

  Endüstriyel kalkınma Türkiye’nin ekonomi gündeminde en üst sırada yer almaktadır. Bu alanda atılan adımların yanı sıra hukuki düzenlemelerle de gerekli altyapı oluşturulmuştur.

  4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Kanunu, OSB’leri “Sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak, çarpık sanayileşme ve çevre sorunlarını önlemek, kentleşmeyi yönlendirmek, kaynakları rasyonel kullanmak, bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak, sanayi türlerinin belirli bir plan dahilinde yerleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla; sınırları tasdik edilmiş arazi parçalarının imar planlarındaki oranlar dahilinde gerekli idari, sosyal ve teknik altyapı alanları ile küçük imalat ve tamirat, ticaret, eğitim ve sağlık alanları, teknoloji geliştirme bölgeleri ile donatılıp planlı bir şekilde ve belirli sistemler dahilinde sanayi için tahsis edilmesiyle oluşturulan ve bu Kanun hükümlerine göre işletilen mal ve hizmet üretim bölgeleri” olarak tanımlamaktadır.

  İstanbul’da 2’si Avrupa yakasında, 6’sı ise Asya yakasında olmak üzere toplam 8 OSB bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla Beylikdüzü OSB, İkitelli OSB, Dudullu OSB, Tuzla OSB, Anadolu Yakası OSB, Birlik OSB, İstanbul Deri OSB ve Tuzla Kimya Sanayicileri OSB’dir.

  OSB Adı

  Web Sitesi

  E-posta

  İkitelli OSB

  http://www.iosb.org.tr/

  iosb@iosb.org.tr

  Beylikdüzü OSB

  http://www.ibosb.com/

  yonetim@ibosb.com

  Anadolu Yakası OSB

  http://www.iayosb.com/

  info@iayosb.com

  Deri İhtisas OSB

  http://www.ideriosb.org.tr/

  info@ideriosb.org.tr

  Birlik OSB

  http://www.birlikosb.org.tr/

  info@birlikosb.org.tr

  Tuzla Kimya Sanayicileri OSB

  http://www.kosb.com.tr/

  info@kosb.com.tr

  Dudullu OSB

  http://www.idosb.org.tr/

  idosb@idosb.org.tr

  Tuzla OIZ

  http://www.itosb.org.tr/

  itosb@itosb.org.tr

  OSB’DE Şirket Açmanın Avantajları Nelerdir?

  Arazi Alımlarında KDV Muafiyeti

  Tesis İnşasının Tamamlanmasından İtibaren Geçerli Olmak Üzere 5 Yıl Boyunca Emlak Vergisi Muafiyeti

  Tesis İnşası ve İşletiminde Yerel Yönetimler Vergisi Muafiyeti

  İndirimli Su, Doğalgaz ve İletişim Giderleri

  Serbest Bölgeler

  Serbest bölgeler (SB), Türkiye Gümrük Bölgesinin parçaları olmakla beraber; serbest dolaşımda olmayan eşyanın herhangi bir gümrük rejimine tabi tutulmaksızın ve serbest dolaşıma sokulmaksızın, gümrük mevzuatında öngörülen haller dışında kullanılmamak ya da tüketilmemek kaydıyla konulduğu, ithalat vergileri ile ticaret politikası önlemlerinin ve kambiyo mevzuatının uygulanması bakımından Türkiye Gümrük Bölgesi dışında olduğu kabul edilen ve serbest dolaşımdaki eşyanın bir serbest bölgeye konulması nedeniyle normal olarak eşyanın ihracına bağlı olanaklardan yararlandığı yerlerdir. Serbest bölgelerin kuruluş amacı ilgili mevzuatta ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak, işletmeleri ihracata yönlendirmek ve uluslararası ticareti geliştirmek olarak tanımlanmaktadır. Bu bölgelerde gümrük ve kambiyo mükellefiyetine dair mevzuat hükümleri uygulanmaz.

  İstanbul’da 3 adet serbest bölge bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla Trakya Serbest Bölgesi, Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesi ile Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi’dir.

  Serbest Bölge Adı

  Web Sitesi

  E-posta

  Atatürk Havalimanı SB

  www.isbi.com.tr/

  info@isbi.com.tr

  Endüstri ve Ticaret SB

  www.desbas.com.tr/

  desbas@desbas.com.tr

  Trakya SB

  www.isbas.com.tr/

  info@isbas.com.tr

  Serbest Bölgede Şirket Açmanın Avantajları Nelerdir?

  Elde edilen kâr, sınırlama olmaksızın yurt dışına ya da Türkiye’ye serbestçe aktarabilir

  Gümrük vergisi ve aynı tür diğer vergilerden muafiyet

  İmalat firmaları için kurumlar vergisi muafiyeti

  KDV ve ÖTV muafiyeti

  Çalışan ücretlerinde gelir vergisi muafiyeti

  Ürünler süre sınırlaması olmaksızın serbest bölgede tutulabilir

  Sıkça Sorulan Sorular

  Yatırım Destek Ofisi'nin görev ve yetkileri nelerdir?

  2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” doğrultusunda yatırım teşvik belgeleri konusunda mevzuatın gerektirdiği şekilde yatırım tamamlama vizesi işlemlerini gerçekleştirmek ve bölgedeki projelerin izlemelerini raporlamak.

  Farklı ülkelerden gelen yatırımcı grupları, ülkemizde yatırımlar için çalışmalara başladığında ajans olarak bunlara ne tür desteklerde bulunabiliyorsunuz?

  Ajansımız, şirket kuruluş süreci hakkında bilgilendirme faaliyetlerinden yatırım teşvikleri ile ilgili rehberlik ve danışmanlık faaliyetleri dahil birçok hizmeti yatırımcılara sunabilmektedir. Bu kapsamda, Ajansımız ilgili mevzuattaki başvuru koşulları ve istenen belgeler doğrultusunda yatırımcıları bilgilendirmekte ve yapılan bilgilendirme faaliyetleri sonrasında yatırımcılar izin ve ruhsat işlemleri için sorumlu kurumlara yönlendirilebilmektedir. Ayrıca yatırım konusuna ilişkin devlet teşvikleri ve destek mekanizmaları tanıtılmaktadır.

  Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) nedir?

  Teşvik belgesi, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın bu değerler ve tespit edilen şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkanı sağlayan bir belgedir.

  Kimler YTB başvurusu yapabilir?

  Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, birlikler, iş ortaklıkları, kamu kurum ve kuruluşları (genel ve özel bütçeli kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri, belediyeler ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların sermaye bileşimindeki hisse oranları yüzde elliyi geçen kurum ve kuruluşlar) ve kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler ve vakıflar ile yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri teşvik belgesi düzenlenmesi için müracaat edebilir.

  YTB başvuruları nereye yapılmalıdır?

  YTB düzenlenebilmesi için Bakanlığa müracaat edilir. Başvurular Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS) sistemi üzerinden yapılmaktadır.

  Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) müracaatlarında aranan belgeler nelerdir?

  Yatırım Teşvik Belgesi başvurularında aranan belgelere Tebliğ’in 6. Maddesinden ulaşılabilir.

  Başvuru için aranan belgeler.

   
   
   
     

  01.03Cuma

  Yenilenebilir Enerji Teknolojileri... Yer: Saat: 12:07

  31.01Salı

  İstanbul Eklemeli İmalat Ekosistem... Yer: Saat: 09:55

  06.06Pazartesi

  YERSİS Çevrimiçi Tanıtım Toplantıs... Yer: Saat: 15:17

  31.05Salı

  İSTKA’nın 21’inci Kalkınma Kurulu ... Yer: Saat: 16:04

  25.06Perşembe

  Ajansımızın Haziran Ayı Yönetim Ku... Yer: Saat: 10:07

  10.03Salı

  Ajansımızın Mart Ayı Yönetim Kurul... Yer: Saat: 10:44

  28.01Salı

  İSTKA’nın 20’inci Kalkınma Kurulu ... Yer: Saat: 14:48

  25.12Çarşamba

  Ajansımızın 19’uncu Kalkınma Kurul... Yer: Saat: 12:43

  17.12Salı

  "Teknoloji Yatırımcısı Akademisi" ... Yer: Saat: 15:02

  17.12Salı

  İSTKA Aralık Ayı Yönetim Kurulu To... Yer: Saat: 10:01

  12.11Salı

  Ajansımızın Kasım Ayı Yönetim Kuru... Yer: Saat: 13:55

  15.10Salı

  İSTKA Çocuklar ve Gençler Tecrübe ... Yer: Saat: 17:46

  08.10Salı

  Ajansımızın Ekim Ayı Yönetim Kurul... Yer: Saat: 10:29

  12.09Perşembe

  İSTKA’nın 18’inci Kalkınma Kurulu ... Yer: Saat: 13:57

  03.09Salı

  Ajansımızın Eylül Ayı Yönetim Kuru... Yer: Saat: 10:54

  06.08Salı

  Ajansımızın Ağustos Ayı Yönetim Ku... Yer: Saat: 12:19

  13.06Perşembe

  İSTKA Girişimcilik Projeleri Tecrü... Yer: Saat: 15:02

  29.04Pazartesi

  Ajansımızın Nisan Ayı Yönetim Kuru... Yer: Saat: 12:19

  18.12Salı

  Ajansımızın Aralık Ayı Yönetim Kur... Yer: Saat: 11:23

  13.12Perşembe

  İSTKA’nın 17’inci Kalkınma Kurulu ... Yer: Saat: 14:58

  Kasım Ayı Yönetim Kurulu Toplantım... Yer: Saat:

  02.10Salı

  İSTKA Ekim Ayı Yönetim Kurulu Topl... Yer: Saat: 14:35

  24.09Pazartesi

  2018 Yılı MDP Açılış Toplantısı ve... Yer: Saat: 15:01

  05.09Çarşamba

  İSTKA Eylül Ayı Yönetim Kurulu Top... Yer: Saat: 12:49

  11.09Salı

  Hizmet Ofisimiz Invest in Istanbul... Yer: Saat: 12:20

  02.08Perşembe

  İSTKA Ağustos Ayı Yönetim Kurulu T... Yer: Saat: 11:52

  08.05Salı

  İSTKA Mayıs Ayı Yönetim Kurulu Top... Yer: Saat: 13:38

  03.04Salı

  İSTKA Nisan Ayı Yönetim Kurulu Top... Yer: Saat: 12:05

  20.02Salı

  Dünya Melek Yatırım Forumu İstanbu... Yer: Saat: 17:53

  20.02Salı

  Dünya Melek Yatırım Forumu'nda Inv... Yer: Saat: 17:05

  16.02Cuma

  İSTKA'nın 11. Kalkınma Planı Payda... Yer: Saat: 18:33

  13.02Salı

  İSTKA Şubat Ayı Yönetim Kurulu Top... Yer: Saat: 13:04

  24.01Çarşamba

  İSTKA’nın 16’ncı Kalkınma Kurulu T... Yer: Saat: 14:14

  15.01Pazartesi

  İSTKA 2018 Yılı Mali Destek Progra... Yer: Saat: 10:10

  26.12Salı

  İSTKA Aralık Ayı Yönetim Kurulu To... Yer: Saat: 17:31

  22.11Çarşamba

  Girişimciler Borsa İstanbul’da Tür... Yer: Saat: 11:04

  24.11Cuma

  Büyük Veri ve Yapay Zeka Sertifika... Yer:Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş G... Saat: 14:00

  14.11Salı

  İSTKA Kasım Ayı Yönetim Kurulu Top... Yer: Saat: 09:58

  08.11Çarşamba

  ALP HAVACILIK İkitelli Sanayicisiy... Yer:İkitelli OSB Hizmet Binası Konfera... Saat: 14:00

  23.10Pazartesi

  METİGEM Akademi Eğitimleri Başlıyo... Yer:İkitelli OSB Metigem Hizmet Binası Saat: 00:00

  27.10Cuma

  London & Partners Yöneticileri İST... Yer: Saat: 15:40

  23.10Pazartesi

  İSTKA Desteğiyle Yürütülen İki İst... Yer: Saat: 14:37

  02.10Pazartesi

  İSTKA’nın 87. Dönem PCM Eğitimi Ta... Yer: Saat: 13:46

  26.09Salı

  İSTKA ve EURADA İşbirliği ile Avru... Yer: Saat: 12:15

  22.09Cuma

  Girişimcilik Ekosisteminin Aktörle... Yer: Saat: 16:03

  07.09Perşembe

  Ar-Ge İnovasyon Zirvesi’nde İSTKA ... Yer: Saat: 16:05

  24.08Perşembe

  HUFBM Projesi Kapsamında BAYKAR Ma... Yer:İkitelli OSB Hizmet Binası Konfera... Saat: 14:00

  01.08Salı

  İSTKA Yönetim Kurulu Toplantısı Ge... Yer: Saat: 18:12

  01.08Salı

  Zeytinburnu Bilim Yaşam Merkezi At... Yer: Saat: 16:58

  25.07Salı

  Sabancı Üniversitesi Girişim Hızla... Yer:www.startupglobe.org Saat: 00:00

  24.07Pazartesi

  Küçükçekmece Girişimcilik ve İnova... Yer:Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı K... Saat: 00:00

  01.09Cuma

  Ulusal Yetenek ve Mentor Ağı proje... Yer:Üsküdar Üniversitesi Saat: 00:00

  12.07Çarşamba

  Invest in Istanbul Uluslararası Ta... Yer: Saat: 11:41

  19.07Çarşamba

  ALUTEAM'de Alüminyum Cephe Tasarım... Yer:Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversi... Saat: 10:00

  05.05Cuma

  İSTKA Ar-Ge Fuarı’nda Rude Goldber... Yer: Saat: 11:11

  25.04Salı

  Özel Yetenekli Çocuklar Desteklene... Yer: Saat: 08:30

  30.03Çarşamba

  Borsa İstanbul’da gong Finans Tekn... Yer: Saat: 12:23

  15.06Cuma

  8. KALKINMA KURULU TOPLANTISI GERÇ... Yer:Dış Ticaret Kompleksi Saat: 10:00

  02.12Çarşamba

  14. KALKINMA KURULU TOPLANTISI GER... Yer:Türkiye İhracatçılar Meclisi Konfe... Saat: 09:30

  23.03Perşembe

  "İstanbul’u Birlikte Geleceğe Taşı... Yer: Saat: 16:13

  07.03Salı

  İSTKA’dan İstanbul’a Bir Günde İki... Yer: Saat: 12:00

  24.12Cuma

  5. KALKINMA KURULU TOPLANTISI GERÇ... Yer:İstanbul WOW Zeus Salonu Saat: 09:00

  09.06Salı

  13. KALKINMA KURULU TOPLANTISI GER... Yer:İstanbul Ticaret Odası Meclis Salo... Saat: 09:30

  16.02Perşembe

  İstanbul'a Uzakdoğu İlgisi Yer: Saat: 00:00

  16.12Salı

  Sağlık Turizmi Sektöründe İşbirliğ... Yer:İstanbul Kalkınma Ajansı Saat: 15:00

  12.02Çarşamba

  12. KALKINMA KURULU TOPLANTISI GER... Yer:İstanbul Ticaret Odası Meclis Salo... Saat: 10:00

  01.06Pazartesi

  Uzakdoğu’nun İstanbul’a İlgisi Hız... Yer: Saat: 11:00

  16.09Çarşamba

  Newton-Katip Çelebi Fonu ile Afetl... Yer:İstanbul Kalkınma Ajansı Saat: 10:00

  01.04Cuma

  Uzak Doğu Büyük Usta Mimar Sinan'ı... Yer: Saat: 00:00

  07.03Salı

  İSTKA Yönetim Kurulu Toplantısı Ge... Yer: Saat: 00:00

  22.02Çarşamba

  Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan’dan İS... Yer: Saat: 00:00

  27.06Perşembe

  İSTKA 9. Kalkınma Kurulu Toplantıs... Yer:Dış Ticaret Kompleksi (Türkiye İhr... Saat: 09:30

  12.10Cumartesi

  Güvenli İnternet Projesi Açılış Tö... Yer:Bağcılar Meydanı Saat: 16:00

  24.10Perşembe

  İnovasyon Türkiye 2013 Fuarı Başla... Yer:İstanbul Fuar Merkezi 9-10 ve 11. ... Saat: 09:00

  18.11Pazartesi

  Arjantin Tesa Vakfı Ziyareti Yer:İstanbul Kalkınma Ajansı Saat: 10:00

  10.12Salı

  10. Kalkınma Kurulu Toplantısı Ger... Yer:İstanbul Ticaret Odası Meclis Salo... Saat: 10:00

  17.12Salı

  2014 Yılı Mali Destek Programları ... Yer:Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi Saat: 09:00

  16.08Cuma

  Cama Gönül Veren Mahir Eller Aranı... Yer: Saat: 00:00

  20.08Salı

  Tüted, Kullanıcı Deneyimi ve Uygul... Yer: Saat: 00:00

  10.01Perşembe

  Biyo&Nano Teknoloji Kongresi Yer:Fatih Üniversitesi, Mühendislik Fa... Saat: 09:30

  07.02Salı

  Çekmeköy Belediyesi “Dijital Arşiv... Yer:Haliç Kongre Merkezi Saat: 00:00

  23.10Çarşamba

  Türkiye Sağlık Teknolojisine İstka... Yer:Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Kam... Saat: 10:30

  31.10Perşembe

  Adalarda Doğal, Kültürel Miras ve ... Yer:Point Otel Saat: 10:00

  29.11Cuma

  İstanbul Tasarım Merkezi Kısa Film... Yer:c Saat: 18:00

  04.12Çarşamba

  Mesleki Eğitim, Rehberlik ve Kariy... Yer:Legacy Ottoman Hotel Kilikya Salon... Saat: 15:00

  26.12Perşembe

  Gemisyon Projesi Değerlendirme Çal... Yer:İstanbul Teknik Üniversitesi Saat: 09:30

  07.01Salı

  Ulusal Yeşil Bina Sertifika Sistem... Yer:Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ünivers... Saat: 16:00

  22.03Çarşamba

  85. Dönem PCM eğitimi tamamlandı Yer:İstanbul Kalkınma Ajansı Saat: 17:20

   
  DOKÜMAN ARŞİVİ   ARA